Javni izdatki za formalno izobraževanje so v letu 2015 znašali 1,907 milijarde EUR; kot delež v BDP (4,9 %) so bili za 0,4 odstotne točke nižji kot v letu 2014.

Za formalno izobraževanje v Sloveniji je bilo v 2015 namenjenih 1,907 milijarde EUR javnih sredstev

Javni izdatki za formalno izobraževanje so v letu 2015 znašali 1.907 milijonov EUR ali 4,9 % BDP. 95 % vseh teh sredstev za formalno izobraževanje je bilo dodeljenih neposredno izobraževalnim ustanovam, 5 % (92 milijonov EUR) pa je bilo porabljenih za javne transferje gospodinjstvom in drugim zasebnim entitetam. Največji delež javnih izdatkov je bil namenjen za osnovnošolsko izobraževanje (43 %), drugi največji delež pa za terciarno izobraževanje (20 %).

Skupni, javni, zasebni in mednarodni izdatki za izobraževalne ustanove v 2015 so bili 5,5 % BDP

Za izobraževalne ustanove je bilo v letu 2015 porabljenih 2.114 milijonov EUR, 86 % teh izdatkov so bili javni izdatki, 13 % zasebni izdatki in nekaj manj kot odstotek izdatki oz. sredstva iz mednarodnih virov. V primerjavi z letom 2014 so se skupni izdatki za izobraževalne ustanove nominalno zmanjšali za 4,2 %, realno pa za 3,7 %. Izdatki, preračunani na udeleženca izobraževanja, so se v letu 2015 glede na leto 2014 nekoliko zvišali v terciarnem izobraževanju (s 5.842 na 6.029 EUR), znižali pa so se v predšolskem (s 5.733 na 5.163 EUR) in osnovnošolskem izobraževanju (s 5.733 na 5.400 EUR). Izdatki na udeleženca v srednješolskem izobraževanju so bili približno enaki (v 2014: 4.331, v 2015: 4.383 EUR).

V strukturi celotnih izdatkov za izobraževalne ustanove so bili izdatki za predšolsko vzgojo in izobraževanje 21 %  (vrtci: 1. starostno obdobje 7 %, 2. starostno obdobje 13 %), izdatki za osnovnošolsko izobraževanje 43 %, izdatki za srednješolsko izobraževanje 17 %, izdatki za terciarno izobraževanje pa 19 % (izdatki za višješolsko strokovno 1 %, izdatki za visokošolsko izobraževanje 18 %).

Izobraževalne ustanove so v letu 2015 za tekoče in investicijske stroške porabile 2,2 milijarde EUR

Tekoči izdatki izobraževalnih ustanov so v letu 2015 znašali 2.022 milijonov EUR ali 92 % vseh izdatkov (velika večina teh izdatkov, 75 %, je bila namenjena za plače zaposlenih); preostalih 8 % izdatkov (174 milijonov EUR) so bili investicijski izdatki. V strukturi porabe izobraževalnih ustanov so se investicijski izdatki glede na prejšnje leto zmanjšali za 4 odstotne točke.

Vir: SURS, 15. 12. 2016

(Skupno 21 obiskov, 1 današnjih obiskov)