Ministrstvo je najvišji organ, pristojen za eno ali več področij državne uprave, katerega delo vodi minister. Ustava RS (114. člen) določa, da se število, pristojnosti in organizacijo ministrstev uredi z zakonom. Vlada nadzoruje delo ministrstev, jim daje smernice za izvajanje politike in za izvrševanje zakonov, drugih predpisov in splošnih aktov ter skrbi, da ministrstva usklajeno izvršujejo svoje naloge.

Kako v Sloveniji?

Vzgoja in izobraževanje v Sloveniji sta od leta1990 do 1992 sodili v področje dela Republiškega komiteja za vzgojo in izobraževanje ter telesno kulturo (od junija 1990 dalje sekretariat). Od leta 1992 do oblikovanja vlade leta 2000 je bilo za vzgojo in izobraževanje pristojno Ministrstvo za šolstvo in šport, nato pa do leta 2004  Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport. Od leta 2004 dalje Ministrstvo za šolstvo in šport opravlja naloge na področjih predšolske vzgoje, osnovnošolskega izobraževanja, glasbenega izobraževanja, srednješolskega izobraževanja, višjega strokovnega izobraževanja, izobraževanja otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, izobraževanja odraslih, medtem so ko so naloge visokega šolstva v pristojnost Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo. Z uveljavitvijo novele Zakona o vladi, ki jo je Državni zbor sprejel 26. 1. 2012, naj bi vzgoja in izobraževanje sodila v pristojnost Ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in šport.

Kaj pa drugi?

Po podatkih iz enciklopedije nacionalnih izobraževalnih sistemov  Eurypedia sodita vzgoja in izobraževanje v pristojnost  ministrstev, ki združujejo naloge različnih upravnih področij. Ponekod je izobraževanje v pristojnosti enega, dveh ali več ministrstev. Mnogokrat je ministrstvo, pristojno za izobraževanje, odgovorno hkrati tudi za znanost ali raziskovanje, manj pogosto za kulturo in šport.

Države, v katerih je isto ministrstvo odgovorno za izobraževanje in kulturo so: Finska in  Ciper (Ministrstvo za izobraževanje in kulturo),  Islandija (Ministrstvo za izobraževanje, znanost in kulturo), Nizozemska (Ministrstvo za izobraževanje, kulturo in znanost). V Avstriji je Zvezno ministrstvo za izobraževanje, umetnost in kulturo pristojno za primarno in sekundarno izobraževanje ter za univerzitetno izobraževanje učiteljev, Zvezno ministrstvo za znanost in raziskovanje pa za drugo visoko šolstvo.

V nekaterih državah sodi izobraževanje v delovno področje enega ministrstva: Ministrstva za znanost, šolstvo in šport na Hrvaškem,  Ministrstva za izobraževanje, mlade in šport na Češkem,  Kraljevega ministrstva za izobraževanje in raziskovanje na Norveškem,  Ministrstva za izobraževanje, univerzo in raziskovanje v Italiji,  Ministrstva za izobraževanje, znanost, raziskovanje in šport na Slovaškem, Ministrstva za izobraževanje in raziskovanje v Estoniji, Ministrstva za izobraževanje in znanost v Latviji in Litvi, Ministrstva za izobraževanje in zaposlovanje na Malti, Ministrstva za izobraževanje, mlade in znanost v Bolgariji.

Ministrstvo za izobraževanje in raziskovanje je na Švedskem pristojno za šolski sistem, le nekatere posamične naloge sodijo v pristojnosti drugih ministrstev (Ministrstva za kmetijstvo, Ministrstva za zaposlovanje, Ministrstva za obrambo ter Ministrstva za pravosodje).

V Franciji izobraževalni sistem urejata dva resorja – Ministrstvo za nacionalno izobraževanje, mlade in društva ter Ministrstvo za visoko šolstvo in raziskovanje. Tudi v Nemčiji si delita odgovornost za izobraževanje dve ministrstvi: Zvezno ministrstvo za družinske zadeve, starejše, ženske in mlade, ki skrbi za predšolsko vzgojo, ter Zvezno ministrstvo za izobraževanje in raziskovanje. Podobna je ureditev na Poljskem – odgovorni ministrstvi sta Ministrstvo za nacionalno izobraževanje in Ministrstvo za znanost in visoko šolstvo. Za predšolsko vzgojo, primarno in sekundarno izobraževanje na Danskem je odgovorno Ministrstvo za otroke in izobraževanje, za visoko šolstvo pa Ministrstvo za znanost, inovacije in visoko šolstvo.

Na Madžarskem si odgovornost za izobraževalni sistem delita Ministrstvo za nacionalne vire ter Ministrstvo za nacionalno gospodarstvo. Na Irskem je šolski sistem v pristojnosti Ministrstva za izobraževanje in veščine, nekatere naloge pa sodijo v pristojnost Ministrstva za zdravje in otroke, Ministrstva za pravosodje, enakost in pravne reforme.

Če vas zanima več podatkov o ministrstvih, pristojnih za vzgojo in izobraževanje, si oglejte poglavje “Najpomembnejši organi izvršne in zakonodajne oblasti” (Main Executive and Legislative Bodies) v Eurypediji.

 

Barbara Kresal Sterniša, 27. 1. 2012

(Skupno 27 obiskov, 1 današnjih obiskov)