Iz sporočila za javnost je razvidno, da je Vlada RS na 27. redni seji 30. 8. 2012 med drugim:

  • Sprejela sklep o spojitvi javnega zavoda »Dom podiplomcev in gostujočih profesorjev Ljubljana« in javnega zavoda »Študentski domovi v Ljubljani« v en javni zavod z imenom Študentski dom Ljubljana in sklep o ustanovitvi javnega zavoda »Študentski dom Ljubljana«. MIZKŠ je spojitev predlagalo v skladu s sklepi Vlade RS o ukrepih za racionalizacijo javnega sektorja in v okviru tega tudi izvajanja javne službe na vseh resornih področjih na državni ravni.

  • Dala soglasje k sklepu ustanovitelja družbe Študentski dom Korotan (Studentenheim Korotan, GmbH). Agencija za upravljanje kapitalskih naložb Republike Slovenije (AUKN) je v skladu z 28. členom Zakona o upravljanju kapitalskih naložb Republike Slovenije Vladi Republike Slovenije v soglasje poslala sklep glede glasovanja na skupščini družbe Študentski dom Korotan. Ustanovitelj in edini družbenik družbe Študentski dom Korotan, d.o.o. (Studentenheim Korotan, GmbH), je Republika Slovenija, ki jo zastopa AUKN in izvršuje pristojnosti skupščine tako, da sprejme sklepe ustanovitelja v skladu z Zakonom o gospodarskih družbah.

  • Se je seznanila z Analizo izplačanih sredstev za delovno uspešnost pri pravnih osebah javnega sektorja, za katere velja zakon, ki ureja sistem plač, v letih 2011 in 2012.                                                                   Podatki o izplačilih sredstev za delovno uspešnost temeljijo na podatkih informacijskega sistema za posredovanje in analizo podatkov o plačah v javnem sektorju (ISPAP), v katerega so dolžni vsi proračunski uporabniki posredovati podatke o posameznih izplačilih plač v skladu z 38. členom Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju in Pravilnikom o metodologiji za posredovanje in analizo podatkov o plačah v javnem sektorju.                                                                                                                                                               V letu 2011 je bil največji obseg sredstev iz naslova delovne uspešnosti izplačan v okviru dejavnosti vzgoje, izobraževanja in športa (62%), sledi dejavnost zdravstva (18%), na tretjem mestu po višini izplačanih sredstev iz tega naslova pa so bila ministrstva in organi v sestavi ministrstev (4,66%).                                     V letu 2012 je prav tako največ sredstev iz naslova delovne uspešnosti bilo izplačanih v dejavnosti vzgoje, izobraževanja in športa (69,39%), na drugem mestu je dejavnost zdravstva (15,54%), medtem ko tretje mesto po višini izplačil delovne uspešnosti v tem letu zaseda dejavnost socialnega varstva.

Vir: Vlada RS, 30. 8. 2012

 

(Skupno 28 obiskov, 1 današnjih obiskov)