Na spletni strani MIZŠ je pod rubriko Javni razpisi z dne 2. 8. 2013 objavljen Javni razpis za izbor operacije »Izboljšanje usposobljenosti strokovnih delavcev za uspešnejše vključevanje učencev in dijakov priseljencev v vzgojo in izobraževanje«.

Javni razpis delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Izvaja se v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, 3. razvojne prioritete: »Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja«, 1. prednostne usmeritve: »Izboljšanje kakovosti in učinkovitosti sistemov izobraževanja in usposabljanja«.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje aktivnosti, namenjenih izboljšanju usposobljenosti strokovnih delavcev za uspešnejše vključevanje učencev in dijakov priseljencev iz drugih jezikovnih in kulturnih okolij v slovenski vzgojno-izobraževalni sistem skozi neposredno izvajanje vzgojno-izobraževalnih aktivnosti z otroki priseljencev. Namen javnega razpisa je zagotoviti ustrezno izobraževanje strokovnih delavcev, ki so v stiku z otroki priseljencev, ter usposabljanje strokovnih delavcev – multiplikatorjev za delo s strokovnimi delavci vzgojno-izobraževalnih zavodov, v katere so vključeni otroci priseljencev.

Cilj javnega razpisa je usposobiti najmanj 10 multiplikatorjev iz najmanj 10 vzgojno-izobraževalnih zavodov v RS, ki izvajajo javnoveljavni izobraževalni program osnovne šole oziroma javnoveljavni prilagojeni izobraževalni program osnovne šole z nižjim izobrazbenim standardom, prilagojeni izobraževalni program osnovne šole z enakovrednim izobrazbenim standardom in so za ta program vpisani v razvid izvajalcev javnoveljavnih programov vzgoje in izobraževanja. Multiplikatorji morajo izvesti najmanj 31.200 ur aktivnosti, ki prispevajo k izboljšanju usposobljenosti strokovnih delavcev za uspešnejše vključevanje otrok priseljencev v vzgojo in izobraževanje, od tega pa vsaj 70 % z neposrednim izvajanjem vzgojno-izobraževalnih aktivnosti z otroki priseljencev.

Skupna okvirna vrednost razpoložljivih sredstev za javni razpis znaša 748.270,00 EUR po posameznih proračunskih letih:

  • za proračunsko leto 2013: 120.740,00 EUR;
  • za proračunsko leto 2014: 342.970,00 EUR;
  • za proračunsko leto 2015: 284.560,00 EUR.

Rok za oddajo prijav je 10. 9. 2013 do 12. ure.

(Skupno 13 obiskov, 1 današnjih obiskov)