V petek, 22. 12. 2017, je bil v Uradnem listu objavljen Javni razpis za izbor operacij »Prva zaposlitev na področju vzgoje in izobraževanja 2018«. Razpis sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. 

Predmet javnega razpisa so zaposlitve učiteljev, svetovalnih delavcev oz. vzgojiteljev začetnikov (v nadaljevanju: učitelji začetniki) do 29 let z namenom načrtovanega, organiziranega in strokovno vodenega praktičnega usposabljanja za samostojno vzgojno-izobraževalno delo v šoli oziroma vrtcu. Posamezni izbrani prijavitelj bo z učiteljem začetnikom sklenil pogodbo o zaposlitvi na razpisanem projektnem delovnem mestu za čas osmih mesecev, za polni delovni čas, z začetkom opravljanja dela 1. 4. 2018, po izteku pogodbe o zaposlitvi na projektnem delovnem mestu pa bo z istim učiteljem začetnikom sklenil novo pogodbo o zaposlitvi s trajanjem vsaj do 31. 5. 2019.

Cilj javnega razpisa je zaposlitev 96 učiteljev začetnikov, 20 v vzhodni in 76 v zahodni kohezijski regiji, za obdobje osmih mesecev, in sicer na projektnem delovnem mestu učitelja, svetovalnega delavca ali vzgojitelja v naslednjih vzgojno-izobraževalnih zavodih:

 
•v vrtcih,
•osnovnih šolah,
•glasbenih šolah,
•srednjih šolah,
•dijaških domovih in
•šolah in zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami,
•v javnoveljavnem programu oziroma v programu s pridobljeno javno veljavnostjo, za katerega so vpisani v razvid izvajalcev javnoveljavnih programov vzgoje in izobraževanja, skladno z veljavno zakonodajo na področju vzgoje in izobraževanja.

Prijavitelj je lahko le zgoraj navedeni javni ali zasebni vzgojno-izobraževalni zavod, ki mora pred vložitvijo prijave na razpis ne glede na izjeme od obveznosti objave po 26. členu Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1) pri Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje (ZRSZ) v prostorih in na spletnih straneh ZRSZ z rokom za prijavo kandidatov vsaj tri (3) delovne dni javno objaviti prosto projektno delovno mesto, opraviti izbirni postopek, skupaj z izbranim kandidatom za učitelja začetnika pripraviti predlog načrta usposabljanja in izpolniti prijavo, ki jo mora skladno z zahtevami javnega razpisa posredovati ministrstvu.

 

Rok za oddajo prijav je 23. 1. 2018 – kot pravočasne bodo upoštevane vloge, ki bodo v določenem roku prispele v vložišče ministrstva. Če se vloga pošlje priporočeno po pošti, se za dan, ko je ministrstvo prejelo vlogo, šteje dan oddaje na pošto.

 

Besedilo razpisa z vsemi prilogami je objavljeno na spletni strani ministrstva.

(Skupno 27 obiskov, 1 današnjih obiskov)