Na spletni strani Sveta Evropske unije je objavljeno poročilo Sveta za izobraževanje, mladino, kulturo in šport, ki se je konec novembra odvil v Bruslju.

Vir: Svet Evropske unije, seja št. 3428, MIZŠ, 23. 11. 2015

Mladina in izobraževanje, 23. november

Svet je danes zlasti razpravljal o skupni trenutni migracijski in begunski krizi. V obeh sestavah se je posvetil vprašanjem v zvezi z migracijami, ki jih je zlasti obravnaval v okviru zadevnih politik.

  • vloga mladinske politike in mladinskega dela v okviru migracij: ministri so poudarili pomen krepitve čezmejnega sodelovanja, zlasti na področjih izobraževanja, mladine, kulture in športa.
  • strategije vključevanja pred kratkim prispelih migrantov in ljudi s priseljenskim ozadjem: ministri so zlasti poudarili, da je treba prepoznati sposobnosti pred kratkim prispelih migrantov ter izvajati intenzivno učenje jezikov, s čimer bi pomagali preseči družbene neenakosti. (Glej tudi MIZŠ, 23. 11. 2015)

„Marginalizacijo in radikalizacijo mladih lahko preprečimo z zmanjšanjem osipa in z omogočanjem vsem mladim, da bodo vključeni v naše družbe, tako da jim damo možnost za negovanje naših skupnih evropskih vrednot.“
Claude Meisch, luksemburški minister za mladino in izobraževanje

Tudi Svet je z minuto tišine obeležil spomin na žrtve tragičnih dogodkov v Parizu. Vsi ministri so izrekli sožalje francoski ministrici za izobraževanje Najat Vallaud-Belkacem in vsem sorodnikom žrtev napadov 13. novembra v Parizu.

Minister Claude Meisch je dejal: „Marginalizacijo in radikalizacijo mladih lahko preprečimo z zmanjšanjem osipa in z omogočanjem vsem mladim, da bodo vključeni v naše družbe, tako da jim damo možnost za negovanje naših skupnih evropskih vrednot.“

Mladina

Svet Evropske unije je sprejel poročilo EU o mladih za leto 2015 o izvajanju prenovljenega okvira za evropsko sodelovanje na področju mladine (2010−2018).

V tem skupnem poročilu Komisije in Sveta je ocenjen napredek, dosežen v okviru sodelovanja v obdobju 2013–2015. Ocenjeno je tudi izvajanje „strukturiranega dialoga“ z mladimi ter predstavljena nova priporočila glede politike in prednostne naloge za obdobje prihodnjih treh let (2016–2018).

Svet je sprejel dve resoluciji, in sicer o:

  • novem delovnem načrtu EU za mladino (2016–2018), v katerem je poudarek na načinih za pravočasnejšo in učinkovitejšo obravnavo vztrajno visoke stopnje brezposelnosti med mladimi ter posledic krize za mlade.
  • spodbujanju politične participacije mladih v demokratičnem življenju v Evropi, kar je bila prednostna naloga v prizadevanjih v okviru tega delovnega obdobja strukturiranega dialoga.

Izobraževanje

Svet je sprejel skupno poročilo za leto 2015 o izvajanju strateškega okvira za evropsko sodelovanje v izobraževanju in usposabljanju (ET 2020) za obdobje 2010–2020.

Poročilo vsebuje pregled napredka v zadnjem delovnem obdobju (2012–2014) in pregled okvira ET 2020 na polovici njegovega izvajanja, podani pa so tudi predlogi za njegove spremembe.

Glavne prednostne naloge evropskega sodelovanja na področjih izobraževanja in usposabljanja v prihodnjih petih letih do leta 2020 naj bi v okviru sistemov izobraževanja in usposabljanja zagotovile, da se bodo spodbujali zaposljivost, znanja in spretnosti ter inovacije, da se bosta povečali družbena mobilnost in enakost, da se bo pripomoglo k preprečevanju radikalizacije ter da se bodo položili temelji za demokratične vrednote in aktivno državljanstvo.

