VEČINA DRŽAV PREDPISUJE UČITELJEM POLEG SPLOŠNEGA DELOVNIKA TUDI PEDAGOŠKE URE OZIROMA OBVEZNO PRISOTNOST NA ŠOLI
Izvleček iz najnovejše publikacije omrežja Eurydice, Key Data on Education in Europe 2012 (pdf)

V večini držav se učitelji pri podpisu pogodbe o zaposlitvi obvežejo, da bodo v okviru polnega delovnega časa poučevali določeno število ur na teden. V šolskem letu 2010/11 so imeli učitelji v Evropi s pogodbo določeno v povprečju 19 do 23 polnih ur (1 ura je 60 minut) poučevanja na teden. To je nekaj več, kot je bilo v šolskem letu 2006/07, ko so morali poučevati v povprečju med 18 do 20 polnimi urami na teden (Eurydice, 2009). V teh urah je všteto samo poučevanje v razredu, odmori in preostali čas, ki ga učitelji porabijo za učence, tu niso všteti.

Med državami je precej razlik. Na splošno je obremenitev s pedagoškimi urami pri učiteljih na sekundarni ravni (v Sloveniji upoštevamo za sekundarno raven zadnje tri razrede osnovne šole in srednjo šolo) nižja kot na primarni ravni (v Sloveniji štejemo v primarno raven prvih šest razredov osnovne šole). Samo v Bolgariji, na Danskem in Hrvaškem je pedagoška obremenitev učiteljev na višjih stopnjah izobraževanja večja kot na primarni ravni. Dvanajst držav predpisuje učiteljem vseh ravni enako količino ur poučevanja. Le malo držav pa opredeljuje v pogodbah o zaposlitvi samo pedagoške ure. V večini izobraževalnih sistemov je splošna obveznost polnega delovnega časa, ki velja za vse zaposlene, to je med 35 in 40 urami na teden, predpisana tudi za učitelje.

Obseg ur obvezne tedenske prisotnosti na šoli predpisuje polovica držav, sodelujočih v omrežju Eurydice oziroma polovica EU-27. Med njimi je tudi ena najuspešnejših držav na svetu, sodeč po znanju učencev, to je Finska.

Obvezno prisotnost na šoli v obsegu 30 ali več ur predpisujejo države: Tudi v naslednjih državah je predpisana obvezna prisotnost na šolah, vendar v manjšem obsegu:
Portugalska 35 Belgija (nizozemska) 26 (le na primarni ravni)
Norveška 33–30 Irska 28 (le na primarni ravni)
Anglija, Wales, Severna Irska 32 Luksemburg 28–22
Švedska 31 Malta 28
Ciper 30 Islandija 27
Grčija 30 Finska 27–26
Nemčija 30 Italija 24 (le na primarni ravni)
Španija 30 Latvija 23
Škotska 23

V drugi veliki skupini držav, v kateri je tudi Slovenija, sta predpisani splošna delovna in učna obveznost. Poleg Slovenije so to še Avstrija, Bolgarija, Češka republika, Danska, Estonija, Francija, Hrvaška, Litva, Madžarska, Poljska, Romunija in Slovaška.

Fokus februar 2012

Slika: Predpisana delovna obremenitev v polnih urah na teden, ki jih morajo opraviti učitelji, ki poučujejo v nižjih razredih osnovne šole (na primarni stopnji ISCED 1), v višjih razredih osnovne šole (na nižji sekundarni stopnji ISCED 2) in v srednjih šolah (ISCED 3); (ISCED 1, 2 in 3), 2010/11

Opombe k podatkom držav
Belgija (BE fr): Skupno letno število ur, ki jih opravijo učitelji na primarni ravni izobraževanja, ne sme presegati 962 ur. V to je všteto: pouk, varstvo učencev ter najmanj 60 ur za sestanke učiteljskega zbora in kolegialna posvetovanja. V preglednici so prikazane le ure, namenjene pouku.
Belgija (BE nl): V preglednici so podatki o najvišji dopustni pedagoški obremenitvi.
Danska: Števila dni poučevanja na leto in dolžine odmorov ne urejajo predpisi ministrstva, ampak je to prepuščeno v odločanje šolam. Zato je lahko med šolami razlika v preračunu pedagoških ur v polne ure.
Nemčija: Splošni 40-urni delovnik je povprečen delovnik, med Länder se lahko tudi razlikuje.
Latvija: V pedagoško obveznost sta vključeni tudi 2 uri na teden, ki jih ima vsak učitelj za individualno pomoč učencem zunaj pouka.
Malta: Podatki so za število ur dela ob polnih delovnikih. Učitelji na srednješolski ravni (Junior College) morajo biti obvezno prisotni na šoli 40 ur, poučevati pa morajo 19 ur.
Nizozemska: S predpisi je opredeljeno le obvezno število dni poučevanja na leto (200) in skupno število ur na leto (1.659).
Poljska: S predpisi je določeno število ur poučevanja na teden in splošni delovnik, poleg tega pa je z zakonom določeno, da morajo učitelji biti obvezno prisotni v osnovnih šolah še 2 dodatni uri na teden in v srednjih še eno dodatno uro.
Portugalska: V delovniku učitelja 1. obdobja osnovne šole (ensino básico) je 25 ur poučevanja na teden, v 2. in 3. obdobju pa 22. V srednješolskem izobraževanju imajo učitelji predpisanih 20 ur poučevanja na teden.
Islandija: Kolektivna pogodba za učitelje v obveznem izobraževanju opredeljuje tedensko obremenitev za 37 tednov v šolskem letu.

Prevod in povzetek: Tatjana Plevnik

(Skupno 40 obiskov, 1 današnjih obiskov)