Na spletni strani Sveta Evropske unije je objavljeno poročilo Sveta za izobraževanje, mladino, kulturo in šport, ki se je odvil v Luksemburgu.

Vir, dokumenti in informacije o seji: Svet Evropske unije, Seja št. 3862, Luksemburg,

Povezane novice (MIZŠ in MK):


Glavni rezultati

Kultura, avdiovizualno področje, mediji in šport, 4. april 2022

Ministri in ministrice za kulturo, medije in šport so razpravljali o evropskem odzivu na vojno v Ukrajini na svojih področjih. Odobrili so tudi sklepe o krepitvi medkulturnih izmenjav z mobilnostjo umetnikov in kulturnih delavcev ter z večjezičnostjo, o evropski strategiji za ekosistem kulturnega in ustvarjalnega sektorja ter o športu in telesni aktivnosti kot vzvodih za spremembo vedenja za trajnostni razvoj. Ministri in ministrice so na koncu izmenjali mnenja o spodbujanju evropskih vrednot prek športa in njegove organizacije.

Kultura

Zaščita kulturnega sektorja v Ukrajini

Neizzvana in neupravičena invazija Rusije na Ukrajino je več sto tisoč Ukrajincev in Ukrajink, vključno s številnimi umetniki, novinarji ter kulturnimi in medijskimi delavci, prisilila v beg pred vojno. Vsesplošno obstreljevanje mestnih središč v Ukrajini ogroža tudi ukrajinsko kulturno dediščino.

Ministri in ministrice so povabili ukrajinskega ministra za kulturo Aleksandra Tkačenka, naj nagovori Svet prek videokonference. Nato so izmenjali mnenja o različnih ukrepihza podporo ukrajinskemu kulturnemu sektorju, ki so jih države članice in EU že sprejele. Preučili so tudi možnost novih skupnih ukrepov, da bi v odziv na to krizo zagotovili povezanost, medsebojno dopolnjevanje in usklajevanje ukrepov za kulturni, ustvarjalni in medijski sektor ter deležnike v teh sektorjih. Ta izmenjava mnenj je bila nadaljevanje neformalnega srečanja ministrov in ministric EU za kulturo in medije 7. in 8.  marca v Angersu, na katerem so ministri in ministrice odobrili izjavo o razmerah v Ukrajini.

Odobritev sklepov Sveta o krepitvi medkulturnih izmenjav in o evropski strategiji za kulturne in ustvarjalne dejavnosti

Ministri in ministrice so odobrili sklepe o krepitvi medkulturnih izmenjav z mobilnostjo umetnikov in zaposlenih v kulturnih in ustvarjalnih sektorjih ter z večjezičnostjo v digitalni dobi. V teh sklepih so države članice pozvane, naj spodbujajo sodelovanje med organi na področju kulture in odgovornimi za upravna vprašanja, povezana z mobilnostjo. EU namreč želi spodbujati mobilnost in izmenjave med evropskimi umetniki, ustvarjalci in kulturnimi delavci, zlasti z zagotavljanjem boljšega dostopa do priložnosti za mobilnost v EU.

Sklepi pozivajo tudi k razvoju ambiciozne digitalne politike za razvoj jezikovnih in prevajalskih tehnologij ter vseživljenjskega učenja in poučevanja jezikov. EU želi z izrabo novih tehnologij okrepiti večjezičnost, saj ta prispeva h kulturnim izmenjavam in olajšuje dostop do kulture.