Kultura in šport, 24. november

Trenutna migracijska in begunska kriza je prevladovala tudi v razpravah drugega dne zasedanja Sveta, 24. novembra. Zadevna vprašanja so bila zlasti v ospredju razprav o:

  • skupnem ukrepanju proti nezakonitemu trgovanju s kulturno dediščino in njenemu uničevanju na konfliktnih območjih: ministri so poudarili veliko simbolno vrednost kulturne dediščine z vidika identitete in njen prispevek k medkulturnemu dialogu. Pozvali so k poglobljenemu sodelovanju med državami članicami na vseh ravneh
  • izobraževalnem potencialu športa za pomoč prikrajšanim mladim, vključno z migranti, da najdejo svoje mesto v družbi. Ministri so se strinjali, da šport ni bistven le zato, ker pomaga spodbujati dialog med različnimi kulturami znotraj EU, temveč je tudi ključen dejavnik politik družbenega vključevanja.

Kultura

Na seji o kulturi so se posvetili zlasti vprašanju, kako bi lahko prek kulture najučinkoviteje okrepili zunanje ukrepanje EU. Ministri so sprejeli sklepe o tem, kako bi lahko z razvojnim sodelovanjem in medkulturnim dialogom izboljšali vključevanje migrantov in beguncev.

V prvih sklepih se odraža pomen celovitejšega pristopa h kulturi, ki črpa iz globalne solidarnosti. V njih sta Komisija in visoka predstavnica pozvani, naj Svetu predložita strateški pristop za področje kulture ter opredelita nekaj vodilnih načel.

Svet je poudaril, da bi morali s tem pristopom obravnavati tudi izzive, s katerimi se EU trenutno sooča, na primer migracijsko krizo, radikalizacijo in širjenje ksenofobije.

Sklepi o medkulturnem dialogu so del okvira delovnega načrta za kulturo, namenjenega izboljšanju medsebojnega razumevanja med državo gostiteljico in migranti, pa tudi del odziva na poziv Evropskega sveta iz oktobra 2015 k pripravi širše strategije na področju migracij.

„Šport je lahko in dejansko je pomemben dejavnik vključevanja ljudi, zlasti prikrajšanih mladih, v sodobno družbo. Prek izmenjave najboljših praks na tem področju lahko mladim omogočimo napredek.“
Roman Schneider, luksemburški minister za šport

Šport

Svet je sprejel sklepe o spodbujanju telesnih in športnih dejavnosti za otroke, v katerih je države članice pozval, naj širijo ozaveščenost o koristih redne telesne dejavnosti od zgodnjega otroštva dalje in spodbujajo ukrepe za aktivnejši način življenja med otroki.

Ministri so razpravljali tudi o načinih razvoja izobraževalnega potenciala športa, zlasti pri vključevanju prikrajšanih mladih, migrantov in pred kratkim prispelih beguncev.

V razpravi sta spregovorila dva gosta: Edwin Moses, dobitnik olimpijske medalje in sedanji predsednik protidopinške agencije Združenih držav ter predsednik Odbora za izobraževanje Svetovne protidopinške agencije, ter Mathieu Murrell iz angleške nogometne Premier lige.

Govorca sta predstavila primere projektov, ki uspešno združujejo izobraževanje in šport. Vendar sta oba poudarila, da je šport le orodje in ne cilj ter da izobraževanje in zaposlovanje ostajata bistvenega pomena na prikrajšanih območjih.

Minister Schneider je povedal: „Šport je lahko in dejansko je pomemben vektor vključevanja ljudi, zlasti prikrajšanih mladih, v sodobno družbo. Prek izmenjave najboljših praks na tem področju lahko mladim omogočimo napredek.“

(Skupno 11 obiskov, 1 današnjih obiskov)