Pouk v šolah poteka v oddelkih in učnih skupinah. V Sloveniji normative za oblikovanje oddelkov in skupin določajo pravilniki. Večinoma normativi določajo največje možno število učencev, vključenih v oddelek/skupino, izjemoma določajo minimalno število učencev, ki so potrebni za oblikovanje oddelka, skupine.

Kako v Evropi?

Iz publikacije Key Data on Education in Europe 2012 je razvidno, da v dveh tretjinah držav, vključenih v omrežje Eurydice (države članice EU, članice EFTA, Hrvaška in Turčija), predpisi določajo največje še dovoljeno število učencev/dijakov v oddelku za primarno in sekundarno izobraževanje, v polovici le-teh pa predpisi določajo tudi minimalno število učencev za oblikovanje oddelka. Ostale države nimajo predpisov na centralni ravni, ki bi urejale oblikovanje oddelkov v šolah. Ob tem je potrebno zapisati, da v Sloveniji v primarno izobraževanje sodi izobraževanje v 1. in 2. vzgojno-izobraževalnem obdobju (VIO) osnovne šole, v nižje sekundarno 3. VIO osnovne šole, v višje sekundarno pa srednješolsko izobraževanje.

Normativi za oblikovanje oddelkov v primarnem (1.-6. r.), nižjem (7.-9. r.) in višjem splošnem (gimnazija) sekundarnem izobraževanju

12-08-21-normativ Eurydice2za sliko

Na primarni ravni imajo najvišji normativ za oblikovanje oddelkov:

 • Združeno kraljestvo (Škotska) –  33 učencev,
 • Češka,  Malta, Turčija –  30 učencev,
 • Nemčija – 29 učencev.

Na nižji sekundarni ravni imajo Najvišji normativ za oblikovanje oddelkov:

 • Združeno kraljestvo (Škotska) –  33 učencev,
 • Češka,  Nemčija, Grčija, Španija, Litva, Madžarska, Malta, Romunija,Turčija –  30 učencev.

V višjem splošnem sekundarnem izobraževanju (gimnazija) imajo najvišji normativ za oblikovanje oddelkov:

 • Španija, Madžarska – 35 dijakov,
 • Slovenija – 32 dijakov.

V večini držav normativ za oblikovanje oddelkov z leti šolanja narašča, obratno pa je primer na Malti, v Nemčiji in Združenem kraljestvu (Škotski). Na Češkem, Cipru, Hrvaškem, Portugalskem, v Lihtenštajnu in Turčiji je normativ za oblikovanje oddelka enak na vseh treh ravneh izobraževanja.

Normativi za oblikovanje oddelkov v Sloveniji

V Sloveniji minister, pristojen za šolstvo, skladno z določbami Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI) določi normative za oblikovanje oddelkov in skupin. ZOFVI posebej izpostavlja območja s posebnimi razvojnimi problemi, narodno mešana območja, otroke Rome ter otroke in mladostnike s posebnimi potrebami, za katere minister določi posebne normative.

Osnovnošolsko izobraževanje

Normativi za izvajanje osnovnošolskega izobraževanja so urejeni v treh pravilnikih:

 1. Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole (Uradni list RS, št. 57/2007, 65/2008, 99/2010),
 2. Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole v dvojezičnih osnovnih šolah z italijanskim učnim jezikom (Uradni list RS, št. 75/2005, 85/2006, 68/2007, 73/2008, 18/2011) in 
 3. Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje vzgojno-izobraževalnih programov za otroke s posebnimi potrebami (Uradni list RS, št. 59/2007, 70/2008, 5/2011).

