Na spletni strani Sveta Evropske unije je objavljeno poročilo Sveta za izobraževanje, mladino, kulturo in šport, ki se je odvil v Bruslju.

Vir, dokumenti in informacije o seji: Svet Evropske unije, seja št. 3794, Bruselj, 17. in 18. maj 2021

Napoved dogodka: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, maj 2021


Glavni rezultati

Izobraževanje in mladina, 17. maj

Pravičnost, vključenost in uspeh v izobraževanju in usposabljanju za vse

Pravičnost pri dostopu, vključenost in uspeh za vse so temeljna načela izobraževanja in usposabljanja, vendar sta pravičnost in vključenost za naše izobraževalne sisteme še vedno izziv, pri čemer so med državami članicami in znotraj njih velike razlike. Ker je socialno-ekonomsko okolje še vedno pomemben dejavnik, ki vpliva na rezultate izobraževanja v Evropski uniji, je Svet odobril sklepe o tej temi. V EU je število učencev s podpovprečnimi dosežki in tistih, ki zgodaj opustijo šolanje, še vedno visoko. Šolanje zgodaj opusti 20,3 % invalidov. Študenti z manj priložnostmi imajo nižja pričakovanja, da bodo zaključili terciarno izobraževanje (43,4 %), kot njihovi vrstniki (82,3 %). V sklepih so države članice in Komisija pozvane, naj skupaj oblikujejo politike za zmanjšanje deleža slabih rezultatov, povečanje ravni usposobljenosti in preprečevanje brezposelnosti.

Vključujoči sistemi izobraževanja in usposabljanja imajo temeljno vlogo pri zmanjševanju deleža slabih rezultatov, povečanju ravni usposobljenosti in preprečevanju brezposelnosti v celotnem spektru izobraževanja in usposabljanja ter v okviru celovitega institucionalnega pristopa, da bi okrepili enake možnosti in vključenost ter spodbujali učni uspeh na vseh ravneh in v vseh vrstah izobraževanja in usposabljanja. Še bolj si moramo prizadevati za opredelitev ukrepov na področju izobraževanja in usposabljanja, ki lahko izboljšajo učni uspeh za vse učence. Eden od načinov je rešitev problema pomanjkanja učiteljev, zlasti v izobraževanju učencev s posebnimi potrebami ter v večkulturnih in večjezičnih okoljih.

Tiago Brandão Rodrigues, portugalski minister za izobraževanje

Pobuda o evropskih univerzah

Ministri in ministrice so odobrili sklepe o pobudi o evropskih univerzah. Pobuda o evropskih univerzah je temeljni steber evropskega izobraževalnega prostora, ki naj bi bil oblikovan do leta 2025. Svet poziva države članice, naj v podporo pobudi uporabijo vse razpoložljive mehanizme financiranja, in priporoča tesnejše sodelovanje med izobraževalnimi organi, visokošolskimi ustanovami in deležniki, da bi odpravili ovire za sodelovanje na evropski ravni, pri čemer je treba upoštevati, da lahko evropske univerze z njihovim raziskovalnim pristopom ter na izzivih temelječima pristopoma k učenju in poučevanju ključno prispevajo k razvoju pomembnih povezav ter ustvarjajo močnejše sinergije med visokošolsko razsežnostjo evropskega izobraževalnega prostora, evropskega raziskovalnega prostora in evropskega visokošolskega prostora.

41 zavezništev pobude o evropskih univerzah je v začetni fazi razvoja, vendar je njihov cilj postati univerze prihodnosti in navdihniti preobrazbo visokošolskega izobraževanja v EU. Nedvomno bo medjezikovno, čezmejno in meddisciplinarno sodelovanje pripomoglo k uresničitvi ambiciozne vizije inovativnega, globalno konkurenčnega in privlačnega evropskega izobraževalnega prostora in evropskega raziskovalnega prostora ter okrepitvi naših skupnih evropskih vrednot.

Manuel Heitor, portugalski minister za znanost, tehnologijo in visoko šolstvo

Scenariji v razvoju za preoblikovanje visokošolskega izobraževanja v EU

Ministri in ministrice so na podlagi sklepov Sveta o pobudi za evropske univerze opravili javno orientacijsko razpravo, da bi se seznanili z mnenji in izmenjali zamisli o prihodnosti visokošolskega izobraževanja ter zlasti o vlogi visokošolskih ustanov kot gonil za spremembe v smeri digitalnega in zelenega prehoda. Razpravo so usmerjala tri vprašanja, in sicer ali bi morala biti zavezništva evropskih univerz „preskusne platforme“ za interoperabilnost in sodelovanje med državami članicami na področju evropskih raziskav in poklicnega razvoja učiteljev in učiteljic; katere konkretne ukrepe so države članice pripravljene sprejeti za spodbujanje evropskega pristopa za zagotavljanje kakovosti skupnih diplom in ali razmišljajo o sprejetju nacionalne zakonodaje, ki bi omogočala mikrokvalifikacije v visokošolskem izobraževanju.

