Na spletni strani CEDEFOP je objavljena Napoved potreb po spretnostih in znanjih v Sloveniji do 2025 – Slovenia: Skills forecasts up to 2025.

15-09-02-skills supply

V napovedi omrežja Cedefop je na primer zapisano, da bo imela predvidena gospodarska rast v Sloveniji le skromen učinek na rast števila delovnih mest. Stopnja zaposlenosti do leta 2025 ne bo dosegla stopnje zaposlenosti iz let 2008, kar je počasnejša napoved rasti zaposlenosti kot v povprečju za EU.

Rast zaposlenosti je napovedana predvsem v storitvenem in poslovnem sektorju, manjša rast pa v gradbeništvu ter distribucijskih in transportnih dejavnosti.

Napoved mreže Cedefop o priložnostih za zaposlitev leta 2025 kaže, da bodo skoraj vsa delovna mesta, ki bodo odprta za delojemalce, delovna mesta, na katerih bodo novo zaposleni zaradi staranja delovne sile nadomeščali delavce, ki so se upokojili.

Največ delovnih mest (33 %) bo izkazovalo potrebo po visoko usposobljeni delovni sili (znanost, inženirstvo, zdravstvo, izobraževanje in poslovni sektor), kar predstavlja precej višji delež, kot je v povprečju napovedan za EU (24 %). Pričakovani delež zaposlitvenih priložnosti v elementarnih poklicih, okrog 20 %, je prav tako bistveno višji od projekcije evropskega povprečja 13 %. (Glej sliko 1)

 

Slika1

15-09-02-job opportunities

 

Večina prostih delovnih mest bo tako odprtih za visoko izobražene delavce (raven 5 in 6 po klasifikaciji ISCED 97). Zaradi upokojevanja delovne sile, torej nadomestnega povpraševanja, bodo na voljo tudi delovna mesta za srednje izobražene delavce (raven ISCED 3 in 4 po klasifikaciji – ISCED 97). (Glej sliko 2)

 

Slika 2

15-09-02-job openings

 

Slovenska delovna sila postaja vse višje kvalificirana, kar je mogoče razložiti z dejstvom, da starejši, nižje kvalificirani delavci zapuščajo trg dela, vanj pa vstopajo mlajši in višje izobraženi delavci. Delež visoko kvalificiranih delavcev na trgu dela v Sloveniji naj bi po predikciji Cedefopa do leta 2025 zrasel na 42,6 % z deleža 32,6 % visoko kvalificiranih v letu 2013. Srednje kvalificirani delavci bodo na trgu delovne sile zastopani v 49,2 % deležu (leta 2013 52,5 %). Delež nizko kvalificiranih in nekvalificiranih delavcev naj bi s 14,9 % v letu 2013 padel na 8,2 % v letu 2025. (Glej Sliko 3)

 

Slika 3

15-09-02-qualifications labour force

Cedefopova napoved obeta, da bo več kot 52 % mladih, starih med 30 in 34 let, v letu 2020 doseglo visoko raven kvalifikacije, kar je daleč nad ciljem, ki si ga je EU zastavila v razvojni strategiji Evropa 2020. Če se bodo nadaljevali trenutni trendi, bo delež kohorte v starosti 30-34 let, ki bo dosegel terciarno izobrazbo, v letu 2025 že skoraj 59 %.

Več>> Cedefop – Skills supply and demand – Slovenia

 

 

(Skupno 52 obiskov, 1 današnjih obiskov)