Urad za razvoj in kakovost izobraževanja Ministrstva za izobraževanje znanost in šport (URKI MIZŠ) je izvedel ciklus sedmih strokovnih posvetovanj o izzivih vzgoje in izobraževanja v prihodnosti. Razprave, ki so potekale v virtualnem okolju, so bile namenjene krepitvi strokovnega dialoga in obenem podpori procesa prenove učnih načrtov. Združile so predstavnike ministrstva, javnih zavodov s področja izobraževanja, raziskovalce, učitelje in ravnatelje, predstavnike razvojnih projektov in univerz. V prispevku objavljamo vsebinske povzetke posameznih strokovnih razprav.

Na URKI MIZŠ so konec leta 2020 pripravili delovni dokument “Pogled na izzive slovenske vzgoje in izobraževanja”(pdf). Namen dejavnosti ob pripravi dokumenta je bil identificirati ključne izzive vzgojno-izobraževalnega sistema. Identifikacija izzivov je potekala s pomočjo vsebinske analize, prispevkov notranjih organizacijskih enot ministrstva in predhodno posredovanih predlogov iz javnih zavodov in šolskega inšpektorata, upoštevajoč dognanja iz razvojnih projektov, evalvacij in raziskav na področju izobraževanja. Analiza je izluščila 10 krovnih izzivov izobraževanja za prihodnost, nadaljnja poglobitev pa, da se izzivi med seboj prepletajo in umeščajo na različne ravni, ki so jih delovno poimenovali raven kurikula, raven sistema in raven sistemskega okvira.

Krovni izzivi izobraževanja v prihodnosti iz analize Urada za razvoj in kakovost izobraževanja (klik)

 • Zagotavljati vire za kakovostno izobraževanje za vse kot trajnostni cilj
 • Omogočati in spodbujati vseživljenjsko naravnanost v izobraževanju
 • Doseči dvig kompetentnosti učečih se
 • Povečati motivacijo / zavzetost za učenje
 • Zagotoviti ustrezen odziv izobraževanja na tehnološko bogato okolje
 • Prispevati h kohezivnosti družbe / polni vključenosti posameznikov v družbo
 • Vzpostaviti šolo kot središče skupnosti, ki se povezuje z gospodarstvom in negospodarstvom, lokalnim in globalnim okoljem
 • Prispevati k trajnostnim ciljem, še posebej varovanju okolja in naravnih virov
 • Zagotoviti pogoje za delovanje karierno aktivne in učeče se profesionalne skupnosti strokovnih delavcev in ravnateljev.
 • Zagotavljati kakovost izobraževanja na vseh ravneh izobraževalnega sistema

Ugotovitve analize iz dokumenta »Radovednost je lepa čednost! Pogled na izzive slovenskih vzgoje in izobraževanja« so bile prvič predstavljene strokovni javnosti na dogodku v organizaciji Urada za razvoj in kakovost izobraževanja 23. aprila 2021. Dogodek je poleg predstavitve procesa nastanka dokumenta, njegove vsebine in sklepnih ugotovitev ter strokovne razprave ponudil tudi priložnost za preverjanje relevantnosti identificiranih krovnih izzivov. Udeleženi so v veliki meri potrdili, da so identificirani izzivi relevantni in pravi.

Že pred predstavitvijo dokumenta, februarja 2021, je Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport pričelo večletni proces prenove vzgojno-izobraževalnih programov. Ministrica za izobraževanje, znanost in šport, dr. Simona Kustec, je namreč Zavodu Republike Slovenije za šolstvo (ZRSŠ) s sklepom naročila pripravo izhodišč za posodobitev izobraževalnih programov s prenovo učnih načrtov na ravni osnovnošolskega in gimnazijskega izobraževanja, izhodišč za prenovo katalogov znanj splošnoizobraževalnih predmetov srednjega strokovnega, srednjega poklicnega in nižjega poklicnega izobraževanja ter izhodišč za prenovo kurikula za vrtce. V nadaljevanju leta, natančneje aprila 2021,  je Vlada sprejela Načrt za okrevanje in odpornost (NOO), ki ga je Svet EU potrdil konec julija 2021. Večletni proces prenove programov s posodobitvijo učnih načrtov je s potrditvijo vlade in sveta EU postal tudi integralni del Načrta za okrevanje in odpornost.

V podporo procesu posodabljanja in z namenom okrepitve strokovnega dialoga so na URKI MIZŠ zagnali cikel razprav o izzivih izobraževanja, v katerega so bili povabljeni predstavniki strokovne javnosti. V ciklusu razprav so sogovorniki predstavljali znanstvena dognanja, izkušnje iz prakse ter dognanja oziroma rezultate razvojnih projektov in aktivnosti. Cikel šestih tematskih razprav se je osredotočil na identificirane izzive na ravni kurikula.

Izzivi na ravni kurikula: Digitalizacija, Prečne spretnosti, Zdrav življenjski slog, Trajnostni razvoj, Dvig motivacije

Vir: Taštanoska, T.  Predstavitev dokumenta Pogled na izzive vzgoje in izobraževanja. Z dne 23. 4. 2021

Pri tem so razpravljavci kurikul razumeli v širšem pomenu in so se razprave poleg vsebin učnih načrtov nanašale tudi na pripadajoče programske dokumente (koncepti dela, smernice…), kot tudi na organizacijske vidike izobraževalnih programov.

