V slovenski enoti Eurydice smo za namene študije omrežja Eurydice o predšolski vzgoji in varstvu v Evropi (Key Data on Early Childhood Education and Care 2014) zbrali podatke o opravljanju dejavnosti varstva predšolskih otrok, ki jo opravljajo varuhi, registrirani pri pristojnem ministrstvu. Zato smo vsem registriranim varuhom predšolskih otrok posredovali vprašalnik o izvajanju njihove dejavnosti. V dogovoru s strokovnimi službami Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport smo povprašali tudi o podatkih, ki jih nismo potrebovali le za pripravo študije. Med drugim nas je zanimala izobrazba varuhov, njihova starost in spol; število in starost otrok, vključenih v varstvo; cena varstva in elementi za njeno oblikovanje pa tudi ali varuhi izvajajo usmerjene vzgojno-izobraževalne dejavnosti. V priloženem dokumentu vam prikazujemo pregled nekaterih zbranih podatkov.

 

 

Pregled odgovorov na vprašalnik za varuhe predšolskih otrok – 1. verzija, 20. 9. 2013

Vprašalnik smo poslali vsem (239) registriranim varuhom, prvič februarja 2013 in drugič skoraj mesec dni kasneje, in dobili vrnjenih 134 vprašalnikov. Anketiranci smo zaprosili, da pri vprašanjih obkrožijo ustrezni odgovor oziroma navedejo ustrezne podatke. Fokus predstavlja kratek pregled pridobljenih podatkov.

V šolskih letih od 2008/09 do 2012/13 je v posameznem letu dejavnost opravljalo od 12 do 61 varuhov, kot prikazuje tabela 1, 49 anketirancev pa v nobenem izmed teh let ni izvajalo dejavnosti varuha.

Med varuhi je 4,5 % moških in 88,6 % žensk, nekateri pa niso označili spola. Povprečna starost varuhov je skoraj 39 let, z razponom od 23 do 61 let.

 

Po izobrazbi je največ takšnih s srednjo strokovno izobrazbo (28) in višješolsko izobrazbo (23), sledita druga izobrazba (17) in srednja poklicna izobrazba (14). Najmanj je takšnih s srednjo splošno izobrazbo (5). Vrsto izobrazbe smo rekodirali glede na vrsto izobraževalnega področja in je prikazana v tabeli 2.

 

Regija opravljanja dejavnosti je prikazana v tabeli 3.

Tabela 1

 

Šolsko leto

Št. varuhov

2008/09

12

2009/10

24

2010/11

43

2011/12

55

2012/13

61

 

 Tabela 2

Vrsta izobr. področja

n

Vzgojitelj predšolskih otrok, predšolska vzgoja

17

Srednja vzgojiteljska, pomočnik vzgojitelja

6

Posebno predšolsko izobraževanje

7

Druga pedagoška izobrazba, zdravstvena

12

Nepedagoška izobrazba

39

Ne vem

7

Skupaj

88


Tabela 3

Regija

n

Osrednjeslovenska

49

Podravska

8

Goriška

7

Savinjska

5

Jugovzhodna

4

Obalno-kraška

4

Gorenjska

3

Koroška

2

Pomurska

1

Spodnjeposavska

1

Zasavska

1

Notranjsko-kraška

1

Tabela 4

 

n

Ni prostora v vrtcu

67

Zdravstveno stanje otroka

53

Bližina varstva

33

Nižja cena kot v javnem vrtcu

16

Drugo:

45

majhna/manjša skupina otrok

21

način dela (različne vzgojno-izobraževalne metode: Montessori, Regio Emilia, poznavanje vzgojiteljice od prej, vrtec v angleškem jeziku, bolj strokovno opravljanje dela, predhodno opravljanje dejavnosti v vrtcih, kvaliteta, popoldansko varstvo, dobra priporočila, oseba, ki delo opravlja)

13

privatno varstvo: osebni pristop, manj stresno, individualnost, družinsko vzdušje, domačnost, večja skrb za otroka, manj okužb, več pozornosti, več topline

15

posebnosti: otroci niso cepljeni, zelo visoka cena, ceneje kot drugje, narava, domače okolje, vas, prilagojena prehrana: prehrana neživalskega izvora, biološka prehrana

6

ne izvaja več varstva, še nima otrok

2

Nikoli nisem opravljal dejavnosti varuha.

43

Tabela 4 prikazuje, zakaj se po mnenju varuhov starši odločajo za varstvo otroka pri njih. Razlogi so lahko pomanjkanje prostih mest v vrtcu, zdravstveno stanje otroka, bližina varstva, nižja cena kot v javnem vrtcu ali drugo; nekaj anketirancev je zapisalo, da nikoli niso opravljali dejavnosti varuha.

Pri vprašanju Kako dolgo je posamezni otrok običajno vključen v vaše varstvo? so lahko varuhi obkrožili več odgovorov, ki so prikazani v tabeli 5.

