Storitve varovanja predšolskih otrok lahko v Sloveniji ponujajo varuhi, ki niso registrirani za izvajanje programa predšolske vzgoje (ta poteka v javnih in zasebnih vrtcih in pri zasebnih vzgojiteljih), ampak le za varovanje otrok. Tudi varuhi morajo biti registrirani pri Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport. Varstvo lahko organizirajo za skupino največ 6 otrok, lahko na svojem domu, prostor pa mora ustrezati pogojem, ki veljajo za vzgojno-varstvene družine.

V slovenski enoti Eurydice smo za namen študije omrežja Eurydice o predšolski vzgoji in varstvu v Evropi (Key Data on Early Childhood Education and Care) prvič zbrali podatke o opravljanju dejavnosti varstva predšolskih otrok, ki jo opravljajo varuhi, registrirani pri pristojnem ministrstvu leta 2013 in ponovno leta 2018. Z vprašalnikom smo zbrali podatke o opravljanju dejavnosti varstva predšolskih otrok, skladno s 24.a členom Zakona o vrtcih.

Vprašalnik smo poslali vsem registriranim varuhom predšolskih otrok (333) do leta 2017, prvič maja 2018 in drugič mesec dni kasneje. Vrnjenih smo dobili 129 vprašalnikov. 30 poslanih vprašalnikov se je vrnilo s pripisom, da naslovnika ni na tem naslovu.

Anketirance smo zaprosili, da pri vprašanjih obkrožijo ustrezni odgovor oziroma navedejo ustrezne podatke. Fokus predstavlja kratek pregled z anketo pridobljenih podatkov, na podlagi katerih zaradi majhnosti vzorca ni mogoča posplošitev na celotno populacijo.

Od pridobljenih podatkov je v šolskih letih od 2013/2014 do 2017/2018 v povprečju dejavnost opravljalo 44 varuhov, 46 anketirancev pa v nobenem izmed teh let ni izvajalo dejavnosti varuha (tabela 1).

Šolsko leto Št. varuhov, ki izvajajo dejavnost
2013/14 41
2014/15 39
2015/16 48
2016/17 47
2017/18 46

Tabela 1:  Število varuhov, ki so sporočili, da so izvajali dejavnost v posameznem šolskem letu

Razlogi, zakaj se po mnenju varuhov starši odločajo za varstvo otrok pri njih, so različni. Razlogi so lahko pomanjkanje prostih mest v vrtcu, zdravstveno stanje otroka ali drugo (tabela 2). (Na vprašanje so odgovarjali vsi anketiranci, ki so se odzvali in so izvajali delavnost varuha predšolskih otrok v obdobju od leta 2013 – 2018.)

Razlogi za varstvo otrok Število otrok
Ni prostora v vrtcu 56
Zdravstveno stanje otroka 49
Drugo: 5
majhna/manjša skupina otrok 17
način dela (različne vzgojno izobraževalne metode: Montessori, Regio Emilia, poznavanje vzgojiteljic od prej, vrtec v angleškem jeziku, bolj strokovno opravljanje dela, predhodno opravljanje dejavnosti v vrtcu, kvaliteta, popoldansko vrastvo, dobra priporočila, oseba, ki delo opravlja) 6
privatno varstvo: osebni pristop, manj stresno, individualnost, družinsko vzdušje, domačnost, večja skrb za otroka, manj okužb, več pozornosti, več topline 17
posebnosti: otroci niso cepljeni, zelo visoka cena, ceneje kot drugje, narava, domače okolje, vas, prilagojena prehrana: prehrana neživalskega izvora, biološka prehrana 2

Tabela 2: Razlogi za varstvo otrok pri varuhih

V času izvajanja dejavnosti so bili otroci različno dolgo vključeni v varstvo, kar je razvidno iz tabele 3. Varuhi so v tem času sprejeli od enega do deset otrok, ki še niso dopolnili 11 mesecev (stari od 5 do 10,5 mesecev, v povprečju 9 mesecev) in skladno z Zakonom o vrtcih pri tej starosti ne bi bili sprejeti v vrtec.

Čas vključenosti Število
Do 5 mesecev 5
Od 6 do 12 mesecev 18
Več kot eno leto 42
Odvisno od situacije 8

Tabela 3: Čas vključenosti otrok v varstvo

 

PODATKI O VARSTVU V ŠOLSKEM LETU 2017/2018

V nadaljevanju so zbrani podatki tistih anket, v katerih so varuhi (46) poročali, da v letu 2017/2018 izvajajo dejavnost, vsi med njimi niso odgovorili na vsa zastavljena vprašanja.

Število vključenih otrok glede na starost po pridobljenih podatkih na dan 3. 4. 2018 je prikazano v tabeli 4 (Na to vprašanje je odgovorilo 45 varuhov.). Večina varuhov ima starostno mešane skupine.

Starost otrok* Maksimum pri posameznem varuhu Skupno število otrok v posamezni starostni skupini
Enoletniki 5 106
Dveletniki 6 80
Triletniki 2 18
Štiriletniki 3 11
Petletniki 3 7
Šestletniki 1 1
Skupaj 223

Tabela 4: Število vključenih otrok v varstvo
* Otroci, ki so do 3. 4. 2018 dopolnili določeno starost.

Med anketiranimi varuhi spola ni označilo 60,5 % anketirancev, med temi, ki so odgovorili pa je 4 % moških in 96 % žensk. Povprečna starost varuhov je 46 let, z razponom od 31 do 60 let.

