CNVOS  obvešča, da je izšel nov priročnik Javni razpisi za nevladne organizacije. Priročnik o načrtovanju, izvajanju in vrednotenju nacionalnih javnih razpisov. Namenjen je slovenskim ministrstvom in drugim državnim organom s ciljem olajšati, poenostaviti in dvigniti kakovost postopkov nacionalnih javnih razpisov.
 
E-verzija: Javni razpisi za nevladne organizacije. Priročnik o načrtovanju, izvajanju in vrednotenju nacionalnih javnih razpisov

Iz uvoda:

“NAMEN IN ZGRADBA PRIROČNIKA

Ta priročnik je zamišljen kot orodje za pomoč pri načrtovanju, izvajanju in vrednotenju nacionalnih javnih razpisov za sofinanciranje projektov in programov nevladnih organizacij. Pri njegovi zasnovi nas je zato vodilo vprašanje ‘kako?’ oz. praktični pristop. Poudarek je na tem, kako vsakega izmed korakov javnega razpisa izvesti, na kaj moramo paziti in kaj upoštevati, vse z namenom olajšati, poenostaviti in dvigniti kakovost postopkov javnih razpisov na naših ministrstvih in v drugih državnih organih. Končni cilj, ki ga s tem skušamo doseči, je, da bodo kakovostnejše tudi financirane aktivnosti nevladnih organizacij, javna sredstva pa razdeljena in porabljena učinkovito, odgovorno in pregledno.

Ob pripravi priročnika smo pregledali številne razpise slovenskih ministrstev in preučili njihova besedila, razpisne dokumentacije, postopke vrednotenja in izbora programov, pogodbe o sofinanciranju, načine poročanja in nadziranja … Zbirali smo dobre prakse in hkrati poskušali identificirati največje in najpogostejše dileme, s katerimi se srečujejo razpisovalci, da bi zanje predstavili najenostavnejše in najučinkovitejše rešitve.

Pri tem je avtorjema prijazno pomagala referenčna skupina treh kolegic in kolega s slovenskih ministrstev. V njej so sodelovali Erika Lenčič Stojanovič z Ministrstva za javno upravo, Diana Valenčič z Ministrstva za zdravje, Marjeta Ferlan Istinič z Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti in Nejc Perhavec z Ministrstva za kmetijstvo. Za njihove zelo dobrodošle izkušnje, nasvete in komentarje se jim na tem mestu še enkrat prijazno zahvaljujeva.

Zgradba priročnika

PRVI DEL: OSNOVE JAVNEGA FINANCIRANJA NEVLADNIH ORGANIZACIJ
V prvem, uvodnem delu predstavljamo razloge za financiranje programov in projektov nevladnih organizacij in njegove različne alternative (razpisi, pozivi, neposredno financiranje), spregovorimo o tem, kdo sploh so nevladne organizacije, ter predstavimo zakonodajo, ki procesno ureja postopke javnih razpisov. Predstavljena so tudi osnovna načela financiranja skozi javne razpise, ki nam nato skozi ves priročnik nudijo oporo pri izbiri najboljših rešitev.

DRUGI DEL: KORAKI IZVEDBE JAVNIH RAZPISOV
Drugo poglavje je razdeljeno na deset podpoglavij, po eno za vsakega od temeljnih korakov načrtovanja, izvedbe in vrednotenja javnih razpisov. Začnemo ga s strateškim pristopom in z določitvijo prioritet financiranja, nadaljujemo s predstavitvijo komisij, elementov razpisne dokumentacije, z roki, objavo razpisa in odpiranjem prijav, ocenjevanjem, s sklepanjem pogodb in končamo s spremljanjem financiranih aktivnosti in z vrednotenjem razpisa. V poglavje smo vključili več obstoječih dobrih praks in rešitev, opozorili in navedli ključne zakonodajne določbe, najpomembnejše pa povzeli in strnili v obliki nasvetov (Pomembno!) in vprašanj.

TRETJI DEL: VZORCI
V priročnik smo za konec vključili nekaj vzorcev; in sicer letne in večletne pogodbe, obrazca za evidentiranje prostovoljskega dela, izjave o nepristranskosti komisije in ocenjevalnega lista. Izbrali smo tiste, za katere smo skupaj z referenčno skupino ocenili, da bodo ali najuporabnejši ali pa so v praksi najtrši oreh. Kdor bi jih želel še več, npr. različne prijavne obrazce, točkovnik, finančna in vsebinska poročila, zahtevke za izplačilo itd., jih najde v priročniku Financiranje nevladnih organizacij na lokalni ravni: priročnik o izvajanju občinskih javnih razpisov (Kostanjevec, M. et al.), ki je pri CNVOS prav tako izšel v letošnjem letu. Resda so prilagojeni lokalni ravni, a bodo ob minimalni modifikaciji zlahka uporabljivi tudi pri razpisih ministrstev.”

Vir>> CNVOS

(Skupno 30 obiskov, 1 današnjih obiskov)