Vlada RS je na seji 17. septembra sprejela Sklep o ustanovitvi, nalogah in članih Strokovnega sveta za izobraževanje, usposabljanje in zaposlovanje mladih, ki natančno opredeljuje pristojnosti sveta, njegove naloge ter druge podlage, na katerih bo svet deloval.

Svet predstavlja koordinacijsko in projektno telo, ki bi skrbelo za idejno zasnovo projektov, zakonodajnih sprememb, posvetovanje med vsemi relevantnimi deležniki in opravljalo evalvacijo programov s področja izobraževanja, usposabljanja in zaposlovanja mladih.

Ideja strokovnega sveta sledi temelju Lizbonske strategije, njenih integriranih smernic, programa EU Izobraževanje in usposabljanje 2010  (usklajeno izvajanje ciljev lizbonske strategije in zajema vse vidike vseživljenjskega učenja), Programa EU Vseživljenjsko učenje, Resolucije o karierni orientaciji, ter področij Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013.

Naloge članov sveta, ki so imenovani za mandatno obdobje 4 let, so:
•    posvetovanje pri pripravi celovite politike in strategije izobraževanja, usposabljanja in zaposlovanja mladih,
•    medsebojno informiranje o ukrepih za mlade na področju izobraževanja, usposabljanja in zaposlovanja,
•    presojanje in podaja mnenja ter predlogov glede zakonodajnih in projektnih sprememb posameznih resorjev za večjo zaposljivost in usposobljenost mladih,
•    presoja in podaja mnenj ter predlogi za analize in evalvacije ukrepov na področju izobraževanja, usposabljanja in zaposlovanja mladih,
•    koordinacija akterjev pri izvajanju projektov na področju izobraževanja, usposabljanja in zaposlovanja mladih,
•    koordinacija povezovanja šolstva z gospodarstvom za potrebe lažjega prehoda mladih na trg dela,
•    koordinacija in implementacija sistema beleženja formalnega in neformalnega znanja
•    posvetovanje in pregled prenove sistema karierne orientacije (svetovanja in informiranja na vseh ravneh za mlade), vključno s povezovanjem mreže kariernih centrov in svetovalnih služb znotraj izobraževalnega sistema,
•    skrb za kontinuirano in usklajeno sodelovanje in delovanje države, stroke in civilne družbe pri načrtovanju in izvajanju politike na področju,
•    druge naloge, povezane z ukrepi izobraževanja, usposabljanja in zaposlovanja mladih.

V Svetu bodo sodelovali predstavniki naslednjih ministrstev in vladnih služb:
•    Mateja Sedej, Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve,
•    Marko Koprivc, Ministrstvo za šolstvo in šport,
•    Janja Komljenovič, Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo,
•    Jana Beton, Ministrstvo za gospodarstvo,
•    Robert Drobnič, Služba Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko,
•    Jana Poljak, Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropske zadeve.

V Svetu bodo sodelovali tudi predstavniki drugih interesnih organizacij in združenj:
•    Staša Bučar Markič, Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje,
•    Urška Marentič, Center Republike Slovenije za poklicno izobraževanje,
•    mag. Andrej Sotošek, Andragoški center Slovenije,
•    Terezija Trupi, Sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije,
•    mag. Andraž Zgonc, Urad Republike Slovenije za mladino,
•    Andreja Sever, Gospodarska zbornica Slovenije,
•    mag. Janja Meglič, Obrtna zbornica Slovenije,
•    Vesna Miloševič, Študentska organizacija Slovenije,
•    Eva Semič, Dijaška organizacija Slovenije,
•    Irena Kuntarič Hribar, Univerza na Primorskem,
•    prof. dr. Polonca Trebše, Univerza v Novi Gorici,
•    Aljuš Pertinač, Univerza v Ljubljani,
•    red. prof. dr. Samo Fošnarič, Univerza v Mariboru,
•    Alenka Blazinšek, Mladinski svet Slovenije.

Vir>> Sporočilo za javnost javnost o sklepih, ki jih je Vlada RS sprejela na 44. seji, 17. septembra 2009

(Skupno 23 obiskov, 1 današnjih obiskov)