Na spletišču Vlade RS je dne 26. 8. 2014 objavljeno sporočilo za javnost o sklepih 70. redne seje Vlade RS.

Med drugim:

  • Vlada potrdila spremembo pri spodbudah za zaposlovanje
  • Imenovanje dr. Francija Demšarja za vršilca dolžnosti direktorja ARRS
  • Vlada RS v Strokovni svet za poklicno in strokovno izobraževanje imenovala Roberta Harba
  • Vlada prerazporedila pravice porabe in razporeditev splošne proračunske rezervacije

Prerazporeja se pravice porabe ministrstva za izobraževanje, znanost in šport v višini 6 mio EUR, iz proračunske postavke Raziskovalna dejavnost, kjer ostajajo pravice porabe, saj se cena raziskovalne v letu 2014 ne bo povečala, na proračunsko postavko Dejavnost visokega šolstva tako, da se bodo zagotovile manjkajoče pravice porabe za financiranje izvajanja programov visokega šolstva javnih zavodov in koncesionarjev.

V letu 2014 se na proračunski postavki ministrstva za izobraževanje, znanost in šport beleži nižje število mladih raziskovalcev, ki temelji na skrajšanem obdobju usposabljanja in sicer iz 4,5 let na 3,5 let. V letu 2013 in 2014 pa zaključujeta dve generaciji mladih raziskovalcev hkrati. Glede na zgoraj navedeno na postavki ostajajo neporabljena sredstva, ki se jih prerazporeja v tekočo proračunsko rezervo.

  • Vlada imenovala nadzorni odbor za izvajanje Finančnega mehanizma EGP 2009-2014 in Norveškega finančnega mehanizma 2009-2014
  • Odločitev o porabi presežka prihodkov nad odhodki Centralne tehniške knjižnice Univerze v Ljubljani

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je načrtovane investicijske transfere za investicijsko vzdrževanje CTK zmanjšalo ter v letu 2013 sredstev za investicijsko vzdrževanje CTK ni nakazalo. Z obzirom na to je Vlada RS odločila, da se presežek prihodkov nad odhodki iz leta 2013 v skupni višini 429,63 EUR nameni za nakup opreme in se s tem omogoči CTK kakovostno opravljanje osnovne dejavnosti

  • Vlada sprejela Letno poročilo 2013 Javnega sklada Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije
  • Izvedbeni načrt Resolucije o Nacionalnem programu športa v Republiki Sloveniji za obdobje 2014-2023

 

 

(Skupno 6 obiskov, 1 današnjih obiskov)