Na spletišču EUR-Lex se 29. 8. 2017 v rubriki Uradni listi Evropske unije EUR-Lex med zakonodajo, informacijami in objavami naslednje objave širše nanašajo na področje vzgoje in izobraževanja, znanosti ter športa:

 

Zakonodaja

L131/13 Sklep Sveta (EU) 2017/866 z dne 11. maja 2017 o podpisu, v imenu Evropske unije, Konvencije Sveta Evrope o preprečevanju nasilja nad ženskami in nasilja v družini ter o boju proti njima, kar zadeva azil in nevračanje

L131/1 Sklep (EU) 2017/864 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. maja 2017 o evropskem letu kulturne dediščine (2018)

Informacije in objave

2017/C 138/02 Sklep Sveta z dne 25. aprila 2017 o zamenjavi članov upravnega odbora Evropskega centra za razvoj poklicnega usposabljanja

2017/C 138/01 Sklep Sveta z dne 25. aprila 2017 o zamenjavi članov upravnega odbora Evropskega centra za razvoj poklicnega usposabljanja

2017/C 146/08 Sporočilo Nadzornega organa Efte v skladu s členom 21(7) akta iz točke 1 Priloge VII k Sporazumu EGP (Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 2005/36/ES z dne 7. septembra 2005 o priznavanju poklicnih kvalifikacij)

2017/C 173/09 Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora – „Sporočilo Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij – Novi program znanj in spretnosti za Evropo – Z roko v roki za večji človeški kapital, zaposljivost in konkurenčnost“(COM(2016) 381 final) – „Predlog priporočila Sveta o vzpostavitvi jamstva za znanja in spretnosti“(COM(2016) 382 final – 2016/0179 (NLE)) – „Predlog priporočila Sveta o evropskem ogrodju kvalifikacij za vseživljenjsko učenje in razveljavitvi Priporočila Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. aprila 2008 o uvedbi evropskega ogrodja kvalifikacij za vseživljenjsko učenje“(COM(2016) 383 final – 2016/0180 (NLE)) – „Predlog sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o skupnem okviru za zagotavljanje boljših storitev za znanja in spretnosti ter kvalifikacije (Europass) in razveljavitvi Odločbe št. 2241/2004/ES“(COM(2016) 625 final – 2016/0304 (COD)) – „Izboljšanje znanj in spretnosti oseb na trgu dela“ (raziskovalno mnenje (malteško predsedstvo))

2017/C 204/03 Sklep Sveta z dne 26. junija 2017 o zamenjavi članov upravnega odbora Evropskega centra za razvoj poklicnega usposabljanja

2017/C 207/14 Mnenje Evropskega odbora regij – Avtorske pravice na enotnem digitalnem trgu

2017/C 244/04 Razpis za zbiranje predlogov – GR/001/17 – Podpora za dejavnosti ozaveščanja o pomenu intelektualne lastnine ter škodljivosti ponarejanja in piratstva

2017/C 248/03 Poročilo o prihodkih in odhodkih Izvajalske agencije za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo za proračunsko leto 2017 – Sprememba proračuna št. 1

2017/C 251/03 Razpisi za zbiranje predlogov in povezane dejavnosti na podlagi delovnega programa Evropskega raziskovalnega sveta za leto 2018 v okviru okvirnega programa za raziskave in inovacije (2014–2020) Obzorje 2020

2017/C 261/23 Priporočilo Sveta z dne 11. julija 2017 v zvezi z nacionalnim programom reform Slovenije za leto 2017 in mnenje Sveta o programu stabilnosti Slovenije za leto 2017

2017/C 265/14 Resolucija Evropskega parlamenta z dne 9. julija 2015 o izvajanju Direktive 2001/29/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. maja 2001 o usklajevanju določenih vidikov avtorske in sorodnih pravic v informacijski družbi (2014/2256(INI))

2017/C 272/06 Mnenje Evropskega odbora regij – Strategije pametne specializacije (RIS3): učinki na regije in medregionalno sodelovanje

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Skupno 19 obiskov, 1 današnjih obiskov)