Na spletišču EUR-Lex se 13. 11. 2017 v rubriki Uradni listi Evropske unije EUR-Lex za oktober 2017 med zakonodajo, informacijami in objavami naslednje objave širše nanašajo na področje vzgoje in izobraževanja, znanosti ter športa:

Zakonodaja

 • L 259 Priporočilo Komisije (EU) 2017/1805 z dne 3. oktobra 2017 o profesionalizaciji javnega naročanja – Vzpostavitev arhitekture za profesionalizacijo javnega naročanja
 • L 261 Popravek Sklepa Komisije (EU, Euratom) 2017/46 z dne 10. januarja 2017 o varnosti komunikacijskih in informacijskih sistemov v Evropski komisiji ( UL L 6, 11.1.2017 )
 • L 266 Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2017/1870 z dne 16. oktobra 2017 o objavi sklica na evropski standard za izdajanje elektronskih računov in seznama sintaks v skladu z Direktivo 2014/55/EU Evropskega parlamenta in Sveta

Informacije in objave

 • 2017/C 342/01 Mnenje Evropskega odbora regij – Lokalna in regionalna razsežnost programa Obzorje 2020 in novi okvirni program za raziskave in inovacije
 • 2017/C 342/03 Mnenje Evropskega odbora regij – Novi ukrepi za trajnostno prihodnost Evrope – Evropsko ukrepanje za trajnost
 • 2017/C 342/10 Mnenje Evropskega odbora regij – Koordinacija sistemov socialne varnosti
 • 2017/C 345/01 Resolucija – Prispevek Evropskega ekonomsko-socialnega odbora k delovnemu programu Komisije za leto 2018
 • 2017/C 345/02 Resolucija Evropskega ekonomsko socialnega odbora – Bela knjiga Komisije o prihodnosti Evrope in širše
 • 2017/C 345/04 Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora – Ponarejanje izdelkov in piratstvo (mnenje na lastno pobudo)
 • 2017/C 345/13 Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora – Predlog uredbe Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 904/2010 o upravnem sodelovanju in boju proti goljufijam na področju davka na dodano vrednost (COM(2016) 755 final – 2016/0371 (CNS)) – Predlog direktive Sveta o spremembi Direktive 2006/112/ES in Direktive 2009/132/ES v zvezi z nekaterimi obveznostmi davka na dodano vrednost za opravljanje storitev in prodajo blaga na daljavo (COM(2016) 757 final – 2016/0370 (CNS)) – Predlog direktive Sveta o spremembi Direktive 2006/112/ES glede stopenj davka na dodano vrednost, ki se uporabljajo za knjige, časopise in periodične publikacije (COM(2016) 758 final – 2016/0374 (CNS)
 • 2017/C 345/14 Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora – Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 883/2004 o koordinaciji sistemov socialne varnosti in Uredbe (ES) št. 987/2009 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe (ES) št. 883/2004. (COM(2016) 815 final – 2016/0397 (COD))
 • 2017/C 345/15 Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora – Sporočilo Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij – Novi ukrepi za trajnostno prihodnost Evrope – Evropsko ukrepanje za trajnost (COM(2016) 739 final)
 • 2017/C 345/18 Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora – Predlog direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2011/65/EU o omejevanju uporabe nekaterih nevarnih snovi v električni in elektronski opremi (COM(2017) 38 final – 2017/0013 (COD))
 • 2017/C 345/23 Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora – Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spoštovanju zasebnega življenja in varstvu osebnih podatkov na področju elektronskih komunikacij ter razveljavitvi Direktive 2002/58/ES (uredba o zasebnosti in elektronskih komunikacijah) (COM(2017) 10 final – 2017/0003 (COD))
 • 2017/C 346/09 Razpis za zbiranje predlogov – EACEA/27/2017 v okviru programa Erasmus+ – KA3 – Podpora za reformo politike – Skupne kvalifikacije v poklicnem izobraževanju in usposabljanju
 • 2017/C 349/10 Resolucija Evropskega parlamenta z dne 8. oktobra 2015 o prenovi akcijskega načrta EU za enakost spolov in krepitev vloge žensk pri razvoju (2015/2754(RSP))
 • 2017/C 349/11 Resolucija Evropskega parlamenta z dne 8. oktobra 2015 o uporabi Direktive 2006/54/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. julija 2006 o uresničevanju načela enakih možnosti ter enakega obravnavanja moških in žensk pri zaposlovanju in poklicnem delu (2014/2160(INI))
 • 2017/C 355/07 Resolucija Evropskega parlamenta z dne 29. oktobra 2015 o nadaljnjem ukrepanju na podlagi resolucije Evropskega parlamenta z dne 12. marca 2014 o elektronskem množičnem nadzoru državljanov EU (2015/2635(RSP))
 • 2017/C 355/19 Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 27. oktobra 2015 o stališču Sveta v prvi obravnavi z namenom sprejetja Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi ukrepov v zvezi z dostopom do odprtega interneta in spremembi Direktive 2002/22/ES o univerzalni storitvi in pravicah uporabnikov v zvezi z elektronskimi komunikacijskimi omrežji in storitvami ter Uredbe (EU) št. 531/2012 o gostovanju v javnih mobilnih komunikacijskih omrežjih v Uniji (10788/2/2015 – C8-0294/2015 – 2013/0309(COD))
 • 2017/C 361/04 Razpis za zbiranje predlogov 2018 – EAC/A05/2017 – Program Erasmus+
 • 2017/C 366/03 Resolucija Evropskega parlamenta z dne 24. novembra 2015 o zmanjševanju neenakosti s posebnim poudarkom na revščini otrok (2014/2237(INI))
 • 2017/C 366/16 Resolucija Evropskega parlamenta z dne 26. novembra 2015 o izobraževanju otrok v izrednih razmerah in dolgotrajnih krizah (2015/2977(RSP))
 • 2017/C 366/18 Interoperabilnostne rešitve kot sredstvo za posodobitev javnega sektorja ***I
  Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 11. novembra 2015 o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uvedbi programa za interoperabilnostne rešitve za evropske javne uprave, podjetja in državljane (ISA2) – Interoperabilnost kot sredstvo za posodobitev javnega sektorja (COM(2014)0367 – C8-0037/2014 – 2014/0185(COD))
  P8_TC1-COD(2014)0185 Stališče Evropskega parlamenta, sprejeto v prvi obravnavi dne 11. novembra 2015 z namenom sprejetja Sklepa (EU) 2015/… Evropskega parlamenta in Sveta o uvedbi programa za interoperabilnostne rešitve in skupne okvire za evropske javne uprave, podjetja in državljane (program ISA2) kot sredstvo za posodobitev javnega sektorja
(Skupno 47 obiskov, 1 današnjih obiskov)