Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve ter Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije sta objavila Javna poziva za dodelitev državnih in Zoisovih štipendij za šolsko/študijsko leto 2011/2012. Poziva sta objavljena na spletnih straneh www.mddsz.gov.si, www.sklad-kadri.si in na portalu e-uprava.

V javnem pozivu so navedeni pogoji za pridobitev državne oziroma Zoisove štipendije, upravičenci do štipendij, višina štipendij, posebnosti glede študija v tujini, obveznosti štipendistov, zahtevana dokumentacija in postopek oddaje vloge in odločanje ter roki za oddajo.

Državne štipendije se dodelijo upravičencem, ki izpolnjujejo splošne pogoje po Zakonu o štipendiranju in pri katerih povprečni mesečni neto dohodek na družinskega člana v preteklem koledarskem letu pred vložitvijo vloge ne presega:

  • 462,38 evrov neto oz. 65 % minimalne plače mesečno na družinskega člana v istem obdobju za tiste kandidate, ki se šolajo ali študirajo v kraju svojega stalnega prebivališča,
  • 469,50 do 483,72 evrov neto oz. 66 do 68 % minimalne plače na družinskega člana za tiste kandidate, ki se šolajo ali študirajo izven kraja svojega stalnega prebivališča,
  • 497,95 evrov neto oz. 70 % minimalne plače na družinskega člana v istem obdobju, če gre za kandidate iz enostarševskih družin, kandidate s posebnimi potrebami oziroma kandidate, katerih sorojenci so osebe s posebnimi potrebami.

Za kandidate, ki prvič uveljavljajo državno štipendijo, rok za vložitev vloge ni omejen. Za štipendiste, ki so v preteklem šolskem oz. študijskem letu (2010/2011) že prejemali državno štipendijo oziroma jim je štipendijsko razmerje mirovalo, je rok za oddajo vloge za nadaljnje prejemanje štipendije 7. 9. 2011 za dijake oz. udeležence izobraževanja odraslih in 7. 10. 2011 za študente.

Obrazec za oddajo državne štipendije se lahko natisne iz spletnih strani Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve (www.mddsz.gov.si) oziroma kupi v knjigarnah (od 27. junija dalje). Vlogo se lahko odda osebno na centru za socialno delo v času uradnih ur oziroma priporočeno po pošti. Informacije lahko kandidati dobijo preko telefonov centrov za socialno delo v času uradnih ur.

Zoisove štipendije se dodelijo upravičencem, ki izpolnjujejo splošne pogoje po Zakonu o štipendiranju in hkrati izkazujejo ustrezno povprečno oceno oziroma izjemne dosežke na posameznem področju družbenega življenja.

Dijaki in študenti lahko za pridobitev oziroma nadaljnje prejemanje Zoisove štipendije predložijo dokazila o izjemnih dosežkih na posameznem področju družbenega življenja ali akademski uspeh. Poleg povprečne ocene 4,50 morajo osnovnošolci na prehodu v srednjo šolo izkazati tudi, da so v skladu s Konceptom: odkrivanje in delo z nadarjenimi učenci v devetletni osnovni šoli identificirani kot nadarjeni učenci. Srednješolci v višjih letnikih morajo izkazati povprečno oceno najmanj 4,10 ali izjemen splošni uspeh na maturi (zlata matura), študenti pa povprečno oceno 8,50. Študenti lahko izkazujejo upravičenost do Zoisove štipendije tudi z uvrstitvijo med najboljših 5 % študentov v svoji generaciji.

Za nadaljnje prejemanje štipendije morajo trenutni Zoisovi štipendisti izkazati izpolnjevanje minimalnih pogojev. Vloge kandidatov za prvo pridobitev štipendije se pred izbiro kandidatov za štipendiranje razvrstijo, tako da je praviloma meja za pridobitev štipendije višja. Meje iz preteklih let so objavljene na spletni strani sklada.

Besedilo poziva, navodila in obrazci za oddajo vloge so objavljeni na spletni strani sklada oziroma jih je možno prevzeti osebno na skladu. Vlagatelji vlogo oddajo na Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije, Dunajska 22, 1000 Ljubljana.

Rok za oddajo vloge je 7. 9. 2011 za dijake in 7. 10. 2011 za študente. Sklad poziva predvsem osnovnošolce oz. dijake, da čim prej oddajo popolno vlogo. O dodelitvi Zoisove štipendije bo sklad odločil v 60 dneh od popolnosti vseh vlog. O rešitvi vlog za Zoisove štipendije bodo vlagatelji pisno obveščeni.

Državno štipendijo je v šolskem oz. študijskem letu 2010/2011 prejemalo 42.646 dijakov in študentov, povprečna višina državne štipendije je znašala 159 evrov. Zoisovo štipendijo je prejemalo 13.339 študentov in dijakov, povprečna višina je znašala 202 evra.

Vir: MDDSZ, 17. 6. 2011

(Skupno 18 obiskov, 1 današnjih obiskov)