V preglednici so prikazani normativi za oblikovanje oddelkov in skupin za izvajanje osnovnošolske vzgoje in izobraževanja, kot jih določajo zgoraj navedeni pravilniki. Pravilniki kot normativ za oblikovanje oddelkov določajo največje možno število učencev, vključenih v posamezni oddelek. Normativi v Sloveniji le redko določajo tudi najmanjše število učencev, ki je potrebno za oblikovanje oddelka. Izjeme so v preglednici označene in v opombah tudi opisane. Pravilniki omogočajo tudi, da šola oblikuje oddelek ali skupino, v katero je vključenih več učencev, kot je določeno z normativi, vendar za to potrebuje soglasje ministrstva.

Normativ za oblikovanje oddelkov v osnovni šoli (izražen s številom učencev)

12-08-21-normativi 1-2

Opombe:
* Določeno je tudi minimalno število, za katere se oblikuje oddelek/skupina JV:

 • Oddelek OŠ za odrasle se oblikuje za najmanj 12 udeležencev, kombinirani oddelek pa za 8 udeležencev.
 • OPB v OŠ se oblikuje za najmanj 16 učencev oziroma 10 učencev v podružnici na območju s posebnimi razvojnimi problemi.
 • OPB v dvojezični oz. OŠ z italijanskim učnim jezikom se oblikuje za najmanj 10 učencev, na podružnici šole pa za 8 učencev
 • Skupina za JV v OŠ se oblikuje, če je vanjo vključenih najmanj 10 učencev 1. razreda, v podružnicah šol na območjih s posebnimi razvojnimi problemi, v prilagojenih programih, v dvojezični OŠ in OŠ z italijanskim učnim jezikom pa najmanj 5 učencev.
**Zmanjšanje normativa v soglasju s pristojnim ministrstvom:
 • Normativ za oblikovanje kombiniranega oddelka v OŠ na območjih s posebnimi razvojnimi problemi se lahko zniža za največ 2 učenca.
 • Število učencev v oddelku OŠ, v dvojezični oz. OŠ z italijanskim učnim jezikom se lahko zniža, če so v oddelku učenci s posebnimi potrebami, ki imajo to določeno v odločbi o usmeritvi.
 • Normativ za oblikovanje oddelka, v katerem se izvaja prilagojeni izobraževalni program osnovne šole, se lahko zniža za največ 3 učence, če so v oddelku vsaj 3 učenci z več motnjami. 
 • Normativ za oblikovanje kombiniranega oddelka, v katerem se izvaja prilagojeni izobraževalni program osnovne šole, iz dveh ali več razredov se zniža največ za 3 učence.

*** Normativ za oblikovanje oddelka podaljšanega bivanja, v katerem so učenci, ki se izobražujejo po prilagojenem izobraževalnem programu z nižjim izobrazbenim standardom in so vanj vključeni najmanj 3 učenci, ki se izobražujejo po posebnem programu vzgoje in izobraževanja, je 10 učencev.

Osnovne šole morajo pri oblikovanju oddelkov upoštevati zgoraj navedene normative. Glede na število učencev posameznega razreda pa lahko oblikujejo ustrezno število oddelkov. Če upoštevamo normativ za oblikovanje oddelkov redne osnovne šole, lahko šole oblikujejo toliko oddelkov posameznega razreda, kot je prikazano v spodnji preglednici:

 

12-08-21-normativi 2-2

Iz prikazanega je mogoče razbrati, da je lahko v posamezni oddelek vključenih sorazmerno malo učencev – npr.  če ima šola v eni generaciji 29 učencev, lahko oblikuje dva oddelka, v enem je 14 in v drugem 15 učencev; če pa ima v eni generaciji 56 učencev, prav tako lahko oblikuje le dva oddelka, pri čemer je v vsakem oddelku 28 učencev.

Šola oblikuje kombinirani oddelek, če skupno število učencev iz dveh razredov ne presega 21 (oziroma iz treh razredov 14 oziroma iz štirih ali več razredov 10). Šole pogosto oblikujejo kombinirane oddelke na podružničnih šolah, ki so praviloma manjše in so organizirane za izvajanje osnovnošolskega programa na različnih lokacijah. Iz podatkov Statističnega urada RS (SURS ) izhaja, da so šole v začetku šolskega leta 2011/2012 oblikovale skupaj 535 kombiniranih oddelkov, od tega jih le 41 (približno 8 %) ni delovalo na podružničnih šolah.

