Na spletni strani Republiškega zavoda za zaposlovanje je objavljen Javni razpis za izbor programov javnih del v RS za leto 2010.

Katalog programa javnih del opredeljuje naslednje možne programe javnih del na področju izobraževanja:
Za potrebe udeležencev/otroci, mladostniki in odrasle osebe/vzgojno-izobraževalnih dejavnosti in za potrebe delovanja vzgojno izobraževalnih zavodov (VIZ), se v programih javnih del lahko izvajajo tista opravila, ki pomenijo podporo in dopolnjevanje programom osnovnih dejavnosti. Izvajanje javnih del ne sme dodatno finančno bremeniti udeležencev izobraževanja.

–    Informiranje
informator, nadzornik objektov; za pomoč pri informiranju in evidentiranje obiskovalcev zavoda, nadzor nad objekti in okolico – v vseh vzgojno izobraževalnih zavodih (VIZ), ipd.

–    Pomoč otrokom oz. mladostnikom in študentom s posebnimi potrebami
v primerih, ko otroci oz. mladostniki in študenti z odločbo niso usmerjeni in zaradi specifičnosti v razvoju včasih potrebujejo dodatno (tudi individualno) pomoč, ki jo VIZ s svojo obstoječo organiziranostjo ne morejo zagotavljati: stalno ali občasno spremstvo in nadzor, pomoč pri vključevanju in spremljanju programa VIZ, pomoč pri sodelovanju in vključevanju v obogatitvene, obšolske in interesne dejavnosti, pomoč pri izvajanju zahtevne in specifične osebne higiene, občasna fizična pomoč gibalno oviranemu otroku oz. mladostniku (kadar nima ustrezne odločbe o usmeritvi), pomoč študentom s posebnimi potrebami, ipd.

–    Pomoč pri dopolnjevalnih dejavnostih vrtca
potujoči vrtec, pomoč pri izvajanju vzgojnih dejavnosti za otroke, ki niso vključeni v vrtec, ipd.

–    Pomoč pri spremstvu otrok
pri vzgojnem, negovalnem in varstvenem delu v vrtcu za otroke s posebnimi potrebami (kadar otrok nima odločbe o usmeritvi), ipd.

–   Učna pomoč
pomoč učencem v šoli in domovih za učence, dijakom srednjih šol in v dijaških domovih, pomoč pri samostojnem učenju odraslih in pomoč brezposelnim osebam vključenim v izobraževanje: izvajanje individualne učne pomoči, dodatna razlaga učne snovi, motivacija za učenje, usmerjanje v aktivnejšo izrabo delovnega in prostega časa, vzgojni vpliv, razvijanje samostojnosti, učna in jezikovna pomoč otrokom priseljencev, ipd.

–    Pomoč pri raziskavah in razvoju
pomoč pri izvajanju mednarodnih in nacionalnih raziskovalnih in razvojnih projektov; pomoč pri organizaciji mednarodnih in nacionalnih znanstvenih konferenc, simpozijev itd.; pomoč pri izvajanju nalog s področja promocije znanosti; pomoč pri organizaciji občasnih izobraževalnih tečajev, ipd.

Pomoč pri izvajanju dodatnih opravil na področju športa
z javnimi deli se lahko izvajajo dela in naloge, ki neposredno izboljšujejo kvaliteto ponudbe športne dejavnosti in so dostopna vsem izvajalcem, ki te programe izvajajo in ki so namenjene širšemu krogu občanov in ne le članom športnih organizacij in društev: športna animacija, koordinacija športnih aktivnosti, pomoč pri predstavitvah in demonstracijah posameznih športnih disciplin, pomoč pri izvedbi športnih aktivnosti. Dela so sezonska oziroma so časovno omejena, ipd.

–  Pomoč pri izvajanju nadzora in skrb za urejenost športnih objektov
delo na kopališčih – zagotavljanje urejenosti javnih kopališč in spoštovanje kopališkega reda, animacija in organizacija ter pomoč pri izvedbi brezplačnih tečajev za neplavalce, vzdrževanje in označevanje planinskih poti ter trim stez; nadzor in skrb za urejenost večnamenskih športno rekreativnih površin; nadziranje koriščenja športnih dvoran, katere uporablja več uporabnikov (šole in športne organizacije), ipd.

 

(Skupno 22 obiskov, 1 današnjih obiskov)