Vlada RS se je na osmi redni seji 6. novembra seznanila s poročilom o izvajanju sklepa vlade glede priprave in izvedbe ukrepov za pripravo predloga rebalansa proračuna za leto 2015. Za proračunsko leto 2015 je bilo ugotovljeno, da je zaradi zasledovanja fiskalnih ciljev v zvezi s postopno konsolidacijo javnih financ zastavljene cilje mogoče doseči, če se glede na ocenjeno višino prihodkov državnega proračuna, ciljna zgornja meja odhodkov državnega proračuna določi v višini 9,6 mrd EUR. Za dosego tega je potrebno oblikovati ukrepe s finančnim učinkom v skupni višini vsaj 854 mio EUR kot kombinacijo horizontalnih in sektorskih ukrepov.

Vlada RS je na današnji seji sprejela Odlok o preoblikovanju Instituta »Jožef Stefan« v Ljubljani v javni raziskovalni zavod. V okviru prenove sistema ogrevanja na RCP IJS je bila v kotlovnici vgrajena enota soproizvodnje toplote in električne energije (SPTE). Skladno z Energetskim zakonom bo upravičena do vključitve v podporno shemo (Izvaja Borzen) in finančne podpore za obratovanje. Celotna prenova ogrevalnega sistema s soproizvodnjo toplote in električne energije je zasnovana tudi kot raziskovalno-izobraževalno-demonstracijski projekt, ki bo omogočal kvalitetno izvajanje raziskovalnega dela IJS, izobraževanja v povezavi z Izobraževalnim centrom za jedrsko tehnologijo ter izobraževalnim programom EUREM – Evropski energetski manager.

Za električno energijo proizvedeno iz obnovljivih virov energije in soproizvodnje z visokim izkoristkom je možno pridobiti podporo za proizvedeno električno energijo, ki zagotavlja ustrezne ekonomske pogoje za tovrstno proizvodnjo električne energije. Pogoj za pridobitev podpore pa je tudi ustrezna registracija dejavnosti proizvodnje električne energije pravne osebe, ki upravlja s proizvodno napravo. Do vstopa v podporno shemo so upravičene vse pravno-organizacijske oblike, tako fizične kot pravne osebe, ki izpolnjujejo pogoj ustrezne registracije dejavnosti (proizvodnja električne energije) pri AJPES. Zato se med dejavnosti, ki jih izvaja Institut Jožef Stefan, skladno z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti, uvrstita tudi dejavnosti: proizvodnja električne energije v termoelektrarnah, jedrskih elektrarnah (proizvodnja električne energije iz trdih, tekočih in plinastih goriv, vključno z jedrskim gorivom, biomaso, bioplinom) druga proizvodnja električne energije (proizvodnja električne energije v elektrarnah na sonce, veter, bibavico, geotermalno energiji, ipd.).

Vir>> Celotno sporočilo za javnost vlade RS po 8. seji vlade

(Skupno 21 obiskov, 1 današnjih obiskov)