Svet je odobril tudi sklepe o oblikovanju evropske strategije za ekosistem kulturnega in ustvarjalnega sektorja, v katerem je bilo leta 2019 v EU zaposlenih 8,02 milijona ljudi. Strategija temelji na petih stebrih:

 • izboljšanje dostopa evropskih podjetij iz ekosistema kulturnega in ustvarjalnega sektorja do financiranja
 • spodbujanje razvoja in izboljšanje kompetenc, pa tudi izobraževanja in usposabljanje
 • ohranjanje in ponovno utrjevanje evropskega kulturnega bogastva in raznolikosti v digitalni dobi
 • krepitev izvoza podjetij v ekosistemu kulturnih in ustvarjalnih gospodarskih dejavnosti, vključno s:
 • promoviranje odgovornih politik v podjetjih v ekosistemu kulturnih in ustvarjalnih gospodarskih dejavnosti

Šport

Spodbujanje vrednot Evropske unije prek športa in njegove organizacije v kontekstu vojne v Ukrajini

Ministri in ministrice so prisluhnili ukrajinskemu ministru za šport Vadimu Gutcajtu, ki je govoril prek videokonference. Nato so izmenjali mnenja o vlogi deležnikov v športu pri spodbujanju in zagovarjanju evropskih vrednot. Ob vojni v Ukrajini ter odločnem, enotnem in solidarnem odzivu nanjo med državami članicami, zasebnimimi in javni organizacijami ter evropskimi državljani in državljankami se je pokazala globoka zavezanostvrednotam spoštovanja človekovega dostojanstva, svobode, demokracije, enakosti, pravne države in spoštovanja človekovih pravic. Šport mora s svojim univerzalnim dometom, pa tudi z organizacijskim modelom v Evropi, še naprej ustrezati pričakovanjem in željam evropskih državljank in državljanov. Ministri in ministrice so poudarili vlogo športnega gibanja pri zagovarjanju teh evropskih vrednot in izražanju solidarnosti z ukrajinskim ljudstvom.

Ministri in ministrice so na podlagi resolucije Sveta o glavnih značilnostih evropskega športnega modela, sprejete 30. novembra 2021, preučili tudi morebitne spremembe pri organizaciji športa v Evropi, da bi se odzvali na pojav novih deležnikov, novih praks in novih pričakovanj civilne družbe. Ob ohranjanju skupnega temelja, povezanega z družbeno, izobraževalno, kulturno in zdravstveno funkcijo športa, so izmenjali mnenja o predlogih za strukturne spremembe, ki naj bi se jih oklenilo športno gibanje.

Šport in telesna aktivnost kot obetavna vzvoda za spremembo vedenja za trajnostni razvoj

Svet je odobril sklepe o športu in telesni aktivnosti kot obetavnih vzvodih za spremembo vedenja za trajnostni razvoj.

Namen tega besedila je pospešiti spremembe vedenja posameznikov in skupin, ki se ukvarjajo s športom, proizvajalcev in potrošnikov športnega blaga in storitev, podjetij, ki se ukvarjajo s športno infrastrukturo, in organizatorjev dogodkov, da bi vsak posebej zmanjšali svoj vpliv na okolje, biotsko raznovrstnost in podnebje. S temi sklepi se je Svet zavzel tudi za še boljšo umestitev športa med vzvode vzgoje in upoštevanja ciljev trajnostnega razvoja

Države članice, Komisija in športno gibanje so že sprejele ukrepe in napredovale v tej smeri. Ti sklepi upoštevajo ta prizadevanja, vendar jih želijo pospešiti, okrepiti in predvsem bolj umestiti v evropsko razsežnost.

Dve leti pred vrnitvijo olimpijskih in paraolimpijskih iger v Evropo, najprej poletnih in nato zimskih, so ministri in ministrice želeli potrditi svojo odločenost doseči, da bodo vsi športni dogodki okoljsko odgovorni in trajnostni.

Razno

 • Slovaška ministrica za kulturo je delegacije obvestila o izboru Trenčína za evropsko prestolnico kulture 2026.
 • Italija je poročala o konferenci ministrov in ministric evro-sredozemske regije za kulturo, ki bo 16. in 17. junija 2022 v Neaplju.
 • Estonija, Latvija in Litva so izpostavile potrebo po usklajevanju evropskih ukrepov za podporo Ukrajini na področju kulture in medijev.
 • Poljska delegacija je v okviru orientacijske razprave podrobno opisala, kako vojna v Ukrajini vpliva na športni sektor v Evropi.
 • Češka delegacija je predstavila delovni program prihodnjega predsedstva na kulturnem, avdiovizualnem in športnem področju.