Ohranjanje raznolikosti visokošolskega izobraževanja v Evropi ter spodbujanje skupne evropske vizije in vrednot za krepitev evropske identitete med mladimi ter državljani in državljankami je postalo edinstven izziv za oblikovanje politike na področju visokošolskega izobraževanja po vsej Evropi in ga je treba obravnavati v okviru preobrazbe visokošolskega izobraževanja v EU. Poleg tega moramo ob upoštevanju te preobrazbe zagotoviti, da bodo imeli učenci potrebna znanja in spretnosti ter kompetence, in zagotoviti celostne dolgoročne strategije na področju izobraževanja, raziskav in inovacij ter k delovanju spodbuditi družbo na splošno, da bi okrepili znanje v vseh evropskih regijah ter povečali kakovost, privlačnost in družbeno opolnomočenje evropskih visokošolskih ustanov.
Manuel Heitor, portugalski minister za znanost, tehnologijo in visoko šolstvo

Spodbujanje participacije mladih v postopkih odločanja

Čeprav so mladi zelo dejavni v demokratičnem življenju, imajo pogosto manj priložnosti za participacijo v postopkih odločanja in so v njih premalo zastopani. Ker jih zadeva celoten politični program, sta njihovo udejstvovanje in udeležba pri iskanju odgovorov na današnje izzive bistvenega pomena.

Svet je danes sprejel sklepe o krepitvi upravljanja na več ravneh pri spodbujanju participacije mladih v postopkih odločanja. Cilj teh sklepov je zagotoviti, da imajo vsi mladi enake priložnosti za participacijo, vključenost in udejstvovanje v ustreznih postopkih odločanja.

Mladi so med tistimi, ki so jih omejitve zaradi COVID-19 najbolj prizadele. Njihova participacija pri oblikovanju politik je bistvenega pomena, saj bodo odločitve, ki jih sprejemamo danes, vplivale na njihovo prihodnost. Zato bi morali vsi podpirati aktivne in trajnostne strukture za participacijo mladih pri razvoju politik.
Tiago Brandão Rodrigues, portugalski minister za izobraževanje

Pristop do mladinskih politik, temelječ na pravicah: motivacija za angažiranost v prihodnosti?

Pri prehodu v odraslost se mladi soočajo s posebnimi izzivi, zaradi katerih so v ranljivem položaju. Zato je treba izboljšati njihov dostop do pravic, kar bi se moralo odražati v mladinski politiki, temelječi na človekovih pravicah. Ministri in ministrice so opravili javno razpravo o tem, kako lahko organi na vseh ravneh vključujejo, povezujejo in opolnomočijo mlade.

Razno

  • Predsedstvo je poročalo o trenutnem vplivu COVID-19 na izobraževanje in usposabljanje ter mlade.
  • Prihodnje slovensko predsedstvo je predstavilo svoj delovni program.

Kultura, avdiovizualno področje in šport, 18. maj

Okrevanje, odpornost in vzdržnost kulturnega in ustvarjalnega sektorja

Kultura je ključna za evropsko identiteto ter ima pomemben družbeni in gospodarski učinek. Svet je odobril sklepe, v katerih je ponovno poudarjeno, da sta kulturni in ustvarjalni sektor med sektorji, ki jih je pandemija COVID-19najbolj prizadela, ter da je treba sprejeti odločne politične ukrepe v njuno podporo, in sicer tako v smislu takojšnega odziva kot tudi bolj ambicioznega in daljnosežnega pristopa, saj je sedanja kriza razkrila nekatere strukturne izzive in že obstoječe ranljivosti kulturnega in ustvarjalnega sektorja. Za spodbujanje okrevanja, odpornosti in vzdržnosti kulturnega in ustvarjalnega sektorja je v sklepih opredeljenih šest prednostnih nalog, in sicer: izboljšanje dostopa do razpoložljivega financiranja; povečanje odpornosti strokovnjakov v kulturnem in ustvarjalnem sektorju; nadaljnja krepitev mobilnosti in sodelovanja; pospešitev digitalnega in zelenega prehoda; izboljšanje znanja in pripravljenosti na prihodnje izzive ter upoštevanje kulturnega življenja in lokalnih skupnosti. Cilj sklepov Sveta je tudi spodbujanje pravičnosti in enakosti za vse, pri čemer je treba posebno pozornost nameniti položaju umetnic in kulturnih delavk. Svet poziva države članice in Komisijo, naj izmenjajo mnenja glede najboljših praks in do leta 2023 preučijo izvajanje teh sklepov.

