Vlada je na svoji četrti redni seji 9. oktobra sprejela Predlog za uvrstitev projekta 3330-14-3101 ʺPopestrimo šolo v letih 2014, 2015ʺ v veljavni Načrt razvojnih programov 2014-2017, sprejela je Stališče RS k Predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o ukrepih za zagotavljanje visoke skupne ravni varnosti omrežij in informacij v Uniji in ter imenovala Bruna Rednaka za vršilca dolžnosti generalnega sekretarja na MIZŠ.

Več iz sporočila za javnost vlade RS>>

Vlada RS je na današnji seji sprejela Stališče RS k Predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o ukrepih za zagotavljanje visoke skupne ravni varnosti omrežij in informacij v Uniji.

Republika Slovenija se strinja s cilji in namenom predloga direktive Evropskega parlamenta in Sveta o ukrepih za zagotavljanje visoke skupne ravni varnosti omrežij in informacij v Uniji, saj so informacijski in komunikacijski sistemi ter posledično kibernetski prostor postali osnova za delovanje naše družbe in gospodarstva ter je zato potrebno poskrbeti za primerno stopnjo njihove varnosti.

Republika Slovenija ocenjuje, da predlog direktive ustrezno in celostno naslavlja zadevno problematiko. Pri tem se Republika Slovenija zaveda, da morajo biti določbe predloga direktive dovolj prožne, da bodo veljale dlje časa, kar bo državam članicam omogočalo, da ohranijo obstoječe strukture, in se izognejo prekomernim bremenom.

Republika Slovenija meni, da je treba pri tem ohraniti določeno stopno ambicioznosti, da se bo lahko izboljšala raven varnosti omrežij in informacij v Evropski uniji. Zato si bo Republika Slovenija prizadevala, da bodo konkretne rešitve tekom obravnave predloga direktive še izboljšane z vidika njihove izvedljivosti in jasnosti.

Vlada RS umestila projekt »Popestrimo šolo v letih 2014, 2015« v načrt razvojnih programov 2014– 2017

Vlada RS je na današnji seji sprejela sklep, da se v veljavni Načrt razvojnih programov 2014-2017 uvrsti projekt: »Popestrimo šolo v letih 2014, 2015«, ki izhaja iz evidenčnega projekta Kakovost in učinkovitost sistemov izobraževanja  in usposabljanja.

S projektom »Spodbujanje izvajanja programov Popestrimo šolo v letih 2014 in 2015« se želi povečati odzivnost učiteljev in drugih strokovnih delavcev na individualne potrebe učencev ter hkrati povečati sposobnost šole, da se na spremembe v lokalnem okolju hitro odzove. Učitelji z uporabo novih pedagoških strategij in oblik dela izvajajo dejavnosti, ki prispevajo k razvoju ključnih kompetenc. S spodbujanjem teh oblik dela se šolam odpira možnost, da se v večji meri posvetijo vzgojno-izobraževalnim potrebam učencev, zlasti učencem z učnimi težavami, nadarjenim učencem in učencem iz ranljivih skupin, ter da v okoljih, kjer je majhna ponudba prostočasnih aktivnosti, te razvijejo in izvedejo.

V izvajanje projekta bo vključeno 70 vzgojno izobraževalnih ustanov oziroma javnih zavodov, ki izvajajo javnoveljavni program osnovne šole ter najmanj 2100 učencev, ki bodo imeli možnost vključitve v razne oblike aktivnosti. Namen projekta je tudi omogočiti nove zaposlitve za učitelje, tj. zaposlitve za polni delovni čas, za delovni čas, krajši od polnega ali za polni delovni čas za zaposlenega, ki že ima sklenjeno pogodbo o zaposlitvi s krajšim delovnim časom od polnega.

Vlada RS razrešila generalnega sekretarja v MIZŠ in imenovala vršilca dolžnosti generalnega sekretarja

Vlada RS je na današnji seji sprejela odločbo o razrešitvi mag. Gregorja Kosa s položaja generalnega sekretarja v Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport.

Zakon o javnih uslužbencih  v petem odstavku 83. člena določa, da funkcionar oziroma organ, pristojen za imenovanje, lahko na predlog funkcionarja, pristojnega za predlaganje imenovanja, v enem letu od nastopa funkcije razreši generalnega direktorja v ministrstvu, predstojnika vladne službe, generalnega sekretarja v ministrstvu, predstojnika organa v sestavi ministrstva, načelnika upravne enote in direktorja občinske uprave oziroma tajnika občine, ne glede na razloge iz drugega odstavka 83. člena ZJU. Razrešitev po petem odstavku 83. člena ZJU je ne glede na to, kdaj je funkcionar nastopil funkcijo, možna tudi v enem letu od imenovanja uradnika na položaj.

Vlada RS je imenovanju Bruna Rednaka za vršilca dolžnosti generalnega sekretarja v MIZŠ do imenovanja generalnega sekretarja po opravljenem natečajnem postopku, vendar največ za šest mesecev. Bruno Rednak je od leta 2009 zaposlen v Sekretariatu MIZŠ. Zadolžen je za področje integritete, obrambnih zadev, računskega sodišča, obrambe, zaščite in reševanja ter varovanja tajnih podatkov.

Vir>> Celotno sporočilo za javnost vlade RS po 4. seji vlade

(Skupno 64 obiskov, 1 današnjih obiskov)