Na spletišču ministrstva za delo je z dne 23. 12. 2014 objavljeno sporočilo za javnost o delu v prvih 100 dneh mandata ministrice dr. Kopač Mrak.

Eden ključnih ciljev novega mandata ministrice dr. Anje Kopač Mrak je še naprej zmanjševati število brezposelnih, še posebej med mladimi. Prav za zmanjšanje brezposelnosti in prekarnosti dela med mladimi smo sprejeli ukrepe in spremembe na dveh področjih: na področju študentskega dela in na področju zaposlovanja mladih.

Predsednik Vlade, ministrica in predstavnik ŠOS so še pred sprejetjem zakonskih sprememb podpisali skupni dogovor, ki je bil plod dogovora med MDDSZ in predstavniki mladih. Z Zakonom o uravnoteženju javnih financ, smo omejili prekarnost študentskega dela. Zakon, ki se bo začel uporabljati 1. februarja 2015 uvaja minimalno urno postavko v višini 4,5 evra bruto (3,8 evra neto), začasno in občasno delo dijakov in študentov pa bo vključeno v pokojninsko in invalidsko ter zdravstveno zavarovanje. Z vključitvijo prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje bo tudi to delo stroškovno bolj primerljivo drugim oblikam dela, kljub temu pa še naprej staja ena najcenejših oblik dela. Dosedanja ureditev zaradi precejšnje stroškovne ugodnosti namreč generira pojav segmentacije na trgu dela, kar je problematično predvsem z vidika zaposlovanja mladih. Delodajalci zaradi nižjih stroškov dela klasične pogodbe o zaposlitvi pogosto nadomeščajo z začasnim in občasnim delom dijakov in študentov.

Za zmanjševanje segmentacije, prekarnosti in brezposelnosti med mladimi je bil sprejet Zakon o interventnih ukrepih na področju trga dela in starševskega varstva. S tem je bil podaljšan ukrep, da je delodajalec, ki za nedoločen čas zaposli brezposelno osebo, mlajšo od 30 let, ki je vsaj tri mesece pred zaposlitvijo prijavljena v evidenci brezposelnih oseb za dve leti v celoti oproščen plačila prispevkov. V prvem letu izvajanja se je samo na podlagi tega ukrepa za nedoločen čas zaposlilo okoli 3.000 brezposelnih mladih spodbudo pa je uveljavilo več kot 2.000 delodajalcev. Predvidevamo, da bo mogoče v naslednjem letu realizirati 5.000 novih zaposlitev mladih za nedoločen čas.

Na pobudo ministrice dr. Anje Kopač Mrak je Vlada RS sprejela tudi nekatere sklepe s katerimi želi omejiti in preprečiti volontersko pripravništvo v javnem sektorju in tako tudi na tem področju odpraviti izkoriščanje dela mladih.

S spremembami Zakona o matični evidenci smo uredili perečo aktualno problematiko glede opravljanja samostojne dejavnosti in hkratnega prejemanja pokojnin. Podaljšali smo rok za opravljanje dejavnosti in uredili oprostitev vračila pokojnin in plačila prispevkov nekaterim upravičencem, ki so že prejeli odločbe ZPIZa o vračilu pokojnin.

V luči pravičnejše izrabe javnih sredstev so bile pripravljene tudi Spremembe Zakona o zaposlovanju in zaposlitveni rehabilitaciji invalidov.

Pomembna prioriteta prvih 100 dni so tudi pogajanja za sklenitev socialnega sporazuma. Vlada Republike Slovenije je sprejela Izhodišča za pogajanja o socialnem sporazumu za obdobje 2014 – 2018. Pogajanja za sklenitev sporazuma pod vodstvom ministrice dr. Anje Kopač Mrak intenzivno tečejo.

Ministrstvo je v okviru Sklada za evropsko pomoč najbolj ogroženim še pred potrditvijo progama s strani EK, izvedlo postopek naročila hrane v višini 1.300.000,00 evrov oziroma več kot 2.000 ton hrane. Pakete s hrano Rdeči križ Slovenije in Slovenska karitas v decembru 2014 že delila osebam, ki živijo v težkih socialnih in materialnih razmerah. Hrano bo prejelo okrog 300.000 najbolj ogroženih oseb. Pomoč v hrani se bo nadaljevala tudi v prihodnjih letih.

13. 10. 2014 je začel veljati Pravilnik o tehničnih pripomočkih in prilagoditvi vozila za invalide. S tem smo tudi v praksi naredili velik korak k izenačevanju možnosti invalidov. Prvič doslej v Sloveniji so tako tehnični pripomočki, ki so za vsakdanje življenje zelo pomembni, sofinancirani s strani države. Doslej so si invalidi morali te pripomočke, če so jih želeli imeti, plačati sami. Predvidevamo, da bo za plačilo tehničnih pripomočkov in prilagoditev vozil potrebno v prvem letu izvajanja zagotoviti 2-3 milijone evrov.

Za večjo socialno vključenost in samostojnejše življenje invalidov smo v zadnjih treh mesecih objavili dva javna razpisa:

Javni razpis za sofinanciranje programov za samostojno oziroma samostojnejše življenje invalidov za obdobje od 2015 do 2018. V letu 2015 bo za osebne asistente in koordinatorje namenjenih 4,0 milijone evrov.Javni razpis za izbor izvajalcev programov socialne vključenosti za obdobje od 2015 do 2019. Za izvajanje programa bomo v letu 2015 namenili 2.953.500 evrov za okvirno 550 invalidov.

Državni zbor je ratificiral Konvencijo Sveta Evrope o preprečevanju nasilja nad ženskami in nasilja v družini ter o boju proti njima, sklenjene v Istanbulu, 7. aprila 2011.

Pripravili smo Predlog Zakona o partnerski skupnosti, ki je po zaključeni javni obravnavi trenutno v medresorskem usklajevanju in ga bo že v kratkem obravnavala vlada. Z zakonom želimo odpraviti razlikovanje, ki temelji na podlagi spolne usmerjenosti in na katere je že večkrat opozorilo tudi Ustavno sodišče.

Ministrstvo, ki je skrbnik projekta OiRA v Sloveniji, je razvilo orodje OiRA, namenjeno ocenjevanju tveganj pri delu v pisarnah za mikro in mala podjetja. Namen projekta je zmanjšati breme, ki ovira mikro in mala podjetja pri preprostem, hitrem in natančnem izvajanju ter dokumentiranju ocenjevanja tveganj.

Da upravičenci ne bi po nepotrebnem vlagali vlog za pravice iz javnih sredstev in še pomembneje, da ne bi pozabili na oddajo vloge, če jim pravica poteče, smo vzpostavili spletno aplikacijo za vpogled v podatke o pravicah iz javnih sredstev.

Ministrstvo je pripravilo vse potrebno za začetek izvajanja sistema vrednotnic pri osebnem dopolnilnem delu in razširilo seznam del, ki jih je mogoče opravljati v okviru osebnega dopolnilnega dela.

(Skupno 12 obiskov, 1 današnjih obiskov)