Prav tako je Svet je brez razprave sprejel točke s seznama zakonodajnih in nezakonodajnih točk pod „A“.

Pomoč Republiki Moldaviji

EU bo Republiki Moldaviji zagotovila 150 milijonov EUR makrofinančne pomoči, s katero namerava podpreti program gospodarske stabilizacije in reform v Moldaviji. Pomoč bo prispevala h krepitvi odpornosti Moldavije v sedanjih geopolitičnih razmerah. Svet je sklep sprejel danes.

Izobraževanje in mladina, 5. april 2022

Ministri in ministrice za izobraževanje so se seznanili s stanjem pripravljenosti izobraževalnih sistemov Evropske unije za odzivanje na krize, kot sta pandemija COVID-19 ali vojna v Ukrajini. Sprejeli so priporočilo za še učinkovitejše evropsko sodelovanje v visokem šolstvu. Ministri in ministrice so odobrili tudi sklepe Sveta o evropski strategiji za krepitev vloge visokošolskih in raziskovalnih ustanov za prihodnost Evrope ter sklepe Sveta o izboljšanju mobilnosti učiteljev in mentorjev, zlasti evropske mobilnosti, pri njihovem začetnem in nadaljnjem usposabljanju.

Ministri in ministrice za mladino so sprejeli priporočilo o mobilnosti mladih prostovoljcev v Evropski uniji in odobrili sklepe o spodbujanju angažiranosti mladih kot akterjev sprememb za varstvo okolja.

Izobraževanje

Izboljšanje upravljanja in predvidevanja kriz v evropskem izobraževalnem prostoru

Nedavni dogodki so pokazali, da krize močno vplivajo na izobraževalne sisteme. Pandemija COVID-19 je znatno prizadela šole in univerze. Vojna v Ukrajini je z vso silovitostjo prizadela otroke in mlade na splošno. Države članice EU se zavedajo, kako bistven je dostop do izobraževanja, zato so stopile skupaj in ponudile nujni sprejem milijonom otrok in študentov. Da bi ocenili potrebe in se nanje odzvali usklajeno, je bilo 16. marca prek videokonference organizirano neformalno ministrsko srečanje, posvečeno Ukrajini, ki so mu sledila redna srečanja za spremljanje razvoja.

Ministri in ministrice so na seji ministrskega Sveta 5. aprila povabili ukrajinskega ministra za izobraževanje in znanost Sergija Škarleta, naj nagovori Svet. Poleg tega so se seznanili z delom koordinacijske skupine, nato pa nadaljevali razpravo o najboljšem odzivu na razmere v Ukrajini. Širše gledano so razpravljali o potrebi po skupni opredelitvi najboljših instrumentov in mehanizmov na ravni EU za ublažitev posledic vseh sedanjih in prihodnjih kriz na naše izobraževalne sisteme.

Evropsko sodelovanje na področju visokošolskega izobraževanja

Svet je odobril sklepe o evropski strategiji za krepitev vloge visokošolskih ustanov za prihodnost Evrope ter priporočilo o vzpostavljanju povezav za učinkovito evropsko sodelovanje na področju visokošolskega izobraževanja.

V sklepih Sveta o evropski strategiji za krepitev vloge visokošolskih institucij za prihodnost Evrope je zapisan poziv k podpori evropskemu sodelovanju na štirih temeljih: krepitev evropske razsežnosti na visokošolskem in raziskovalnem področju, spodbujanje dejavnosti in vodilne vloge Evrope v svetovnem merilu, okrepitev okrevanja in odzivanja Evrope na zeleni in digitalni prehod ter poglobitev občutka pripadnosti Evropi.

