Iz sporočila za javnost je razvidno, da je Vlada RS na 26. redni seji 23. 8. 2012 med drugim:

  • sprejela predlog Uredbe o izvajanju sheme šolskega sadja, ki razveljavlja dosedanjo Uredbo o ureditvi trga s svežim sadjem in zelenjavo in vsebinsko ureja le izvajanje ukrepa shema šolskega sadja, ki je od leta 2009 ukrep EU v okviru pomoči v sektorju sadja in zelenjave na nacionalni ravni ter pomeni finančno pomoč EU in RS za nabavo svežega sadja in zelenjave v šolah, ki se razdeljuje učencem. Vključuje tudi povračilo upravičenih s shemo povezanih stroškov, in sicer: za vrednotenje učinkov sheme in za izvajanje akcij obveščanja javnosti.

  • sprejela novelo Uredbe o sejninah in povračilih stroškov v javnih zavodih, javnih agencijah, javnih zavodih in javnih gospodarskih zavodih, s katero se zaradi omejitev učinkov finančne krize podaljšuje obdobje znižanja sejnin članom organov nadzora oziroma upravljanja v javnih skladih, javnih agencijah in tistih javnih zavodih, katerih ustanoviteljske pravice izvršuje Vlada.

  • izdala Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o sofinanciranju doktorskega študija, ki jo bo objavila v Uradnem listu Republike Slovenije. S predlogom sprememb in dopolnitev uredbe se širi sofinanciranje doktorskega študija tudi na javnoveljavne doktorske študijske programe, ki jih izvajajo samostojni visokošolski zavodi. Da bo zagotovljena primerljiva obravnava kandidatov za sofinanciranje, ki študirajo na samostojnih visokošolskih zavodih, s tistimi, ki študirajo na univerzah bodo postopki za izbiro sofinanciranih študentov na visokošolskih zavodih potekali na enak način. Merila za izbor morajo visokošolski zavodi pred objavo razpisa uskladiti z ministrstvom, pristojnim za visoko šolstvo.

  • sprejela Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda Center Republike Slovenije za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja (CMEPIUS), ki je potreben zaradi spremembe poslovnega sedeža zavoda in uskladitve s sklepom o ustanovitvi določenih dejavnosti z  Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti in zaradi potrebe po razširitvi dejavnosti CMEPIUS-a, kar mu bo omogočilo sodelovanje in pridobivanje dodatnih sredstev na razpisih.

  • sprejela poročilo o uresničevanju Akcijskega programa za invalide 2007–2013 v letu 2011.

  • seznanila z informacijo o nameravanem sodelovanju Republike Slovenije pri ustanovitvi Srednjeevropskega konzorcija distribuirane raziskovalne infrastrukture (C-ERIC). Sklenila je, da Republika Slovenija pri ustanovitvi C-ERIC sodeluje kot ustanovna članica

  • izdala Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o javnem financiranju visokošolskih zavodov in drugih zavodov. S spremembo Uredbe o javnem financiranju visokošolskih zavodov in drugih zavodov se usklajuje financiranje v letu 2012 z ukrepi, sprejetimi ob pripravi rebalansa poračuna Republike Slovenije na način, ki omogoča izračun sredstev za visokošolsko dejavnost tudi v obdobju varčevalnih ukrepov in vzdržnega proračuna, oziroma v primeru znižanih sredstev za dejavnost visokega šolstva glede na preteklo leto.

  • sprejela sklep o imenovanju Sveta za vključevanje tujcev, ki bo skrbel za usklajeno in učinkovito izvajanje ukrepov za vključevanje tujcev v slovensko družbo. Za predsednico sveta je Vlada Republike Slovenije imenovala predstavnico MNZ Natašo Tomc, člani sveta so: Sabina Hrovatin, Ministrstvo za notranje zadeve, Radivoj Radak, Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, Grega Malec, Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, Janja Romih, Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, Boštjan Zgonc Rozman, Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport, Marjeta Preželj, Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport, dr. Natalija Vrečer, Andragoški center Slovenije, Alenka Obrul, Skupnost občin Slovenije, mag. Franci Zlatar, CNVOS, Zavod Center za informiranje, sodelovanje in razvoj nevladnih organizacij.

  • v pogajalsko skupino za pogajanja za sklenitev Aneksa h Kolektivni pogodbi za dejavnost vzgoje in izobraževanja imenovala: dr. Žiga TURK, minister za izobraževanje, znanost, kulturo in šport, vodja; Mojca ŠKRINJAR, državna sekretarka na Ministrstvu za izobraževanje, znanost, kulturo in šport Republike Slovenije, namestnica vodje; dr. Dušan LESJAK, sekretar na Ministrstvu za izobraževanje, znanost, kulturo in šport Republike Slovenije; Tomaž ROZMAN, v.d. generalnega sekretarja na Ministrstvu za izobraževanje, znanost, kulturo in šport Republike Slovenije; Mojca LOČNIŠKAR, sekretarka na Ministrstvu za izobraževanje, znanost, kulturo in šport Republike Slovenije; Zdenka BOKAL, sekretarka na Ministrstvu za izobraževanje, znanost, kulturo in šport Republike Slovenije; mag. Eda OKRETIČ SALMIČ, višja sekretarka na Ministrstvu za izobraževanje, znanost, kulturo in šport Republike Slovenije; Eva MARJETIČ, sekretarka na Ministrstvu za izobraževanje, znanost, kulturo in šport Republike Slovenije; mag. Darinka CANKAR, sekretarka na Ministrstvu za izobraževanje, znanost, kulturo in šport Republike Slovenije; mag. Vera GRADIŠAR, sekretarka na Ministrstvu za izobraževanje, znanost, kulturo in šport Republike Slovenije;  Boštjan ZGONC ROZMAN, sekretar na Ministrstvu za izobraževanje, znanost, kulturo in šport Republike Slovenije; Boris ZUPANČIČ, sekretar na Ministrstvu za izobraževanje, znanost, kulturo in šport Republike Slovenije; Anka ORAŽEM, podsekretarka na Ministrstvu za finance Republike Slovenije; Valter GERIČ, svetovalec na Ministrstvu za pravosodje in javno upravo Republike Slovenije, Barbara LAVTAR, podsekretarka na Ministrstvu za pravosodje in javno upravo Republike Slovenije.

Vir: Vlada RS, 23. 8. 2012

 

   

(Skupno 32 obiskov, 1 današnjih obiskov)