Javni izdatki za formalno izobraževanje v Sloveniji v letu 2011 presegli 2 milijardi EUR (5,7 % BDP).

Največji delež sredstev celotnih javnih izdatkov za formalno izobraževanje, ki so v letu 2011 znašali 2.053 milijonov EUR, je bil namenjen za osnovnošolsko izobraževanje (45 %); tem so po obsegu sledila sredstva za terciarno izobraževanje (22 %), sredstva za srednješolsko izobraževanje (19 %) in sredstva za predšolsko izobraževanje (13 %). Tudi v letu 2011 je največji delež celotnih javnih izdatkov za formalno izobraževanje obsegala neposredna poraba za izobraževalne ustanove (90 %); transferji, plačila gospodinjstvom in drugim zasebnim entitetam pa so obsegali 9 % celotnih javnih izdatkov za formalno izobraževanje.

87 % sredstev za izobraževalne ustanove (skupni izdatki za izobraževalne ustanove so v letu 2011 znašali 2.140 milijonov EUR) so v letu 2011 predstavljali javni izdatki, nekaj več kot 11 % so znašali zasebni izdatki, 1,5 % pa so predstavljala sredstva iz mednarodnih virov. V sestavi skupnih izdatkov za izobraževalne ustanove so zavzemali največji delež izdatki za ustanove na ravni osnovnošolskega izobraževanja (45 %), sledili so izdatki za ustanove na ravni terciarnega izobraževanja (22,3 %), izdatki za ustanove na ravni srednješolskega izobraževanja (19,4 %) in izdatki za ustanove na ravni predšolskega izobraževanja (13,3 %).

Tekoči izdatki (plače in drugi izdatki zaposlenim ter drugi tekoči izdatki) so v letu 2011 znašali 92 % celotne porabe v izobraževalnih ustanovah, investicijski izdatki pa nekaj več kot 8 % celotne porabe v teh ustanovah v tem letu. Skupaj so tekoči in investicijski izdatki za izobraževalne ustanove v Sloveniji v letu 2011 znašali 2.177 milijonov EUR.

Vir in podrobneje: SURS, 24. 7. 2013

(Skupno 19 obiskov, 1 današnjih obiskov)