Znani so začasni podatki o izdatkih za formalno izobraževanje v Sloveniji, 2008.

Javni izdatki za formalno izobraževanje so v letu 2008 znašali 1.938 mio. EUR

Največji delež sredstev od celotnih javnih izdatkov za formalno izobraževanje je bil namenjen za osnovnošolsko izobraževanje (45,2 %); tem so po obsegu sledila sredstva za terciarno izobraževanje (23,3 %), sredstva za srednješolsko izobraževanje (22,1 %) ter sredstva za predšolsko izobraževanje (9,4 %). Neposredna poraba za izobraževalne ustanove je tudi v letu 2008 obsegala največji delež od celotnih javnih izdatkov za formalno izobraževanje (92,1 %); transferji, plačila gospodinjstvom in drugim zasebnim entitetam pa so obsegali 7,9 % celotnih javnih izdatkov za formalno izobraževanje.

Skupni izdatki za izobraževalne ustanove v Sloveniji v letu 2008 presegli 2 mrd. EUR (tj. 5,5 % BDP)

88 % sredstev za izobraževalne ustanove so v letu 2008 predstavljali javni izdatki; sledili so zasebni izdatki – ti so znašali dobrih 11 % –, sredstva iz mednarodnih virov pa so predstavljala slab odstotek skupnih izdatkov izobraževalnih ustanov.

Tekoči in investicijski izdatki v izobraževalnih ustanovah v Sloveniji v letu 2008 znašali 2.083 mio. EUR

Tekoči izdatki (plače in drugi izdatki zaposlenim ter drugi tekoči izdatki) so v letu 2008 predstavljali skoraj 90 % celotne porabe v izobraževalnih ustanovah, investicijski izdatki pa dobrih 10 % celotne porabe v izobraževalnih ustanovah v tem letu.

Vir: SURS, 21. julij 2010

(Skupno 12 obiskov, 1 današnjih obiskov)