Dne 28. 9. 2010 je razprava o NPVŠ 2011-2020 potekala na  Inženirski Akademiji Slovenije. Predsednik IAS, dr. Matjaž Lukač, je uvodoma predstavil pretekle aktivnosti akademije na področju načrtovanja razvoja slovenske inovacijske družbe ter podatke in analize, ki so jih pripravili. Pri tem je še posebej izpostavil problematiko trenutnega sistema vrednotenja dosežkov, ki se v preveliki meri osredotoča na znanstveno odličnost v smislu kvantitativnih dosežkov (število citatov, člankov ipd.).Poleg omenjenih vsebin so skrbno preučili predlog NPVŠ v celoti in ugotovili, da predlaga primerne rešitve za težave, ki so jih sami zaznali ter ga pozitivno ocenili.

V razpravi so bile izpostavljene predvsem tematike binarnosti, habilitacij, povezovanja inštitutov z univerzami, internacionalizacije in financiranja. Razpravljavci so menili, da dobro premišljena in načrtovana uvedba binarnosti lahko prispeva h kakovostnemu razvoju slovenskega visokošolskega prostora in da bi na novo opredeljen visokošolski strokovni študij pomembno zapolnil vrzel na trgu dela. V vsakem primeru pa morajo biti omogočeni prehodi med posameznimi vrstami študijskih programov, kar bo diplomantom strokovnih programov omogočalo nadaljevanje izobraževanja na univerzitetnem študiju, so prepričani člani IAS.

Pri habilitacijah so udeleženci pozdravili predlagano deregulacijo, še posebej pa poudarili pomen vključevanja strokovnjakov iz gospodarstva v pedagoški proces na strokovnih študijskih programih. Razpravljavci tudi podpirajo idejo o možnosti štiriletnega doktorskega študija in menijo, da se trajanje lahko med disciplinami razlikuje, prav tako kot definicija znanstvene odličnosti. Poudarjen je bil pomen razvoja kakovosti na doktorskem študiju. Sodelujoči so izrazili podporo povezovanju inštitutov z univerzami in izpostavili pomen skupne uporabe raziskovalne opreme. V razpravi so člani IAS izrazili tudi potrebo po elitni slovenski univerzi, kar je še posebej pomembno za doktorski študij.

Na Univerzi na Primorskem, kjer so se z ministrom Gregorjem Golobičem srečali dan kasneje, 29. septembra, so ocenili, da osnutek NPVŠ s svojimi ukrepi predstavlja velike spremembe za slovensko visoko šolstvo, te pa so ocenili kot dobre. V aktivni in zelo odprti razpravi je bilo izpostavljenih več zelo konkretnih vprašanj glede pomena in izvedbe določenih ukrepov.

Razpravljavci so pozitivno sprejeli  možnost izstopa zaposlenih iz sistema javnih uslužbencev in  predlog o usmerjenosti akreditacije iz programov na institucije v srednjeročni perspektivi z vmesnim obdobjem, v katerem bodo reakreditirani vsi obstoječi študijski programi.  Pozdravili so tudi predloge, ki so pripravljeni v poglavju internacionalizacije. Na Univerzi na Primorskem so že sprejeli svojo strategijo internacionalizacije in menijo, da so predlagani ukrepi v NPVŠ pravi, saj bodo visokošolskim institucijam v pomoč pri njihovem nadaljnjem razvoju, vključno z mednarodnim prostorom.

Glede uvedbe institucionalne binarnosti so bila mnenja deljena, udeleženci pa so večinoma soglašali, da bi prava izvedba binarnosti omogočala visoko kakovostno strokovno izobraževanje. V okviru predloga financiranja je bilo izpostavljeno vprašanje primernega upoštevanja mlade, še ne v polnosti razvite univerze v razvojnem delu financiranja.

Predstavnike UP je zanimala tudi časovnica vzpostavitve različnih stebrov financiranja, usoda Uredbe o financiranju in vračanje šolnine. Minister Gregor Golobičje pojasnil, da bo razvojni steber namenjen vsem univerzam in bo primerno oblikovan tudi za mlado univerzo. Nova Uredba z postavitvijo ogrodja za oba nova stebra bo pripravljena letos, predvidoma pa se bodo sredstva po novem razvojnem stebru razdeljevala od leta 2012 dalje postopoma. Možnosti so odvisne tudi od prihodnje gospodarske situacije.

 

Več MVZT 

 

(Skupno 23 obiskov, 1 današnjih obiskov)