O kurikulumu celovito: organizacija, koncepti dela, vsebina predmetnih učnih načrtov

Vir: Taštanoska, T.  Predstavitev dokumenta Pogled na izzive vzgoje in izobraževanja. Z dne 23. 4. 2021

Moderatorji dogodkov so o vsebini razprav redno poročali Delovni skupini za spremljanje procesa priprave izhodišč za posodobitve izobraževalnih programov pod vodstvom državnega sekretarja Damirja Orehovca.

V sklopu cikla Izzivi vzgoje in izobraževanja je:

 • bilo izvedenih 7 razprav, koordiniranih s strani sedmih moderatorjev,
 • strokovno javnost s svojimi prispevki nagovorilo 34 govorcev,
 • bilo na vseh srečanjih skupaj zabeleženo 659 udeležb.

Na srečanja so bili vabljeni zaposleni z MIZŠ, javnih zavodov, pedagoških fakultet, univerz, raziskovalnih inštitutov, UMAR, predstavniki Strokovnega sveta za splošno izobraževanje in Zveze aktivov svetov staršev Slovenije, razvojnih projektov ter člani ekspertne skupine za pripravo izhodišč prenove učnih načrtov pri Zavodu za šolstvo. Vabilo na vsako razpravo je bilo posredovano na več kot 450 elektronskih naslovov. Vsakega od srečanj se je v povprečju udeležilo več kot 90 udeležencev.

Razprave so potekale v spletnem okolju Zoom. Poleg klasičnega pristopa s predstavitvami govorcev so na srečanjih uporabljali interaktivna orodja, ki so udeležencem omogočala zastavljanje vprašanj, podajanje mnenj in komentarjev (Padlet, Jamboard, Menti, Zoom ankete, klepet, itd.). Udeleženci so bili glede na povratno informacijo z organizacijo in izvedbo srečanj zelo zadovoljni (povprečna ocena 4,6 na lestvici do 5), ravno tako z uporabo spletnih orodij za sodelovanje (povprečna ocena 4,5 na lestvici do 5).

 

Kratka poročila z vsebino posamezne razprave

Poročila je za nacionalno enoto Eurydice Slovenija, ki v sklopu svojih nalog spremlja reformne procese na področju izobraževanja, pripravila Sandra Hanžič.

Naslov dogodka Moderator Govorci Datum Št. udeležencev
Pogled na izzive slovenske vzgoje in  izobraževanja Tanja Taštanoska, URKI MIZŠ 23.04.2021 98
Izzivi in priložnosti izobraževanja v digitalni družbi dr. Igor Pesek, SDI MIZŠ dr. Vinko Logaj, ZRSŠ
Maja Vičič Krabonja, SEŠ MB
dr. Andrej Brodnik, UL FRI
Uroš Škof, Gimnazija Brežice
dr. Irena Nančovska-Šerbec, UL PEF
18.06.2021 82
Umeščanje prečnih kompetenc oz. spretnosti v proces
posodobitve izobraževalnih programov
dr. Borut Čampelj, SDI MIZŠ
Nada Požar Matjašič, URKI MIZŠ
dr. Bogdana Borota, UP PeF
dr. Karmen Pižorn, UL PeF
Maja Vičič Krabonja, SEŠ MB
dr. Magdalena Šverc, ZAMS
Tatjana Krapše in Anton Polšak, ZRSŠ
Sandra Mršnik, ZRSŠ
Jerneja Bone, ZRSŠ
dr. Ana Kozina, PEI
3.09.2021 98
Dvig motivacije učečih Tanja Taštanoska, URKI MIZŠ dr. Ada Holcar Brunauer, ZRSŠ
Jasna Rojc, ZRSŠ
dr. Alenka Gril, CRP projekt
dr. Igor Bijuklič, CRP projekt
Ivan Lorenčič, Gimnazija Maribor
prof. dr. Mojca Juriševič, UL Pedagoška fakulteta
8.10.2021 83
Zdrav življenjski slog Mišela Mavrič, phd, URKI MIZŠ doc. dr. Kristijan Musek Lešnik, psiholog
prof. dr. Gregor Jurak, UL Fakulteta za šport
Vesna Pucelj, NIJZ
dr. Stanka Preskar, ZRSŠ
22.10.2021 100
Vzgoja in izobraževanje za trajnostni razvoj ter izobraževanje kot trajnosten razvojni cilj Aleš Ojsteršek , URKI MIZŠ Guia Bianchi in Marcelino Cabrera, JRC
Kristina Šolmajer Stropnik, OŠ Kolezija
Saša Kregar in Klavdija Šipuš, ZRSŠ
Jasmina Karba, MOP
Marjana Dermelj, SVRK
12.11.2021 101
Socialno in čustveno učenje dr.Stanka Lunder Verlič, MIZŠ red. prof. dr. Sonja Pečjak, UL Filozofska fakulteta
doc. dr. Ana Kozina, PEI
dr. Tanja Rupnik Vec, ZRSŠ
Suzana Varga, OŠ III, Murska Sobota
Katja Medved, OŠ Ljubečna
26.11.2021 97
659

 

(Skupno 1.427 obiskov, 1 današnjih obiskov)