V petek, 2. junija 2017, je bil na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport in v Uradnem listu RS objavljen Javni razpis za izbor operacij “Prva zaposlitev: Pomočnik vzgojitelja sem 2017– 2018″.

Z razpisom spodbujajo zaposlitve iskalcev prve zaposlitve na področju vzgoje in izobraževanja, v okviru katerih se bodo pomočniki vzgojiteljev začetniki, v starosti do vključno 29 let, preko načrtovanega, organiziranega in strokovno vodenega praktičnega usposabljanja, uvajali v vzgojno-izobraževalno delo v vzgojno-izobraževalnem zavodu. 

Cilj razpisa je zaposlitev 240 pomočnikov vzgojiteljev začetnikov, 101 v vzhodni in 139 v zahodni kohezijski regiji, za obdobje petih mesecev, in sicer na projektnem delovnem mestu pomočnika vzgojitelja v vrtcih, šolah in zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, v javnoveljavnem programu za predšolske otroke, javnoveljavnem prilagojenem programu za predšolske otroke s posebnimi potrebami ali programu za predšolske otroke zasebnega vrtca s pridobljenim pozitivnim mnenjem pristojnega strokovnega sveta, za katerega so vpisani v razvid izvajalcev javnoveljavnih programov vzgoje in izobraževanja, skladno z veljavno zakonodajo na področju vzgoje in izobraževanja. 

Nove zaposlitve se predvidevajo v 3 različnih obdobjih, in sicer v obdobju A (od 1. 8. 2017 do 31. 12. 2017)  82 zaposlitev, v obdobju B (od 1. 1. 2018 do 31. 5. 2018) 79 zaposlitev oziroma v obdobju C (od 1. 6. 2018 do 31. 10. 2018) 79 zaposlitev. 

Posamezni izbrani prijavitelj bo s pomočnikom vzgojitelja začetnikom sklenil pogodbo o zaposlitvi na razpisanem projektnem delovnem mestu za polni delovni čas za posamezno obdobje. 

Pomočnik vzgojitelja začetnik bo pridobival vzgojno-izobraževalne izkušnje, ki so obvezne za pridobitev poklicne kvalifikacije, in opravil vse z zakonom in drugimi predpisi določene aktivnosti za pristop k strokovnemu izpitu s področja vzgoje in izobraževanja, po izteku pogodbe o zaposlitvi na projektnem delovnem mestu pa bo z istim zavodom sklenil novo pogodbo o zaposlitvi za obdobje vsaj enega meseca.  

Prijavitelj je lahko le zgoraj navedeni javni ali zasebni vzgojno-izobraževalni zavod, ki mora pred vložitvijo prijave na razpis v skladu z zakonodajo s področja zaposlovanja objaviti prosto projektno delovno mesto, opraviti izbirni postopek, skupaj z izbranim kandidatom za pomočnika vzgojitelja začetnika pripraviti predlog načrta usposabljanja in izpolniti prijavo, ki jo mora skladno z zahtevami javnega razpisa posredovati ministrstvu.

Rok za oddajo prijav za prvo obdobje (A) je 26. 6.  2017 do 10. ure – kot pravočasne bodo upoštevane vloge, ki bodo v tem roku, ne glede na način dostave, prispele v vložišče ministrstva.
 
Besedilo razpisa z vsemi prilogami je objavljeno na spletni strani ministrstva

Vir: MIZŠ, 2. 6. 2017

(Skupno 12 obiskov, 1 današnjih obiskov)