Učitelji v slovenski osnovni šoli poučujejo številčno zelo različne oddelke.  Iz podatkov SURS lahko razberemo, da je bilo v začetku šolskega leta 2011/2012 povprečno število učencev v oddelku osnovne šole 19,05. Povprečno število učencev v oddelku pa se razlikuje tudi glede na to, ali je oddelek kombinirani, ali vključuje učence prvih dveh vzgojno-izobraževalnih obdobij…

Povprečno število  učencev v oddelku osnovne šole v začetku šolskega leta 2011/2012 (povzeto po SURS)

12-08-21-normativi 3-2

Srednješolsko izobraževanje

V srednješolskem izobraževanju so normativi za oblikovanje oddelkov večinoma višji od normativov za oblikovanje oddelkov v osnovnošolskem izobraževanju. Normativi so določeni v naslednjih pravilnikih:

 1. Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje izobraževalnih programov in vzgojnega programa na področju srednjega šolstva (Uradni list RS, št. 62/2010, 99/2010),
 2. Pravilnik o normativih in standardih v dvojezični srednji šoli (Uradni list RS, št. 85/2003, 100/2007, 67/2008, 21/2011, 55/2011) in
 3. Pravilnik o normativih in standardih v srednjih šolah z italijanskim učnim jezikom (Uradni list RS, št. 85/2003, 103/2007, 67/2008, 5/2011, 55/2011.

V preglednici so prikazani normativi za oblikovanje oddelkov za izvajanje različnih programov srednješolskega izobraževanja, kot jih določajo zgoraj navedeni pravilniki. Pravilniki kot normativ za oblikovanje oddelkov določajo največje možno število dijakov, vključenih v posamezni oddelek, omogočajo pa tudi, da šola v soglasju z ministrstvom oblikuje oddelek, v katerem je več dijakov.

Normativ za oblikovanje oddelkov v srednji šoli (izražen s številom dijakov)

12-08-21-normativi4-2

Opombe:

* S šolskim letom 20011/2012 so se normativi za oblikovanje oddelkov znižali v 1. letnikih v SPI, SSI in GIM,  znižanje se postopno uvaja v naslednjih šolskih letih v višje letnike.

** Če so v oddelek vključeni zunanji dijaki, je normativ za oblikovanje oddelka  12 dijakov, vendar morajo biti v posameznem oddelku najmanj 4 dijaki s posebnimi potrebami.

***V oddelku 1. letnika gimnazijskega programa, poklicnega in maturitetnega tečaja je največ 16 dijakov-novincev,  če to omogočajo prostorski pogoji pa je lahko največ 24 dijakov (13. člen Pravilnika o normativih in standardih v srednjih šolah z italijanskim učnim jezikom).

 Če je v posamezni izobraževalni program v srednji šoli vpisan dijak s posebnimi potrebami, ki ima ustrezno odločbo o usmeritvi, v kateri je določeno, da je treba upoštevati znižanje normativov, se število dijakov v oddelku ustrezno zmanjša, kar je natančneje določeno v 61. členu Pravilnika o normativih in standardih za izvajanje izobraževalnih programov in vzgojnega programa na področju srednjega šolstva.

Po podatkih Ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in šport (Portal MIZKŠ; SŠ Centralne obdelave) je v začetku šolskega leta 2011/2012 bilo v oddelek srednješolskega izobraževanja povprečno vključenih 27,27 dijaka. Glede na to, da veljajo za različne programe različni normativi za oblikovanje oddelkov, smo pripravili  pregled povprečnega števila dijakov v oddelku po ravneh in vrstah srednješolskega izobraževanja.