Kinematografi, gledališča in glasbeni festivali so bili med prvimi, ki so ob začetku pandemije zaprli svoja vrata, in so med zadnjimi, ki jih znova odpirajo, zdaj ko okrevamo po najhujši krizi v zadnjih desetletjih. Zagotoviti moramo, da bosta ustvarjalni in kulturni sektor iz pandemije izšla pripravljena na prihodnost.

Graça Fonseca, portugalska ministrica za kulturo

Evropski mediji v digitalnem desetletju

Svet je odobril sklepe v podporo okrevanju in preoblikovanju evropskega sektorja novičarskih medijev in avdiovizualnega sektorja. Ker sta oba sektorja zaradi pandemije COVID-19 utrpela ogromne izgube, so države članice pozvane, naj izkoristijo mehanizem za okrevanje in odpornost, ki je finančni instrument EU za obdobje po krizi, ter vlagajo v pospešitev digitalne preobrazbe in prehoda na zeleno gospodarstvo v teh sektorjih.

Sklepi Sveta so odziv na akcijski načrt, ki ga je Komisija predložila decembra lani. Čas je za razmislek o številnih temeljnih temah, ki jih lahko zdaj obravnavamo z novega vidika. Zavedamo se, da bo to prizadevanje vključevalo ponovni razmislek o tradicionalnih poslovnih modelih, spodbujanje naše konkurenčnosti na domači in mednarodni ravni ter spretno obvladovanje zelenega in digitalnega vala. Pomenilo pa bo tudi kar najboljše izkoriščanje naših evropskih prednosti: kulturnega bogastva, raznolikosti in ustvarjalnosti.
Graça Fonseca, portugalska ministrica za kulturo

Diverzifikacija virov financiranja in mehanizmov za zaščito in varstvo evropske kulturne dediščine

Kulturna dediščina Evrope je javno dobro s pomembno družbeno in gospodarsko vrednostjo. Vendar je njena zaščita ogrožena zaradi proračunskega pritiska, ki ga je kriza zaradi COVID-19 še zaostrila. Ministri in ministrice so razpravljali o tem, kako kar najbolje finančno podpreti evropsko kulturno dediščino, kje poiskati nove vire financiranja in kateri bi bili najboljši dolgoročni ukrepi.

Inovacije v športu

Svet je odobril sklepe o inovacijah v športu. Svet poziva države članice, naj spodbujajo in podpirajo raziskovalne in razvojne pobude ter projekte na področju inovacij v športu, ustvarjajo in širijo znanje ter zagotovijo orodja za boljši razvoj politik in primerjalne analize med inovacijami v športu.

Približno dve tretjini evropske gospodarske rasti v zadnjih desetletjih temelji na inovacijah. Inovacije v športu lahko prispevajo k večji udeležbi državljanov v športu in telesni dejavnosti, hkrati pa so orodje za zaščito integritete športa in obvladovanje izzivov, kot sta vnaprejšnje dogovarjanje izidov tekem in uporaba nedovoljenih poživil.
Tiago Brandão Rodrigues, portugalski minister za izobraževanje

Športna diplomacija

Športna diplomacija je na ravni EU razmeroma nov koncept. Hkrati se je šport vedno uporabljal za posredovanje političnih sporočil in je del nabora diplomatskih orodij sogovornikov EU po svetu. Ministri in ministrice EU so razpravljali o tem, ali sta kulturna in izobraževalna diplomacija EU lahko podlaga, na kateri bi bilo mogoče oblikovati strategijo EU za športno diplomacijo, in kakšni bi morali biti naslednji koraki v zvezi s tem.

Razno

  • Predsedstvo je poročalo o trenutnem vplivu COVID-19 na šport.
  • Prihodnje slovensko predsedstvo je predstavilo svoje delovne programe za kulturo/avdiovizualne zadeve in šport.
  • Predsedstvo je poročalo o konferencah predsedstva o kulturi in medijih.
  • Predstavnik države članice EU v trenutnem triu predsedstev v upravnem odboru WADA je ministrom in ministricam poročal o sestankih izvršnega in upravnega odbora WADA.
  • Španska delegacija je spregovorila o tem, kako platforme videa na zahtevo vplivajo na avdiovizualni trg EU, predvsem na razmerja med različnimi akterji v vrednostni verigi.
  • Nemška delegacija je poročala o pogajanjih za spremembo direktive o DDV, zlasti upoštevaje obdavčitev trgovine z umetninami, z vidika kulturne politike.
  • Slovenska delegacija je poročala o imenovanju evropske prestolnice kulture za leto 2025.
  • Komisija je poročala o pobudi „HealthyLifestyle4All“ (Zdrav življenjski slog za vse), ki naj bi se začela septembra 2021.
(Skupno 45 obiskov, 1 današnjih obiskov)