Na Irskem so začrtali obsežen načrt dolgoročnih ukrepov za izboljšanje bralne in matematične pismenosti v šolah, saj z nenapovedanimi pregledi šol ugotavljajo, da večina učencev sicer napreduje, a je še vedno 14 % pouka angleščine in matematike nezadovoljive kakovosti. Učitelji se niso ustrezno pripravili za približno četrtino pouka, v tretjini primerov pa je tudi njihovo ocenjevanje znanj učencev nezadovoljivo.

Med načrtovane ukrepe so vključili obsežne spremembe pedagoških študijskih programov, povečan obseg usposabljanja učiteljev za razvoj bralne in matematične pismenosti v primarnih in sekundarnih šolah ter precejšnje povečanje eksternega preverjanja in ocenjevanja znanja.

Podpredsednica vlade (Tánaiste) Mary Coughlan TD je v javno razpravo poslala osnutek načrta za izboljšanje standardov bralne in matematične pismenosti, in sicer z naslovom ‘Better Literacy and Numeracy for Children and Young People: A Draft National Plan to Improve Literacy and Numeracy in Schools‘ (pdf). Kljub temu, da mnogi mladi napredujejo v bralnih in numeričnih spretnosti, je njihove zmožnosti še vedno mogoče precej izboljšati. Vlada zato želi na vseh ravneh šolskega in predšolskega sistema na prvo mesto postaviti poučevanje, učenje in ocenjevanje bralne in matematične pismenosti. V Osnutku načrta predstavljajo dejavnosti, za katere menijo, da so pomembne za izboljšanje standardov znanja, in obenem želijo pridobiti še dodatne predloge, kako bi lahko načrt še izboljšali.

Osnutek načrta vsebuje nacionalne cilje, s katerimi naj bi med mladimi dosegali boljšo bralno kulturo in pozitiven odnos do matematike:

  • Vsaka šola bo morala vzpostaviti sistem spremljanja napredka učencev pri uresničevanju zahtevnih, a tudi realističnih ciljev bralne in matematične pismenosti.
  • Delež otrok z najboljšimi rezultati v bralni pismenosti in pri matematiki se bo povečal do 2020 za vsaj 5 %.
  • Delež učencev z najslabšimi rezultati se bo zmanjšal do 2020 za vsaj 5 %.
  • Delež učencev, ki bodo pridobili matematično znanje na najvišji zahtevnostni ob zaključku nižjega sekundarnega izobraževanja, se bo do leta 2020 zvišal na 60 %, ob zaključku srednje šole pa se bo skoraj podvojil (na 30 %).

Med predlaganimi spremembami v šolskem sistemu so naslednje aktivnosti:

  • Izboljšanje izobraževanja učiteljev za predšolsko vzgojo, primarno in sekundarno izobraževanje: podaljšanje pedagoških študijskih programov prve stopnje (Bachelor) na 4 leta; nekatere splošne predmete bodo zamenjali predmeti, s katerimi bodo bodoče učitelje usposabljali za razvijanje bralne in matematične pismenosti; učitelji bodo imeli vsakih pet let vsaj 20 ur tovrstnega usposabljanja ob delu; ravnatelji se bodo usposabljali za izboljšanje bralne in matematične pismenosti; izobraževalni programi za osebje v predšolski vzgoji se bodo prav tako izboljšali in dopolnili.
  • V vrtcih in šolah bo imelo poučevanje bralne in matematične pismenosti prednost: povečanje ur pouka za 3 ure na teden (na račun drugih predmetov), spremembe kurikuluma (da bodo pričakovano znanje in spretnosti otrok bolj jasno zapisani), uskladitev kurikuluma nižjih razredov primarne šole z okvirnim kurikulumom za predšolsko vzgojo (2009), in sicer za večji poudarek na zgodnjem opismenjevanju. …
  • Vpeljali bodo vrsto ukrepov za vključitev staršev in širše skupnosti k učinkovitejšem sodelovanju in podpori razvoju bralne in matematične pismenosti otrok: radikalno bodo spremenili način obveščanja staršev o učenčevem napredku in poročanja o uspehih učencev šolskemu odboru; javno bodo objavljali nacionalne standarde znanja, ki obsegajo revidiran kurikulum in konkretne primere znanja, ki naj bi ga učenci dosegli v določenih obdobjih, in sicer v prvem, drugem, četrtem in šestem razredu primarne šole ter v drugem razredu sekundarne šole (op.p.: 8. razredu obveznega izobraževanja); učenci bodo morali opravljati zunanje preverjanje znanja v določenih obdobjih primarnega in sekundarnega izobraževanja, rezultate pa bodo spremljali na nacionalni ravni; izboljšali bodo nadzor inšpekcije pri evalvaciji šol.

Vir: Department of Education and Skills, 23. 11. 2010

(Skupno 24 obiskov, 1 današnjih obiskov)