Po izobrazbi ima 14 varuhov srednjo strokovno izobrazbo, 15 srednje splošno izobrazbo oziroma strokovno izobrazbo z opravljeno dodatno poklicno kvalifikacijo in 17 drugo izobrazbo. Umestitev varuhov glede na poročano vrsto izobrazbe je prikazana v tabeli 5.

Vrsta izobrazbe Število
Vzgojitelj predšolskih otrok, predšolska vzgoja 4
Srednja vzgojiteljska šola 1
Posebno predšolsko izobraževanje: Montessori, Waldorf, delo z otroki s posebnimi potrebami, varuhi 4
Druga pedagoška izobrazba ali zdravstvena 6
Nepedagoška izobrazba 21
Skupaj 36

Tabela 5:  Vrsta izobrazbe

Delo varuha so anketiranci opravljali v vseh regijah. Največ aktivnih varuhov, ki so se odzvali na anketo, je opravljalo delo varuha v osrednjeslovenski regiji (26). Najmanj, in sicer po en varuh pa v jugovzhodni, zasavski in notranje-kraški regiji (tabela 6). Iz osrednjeslovenske regije je največ varuhov sporočilo, da občina subvencionira plačilo za varstvo otrok, o plačilu občine so poročali tudi varuhi iz obalno-kraške, podravske in gorenjske regije.

Regija Število varuhov Občina subvencionira plačilo: število varuhov Občina subvencionira  plačilo: število otrok Občina subvencionira plačilo: starost otrok
Osrednjeslovenska 26 10 24 1-3 leta
Obalno-kraška 4 2 9 4,5 leta
Podravska 4 1 1 1 leto
Savinjska 3 1 ni podatka ni podatka
Koroška 2 0 0 /
Goriška 2 0 0 /
Gorenjska 2 1 1 1,5 leta
Jugovzhodna 1 0 0 /
Zasavska 1 0 0 /
Notranje-kraška 1 0 0 /
skupaj 46 15

Tabela 6:  Regija opravljanja dejavnosti varuha in subvencionirano plačilo občine

Občina zagotavlja sredstva za subvencioniranje plačil v obsegu 20 % vrtca 15 varuhom, in sicer za od 1 do 6 otrok (v povprečju za skoraj 4 otroke), ki so stari v povprečju približno leto in pol.

Varuhi varstvo zagotavljajo najpogosteje od 7. do 16. ure. Najbolj zgodaj začnejo z varstvom ob 5.15 zjutraj in najkasneje zaključijo ob 21.00 uri. V povprečju varstvo traja 9,5 ur, od skupno 4 do 13 ur.

Varuhi, ki so poročali, da imajo otroke v varstvu od 4 do 6 ur dnevno, imajo najpogosteje v to poldnevno obliko varstva vključenega 1 otroka. Najpogosteje pa so varuhi navajali, da imajo v celodnevnem varstvu (več kot 6 do 9 ur) 6 otrok vsak delovni dan v tednu.

Večina varuhov ima plačilo varstva za vse otroke enako. Redki izmed njih plačilo oblikujejo glede na kriterije, kot so starost otrok (3 varuhi), trajanje varstva (1 varuh), sorojenci v istem varstvu (2 varuha), odsotnost otroka (2 varuha) in zdravstvena rezervacija (1 varuh). Plačilo za celodnevno varstvo otrok, ki ga varuhi zaračunavajo staršem, se giblje od 50 do 420 evrov, v povprečju 310 evrov na mesec. Kaj je v plačilo poleg izvajanja varstva še vključeno, prikazuje tabela 7.

V plačilo je vključeno še… Število
hrana 43
plenice 9
igrače, knjige in drug material za otroke 42
stroški uporabe prostora (elektrika, voda, ogrevanje ipd.) 40
drugo (dietna hrana, stroški računovodstva, delavnice in pogostitev, robčki, krema) 10

Tabela 7: Vključeno v plačilo staršev

Čeprav zakon za varuhe ne opredeljuje dodatnih aktivnosti poleg varovanja otrok, pa vseeno 34 varuhov poroča, da načrtuje in izvaja tudi usmerjene vzgojno-izobraževalne dejavnosti, ki spodbujajo gibalni, čustveni, socialni in spoznavni razvoj otroka. Sporočene dejavnosti smo umestili v področja glede na dejavnosti iz kurikuluma za vrtce in so prikazani v tabeli 8.

Vzgojno-izobraževalna dejavnost Število
gibanje 25
jezik 25
umetnost 24
družba 14
narava 18
matematika 6
drugo 2

Tabela 8: Vzgojno-izobraževalne dejavnosti otrok

Zaradi zasedenosti je v tem šolskem letu zavrnilo sprejem v varstvo 33 varuhov in sicer od 1 do 15 otrok (povprečno vsak skoraj 6 otrok).

Varuhe smo prosili tudi, da nam navedejo, če imajo pomoč pri posameznih področjih izvajanja dejavnosti varuha predšolskih otrok. Odgovori so prikazani v tabeli 9.

Pomoč pri … Število
varstvu otrok 11
pripravi hrane 11
čiščenju prostorov 6
nadomeščanju v primeru odsotnosti 20
drugo (priprava prireditev, nabava hrane, vzdrževanje) 5

Tabela 9: Pomoč pri izvajanju posameznih področji varstva

 

Pripravila mag. Karmen Svetlik

(Skupno 222 obiskov, 1 današnjih obiskov)