Tabela 5

 

n

Do 5 mesecev

4

Od 6 do 12 mesecev

40

Več kot 1 leto

44

Odvisno od situacije

11


 
         

V času izvajanja dejavnosti je 24 varuhov sprejelo od enega do sedem otrok, ki še niso dopolnili 11 mesecev (stari od 6 do 11 mesecev, v povprečju 9,2 meseca) in skladno z Zakonom o vrtcih pri tej starosti ne bi mogli biti sprejeti v vrtec.

 

PODATKI O VARSTVU V ŠOLSKEM LETU 2012/2013 (analizirali smo samo odgovore tistih, ki so zapisali, da so v letu 2012/13 izvajali dejavnost varuha predšolskih otrok).

Tabela 6 prikazuje število otrok, ki so bili na dan 15. februar 2013 vključeni v varuhovo varstvo, glede na starost.

Tabela 6

 

min.

maks.

povpr.

n

Število vseh otrok skupaj

1

30

5,32

56

Število enoletnikov (otroci, ki so do 15. 2. 2013 dopolnili 11 mesecev)

0

20

2,89

56

Število dvoletnikov (otroci, ki so do 15. 2. 2013 dopolnili dve leti)

0

7

1,89

56

Število triletnikov (otroci, ki so do 15. 2. 2013 dopolnili tri leta)

0

3

0,34

56

Število štiriletnikov (otroci, ki so do 15. 2. 2013 dopolnili štiri leta)

0

2

0,13

56

Število petletnikov (otroci, ki so do 15. 2. 2013 dopolnili pet let)

0

1

0,05

56

Število šestletnikov (otroci, ki so do 15. 2. 2013 dopolnili šest let)

0

1

0,02

56

20 varuhom občina zagotavlja sredstva za subvencioniranje plačil v obsegu 20 % cene vrtca, in sicer za od 1 do 14 otrok (v povprečju za skoraj 4 otroke), ki so stari v povprečju približno leto in pol.

Varuhi varstvo zagotavljajo najpogosteje od 7. do 16. ure, pri čemer se najbolj zgodaj začne ob 5. uri zjutraj in najkasneje konča ob 19. uri zvečer. V povprečju varstvo traja 9,5 ur, od skupno 4 do skupno 13 ur.

Varuhi, ki so poročali, da imajo otroke v varstvu od 4 do vključno 6 ur dnevno, imajo najpogosteje v to poldnevno obliko varstva vključenega 1 otroka. Najpogosteje pa so varuhi navajali, da imajo v celodnevnem varstvu (več kot 6 do 9 ur) 6 otrok vsak delovni dan v tednu.

Kako varuhi oblikujejo plačilo varstva in kakšen je znesek v evrih, je razvidno iz tabele 7. Tabeli 8 in 9 prikazujeta kriterije, ki vplivajo na spreminjanje plačila staršev, in kaj je zajeto v plačilo staršev.

Tabela 7

 

n

min.

maks.

povpr.

Na uro

2

1 €

5 €

3 €

Na dan

6

12 €

18 €

13,8 €

Na mesec

48

200 €

430 €

319,28 €

Tabela 8: Kriteriji, glede na katere se spreminja plačilo staršev

 

n

Odsotnost otroka

34

Trajanje varstva

21

Sorojenci v istem varstvu

15

Počitnice (julij/avgust)

4

Status staršev: nezaposlen, samohranilec

3

Starost otroka

1

Zdravstvena rezervacija

1

Število otrok

0

Tabela 9: V plačilo je poleg izvajanja varstva vključeno še…

 

n

Hrana

56

Igrače, knjige in drug material za otroke

53

Tekoči stroški uporabe prostora (elektrika, voda, ogrevanje, ipd.)

46

Material za nego in higieno

31

Najemnina prostora      

22

Plenice

17

Drugo

10

46 varuhov načrtuje in izvaja tudi usmerjene vzgojno-izobraževalne dejavnosti, ki spodbujajo gibalni, čustveni, socialni in spoznavni razvoj otroka, ki smo jih rekodirali glede na dejavnosti iz kurikuluma za vrtce (v oklepaju število odgovorov): gibanje (42), umetnost (31), jezik (38), družba (31), narava (28), matematika (25) in drugo (10).

29 varuhov je v tem šolskem letu zaradi zasedenosti zavrnilo sprejem otrok v varstvo in sicer od 2 do 15 otrok (povprečno vsak skoraj 5 otrok).

Varuhe smo poprosili tudi za predloge za spremembe trenutne ureditve dejavnosti varuha predšolskih otrok. 45 varuhov je v vprašalnik zapisalo svoje predloge.

Tabela 10: Ali imate pri posameznih področjih pomoč za izvajanje dejavnosti varuha predšolskih otrok?

 

da

Pri varstvu otrok

29

Pri pripravi hrane

31

Pri čiščenju prostorov

12

Nadomeščanje v primeru vaše odsotnosti

36

Drugo

5

Vir: Eurydice Slovenija, 2013

(Skupno 42 obiskov, 1 današnjih obiskov)