Povprečno število  dijakov v oddelku osnovne šole v začetku šolskega leta 2011/2012

12-08-21-normativi5-2nova

Kako pa smo imeli v Sloveniji normative določene v preteklosti?

 Pravilnik o pedagoških normativih glede števila učencev v oddelkih in normativi glede oddaljenosti osnovne šole od učenčevega doma, ki se je začel uporabljati 1. septembra 1967, je določal naslednje normative za oblikovanje oddelkov:

 12-08-21-normativi6-2

 Manjši oddelek so lahko organizirale OŠ z italijanskim učnim jezikom.

Pravilnik o normativih glede števila učencev v oddelkih in skupinah srednjih šol, ki se je začel uporabljati junija 1969, je določal, da se oddelek 1. razreda srednje šole organiziral, če je imel najmanj 17 dijakov. Srednja šola je smela organizirati vzporedne oddelke 1. razreda, če je imel vsak oddelek najmanj 30 dijakov. Od 2. razreda dalje je bil normativ za oblikovanje oddelka 35.  Manjše oddelke so lahko organizirale šole z italijanskim učnim jezikom.

Velikost skupin za laboratorijski in praktični pouk so srednje šole določile v sporazumu s pristojno izobraževalno skupnostjo, odvisno od ciljev, števila učnih mest, načina izvajanja, od zahtev varnosti pri delu, opreme, zmogljivosti učitelja in posebnosti stroke.

Zakon o osnovni šoli, sprejet februarja 1980, je v 48. členu določal, da v oddelku ni smelo biti več kot 32 učencev, v kombiniranem oddelku in oddelku dvojezične osnovne šole pa ne več kot 24 učencev. Število učencev v učni skupini, ki jo je šola oblikovala skladno z učnim načrtom posameznega predmeta (zaradi varnosti učencev oziroma narave vzgojno-izobraževalnega dela), ni smelo biti večje od 20.

Leta 1992 sprejeti Sklep o določitvi normativov in standardov za opravljanje vzgojnoizobraževalne dejavnosti v osnovnih šolah, glasbenih šolah in domovih za učence osnovnih šol je določal normativ za oblikovanje oddelkov in skupin:

12-08-21-normativi 7-2

Sklep je določal tudi, da je bil normativ za oblikovanje oddelka v dvojezični osnovni šoli 24 učencev in 21 učencev v 1. razredu.

Prav tako leta 1992 sprejeti Sklep o določitvi normativov in standardov za opravljanje vzgojnoizobraževalne dejavnosti v srednjih šolah določal naslednje normative za oblikovanje oddelkov:

 12-08-21-normativi8-2


Normativ za oblikovanje športnega oddelka je bil 20 učencev, pri čemer je sklep določal, da v kolikor je število učencev padlo pod 11, se oddelek ukine, dijake pa preusmeri v redne oddelke.

Število oddelkov v višjih letnikih istega programa je bilo lahko enako največ številu oddelkov 1. letnika.

Po leta 1996 sprejetem Zakonu o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja je minister, pristojen za šolstvo, z odredbami določil nove normative za oblikovanje oddelkov in skupin.

12-08-21-normativi 9-2

Odredbi o normativih in standardih v splošnih in strokovnih gimnazijah in o normativih in standardih v poklicnih in strokovnih šolah (sprejeti 1998) sta določali tudi nižji normativ za oblikovanje oddelkov, če je bil v posamezni oddelek vključen en/dva/trije dijaki s posebnimi potrebami.

Odredbi, ki sta urejaii normative za oblikovanje oddelkov v 8- in 9-letni osnovni šoli (sprejeti 1998 in 1999), nista bistveno drugače določali normativov za oblikovanje oddelkov in skupin, kot so določeni v trenutno veljavnih predpisih.

 

Pregled pripravila: Barbara Kresal Sterniša, 21. avgust 2012

(Skupno 1.179 obiskov, 1 današnjih obiskov)