Za izvajanje te strategije so v priporočilu Sveta o transnacionalnem sodelovanju podrobno določeni ukrepi, ki jih bodo države članice in Unija sprejele v enem letu. Eden od ciljev je v letu 2022 poskusno uvesti evropsko oznako za skupne diplome, kar utira pot prihodnji evropski diplomi. Poleg tega priporočilo predvideva preskušanje novih instrumentov za institucionalizacijo sodelovanja med ustanovami, na primer s posebnim statusom zavezništev. Storjen je tudi korak bližje k prihodnjemu evropskemu financiranju, ki bi zajemalo vse naloge evropskih univerz.

Ministri in ministrice so v sklepih o izboljšanju mobilnosti učiteljev in mentorjev države članice pozvali, naj odpravijo obstoječe ovire, zagotovijo organizacijsko in finančno podporo ter spodbujajo mobilnost učiteljev in prihodnjih učiteljev.

Mladina

Prostovoljstvo v EU

Svet je sprejel priporočilo o mobilnosti mladih prostovoljcev v EU, v katerem je poudarek na mladih z manj možnostmi. Države članice bi morale med temi mladimi promovirati dostopne informacije in ciljno usmerjene ukrepe ozaveščanja o prostovoljskih dejavnostih v tujini.

Ministri in ministrice so med orientacijsko razpravo razpravljali tudi o mobilnosti mladih prostovoljcev. Razpravljali so o ovirah za prostovoljstvo in mobilnost mladih prostovoljcev, med katerimi sta raznolikost nacionalnih upravnih in regulativnih okvirov ter nepriznavanje vrednosti prostovoljskih izkušenj in kompetenc, ki jih razvijejo mladi prostovoljci. Ministri in ministrice so razpravljali tudi o možnih ukrepih za spodbujanje sinergij med nacionalnimi/regionalnimi prostovoljskimi dejavnostmi ter programi evropske solidarnosti in mobilnosti za prostovoljce ter o novih ukrepih na ravni EU za spodbujanje solidarnosti in mobilnosti mladih evropskih prostovoljcev.

V senci sedanjega množičnega pritoka ljudi, ki bežijo pred vojno v Ukrajini, so ministri in ministrice prisluhnili ukrajinskemu ministru za mladino in šport Vadimu Gutcajtu. Svet je priznal tudi, da imajo dejavnosti mladih prostovoljcev na ravni EU pomembno vlogo pri promoviranju demokratičnih vrednot in miru, zato bi jih bilo treba omogočati in spodbujati. Poudaril je tudi posebni pomen teh solidarnostnih ukrepov, pri katerih mladi Evropejci in Evropejke predano sodelujejo. Poudaril je, da prostovoljstvo mladim omogoča, da se strukturirano, konkretno in učinkovito angažirajo pri zagotavljanju pomoči beguncem v stiski.

Angažiranost mladih za varstvo okolja

Ministri in ministrice za mladino v sklepih Sveta o spodbujanju angažiranosti mladih kot akterjev sprememb za varstvo okolja, tudi sprejetih danes, poudarjajo aktivno angažiranost mladih pri varstvu okolja. Njihov cilje je zagotoviti ugodne razmere za to angažiranost, in sicer z boljšim ozaveščanjem mladih glede okoljskih vprašanj, zagotavljanjem prostora za izražanje in ukrepanje, spodbujanjem prostovoljstva in priznavanjem te angažiranosti na njihovi šolski, univerzitetni in poklicni poti.

Razno

 • Češka delegacija je predstavila delovni program prihodnjega predsedstva na področju izobraževanja in mladine.
 • Predsedstvo je delegacije obvestilo, da ministri in ministrice iz 26 držav članic podpirajo izjavo o oblikovanju skupne vizije o uspešnosti, učinkovitosti in pravičnosti naložb v izobraževanje.
 • Ciprski minister je svoje kolege in kolegice obvestil o tretjem srečanju ministrov in ministric za izobraževanje na visoki ravni v okviru devete ministrske konference „Okolje za Evropo“ (5.–7. oktober 2022 v Nikoziji).
(Skupno 35 obiskov, 1 današnjih obiskov)