Polni naziv razpisa: Javni razpis projektno delo z gospodarstvom in negospodarstvom v lokalnem in regionalnem okolju – po kreativni poti do znanja 2017 – 2020 (243. javni razpis)

Objava razpisa: 1. 12. 2017 na spletni strani sklada in v Uradnem listu RS št. 68/2017

Rok za oddajo vlog:

  • 05. 01. 2018 za prvo odpiranje;
  • 23. 11. 2018 za drugo odpiranje;
  • 22. 11. 2019 za tretje odpiranje.

Vrednost razpisa: 7.298.199,90 EUR, in sicer:

  • za leto 2018 v vrednosti 3.260.109,60 EUR,
  • za leto 2019 v vrednosti 2.259.848,70 EUR,
  • za leto 2020 v vrednosti 1.778.241,60 EUR.

Namen razpisa: spodbujanje krepitve sodelovanja in povezovanja visokošolskega sistema z okoljem (gospodarstvo, negospodarstvo), izvajanje modelov odprtega in prožnega prehajanja med izobraževanjem in gospodarstvom ter družbenim okoljem. Ob partnerskem sodelovanju visokošolskih zavodov z (ne)gospodarstvom bodo mladi pridobili konkretne in praktične izkušnje že med izobraževanjem.

Predmet sofinanciranja: so projekti, ki se bodo izvajali v skupinah od 4 do 8 študentov pod mentorstvom pedagoškega in delovnega mentorja (dejavnost 1) in medsebojna izmenjava znanj, izkušenj in dobrih praks strokovnih delavcev, tako pedagoških mentorjev iz visokošolskih zavodov kot delovnih mentorjev iz (ne)gospodarstva (dejavnost 2). 

Vsak projekt mora vključevati sodelovanje izključno ene gospodarske družbe oz. samostojnega podjetnika posameznika (prvi partner). V projekt se lahko dodatno vključi izključno ena organizacija iz gospodarskega ali družbenega področja, ki na inovativen način pristopi k reševanju izpostavljenega problema z namenom družbenega razvoja.

Projekt lahko traja najmanj 3 in največ 5 mesecev.

Obdobje upravičenosti stroškov in izdatkov po tem javnem razpisu je od dneva objave javnega razpisa v Uradnem listu RS do vključno 31. 8. 2018 za prvo odpiranje, od 1. 10. 2018 do vključno 31. 7. 2019 za drugo odpiranje in od 1. 10. 2019 do vključno 31. 7. 2020 za tretje odpiranje.

Prijavitelj: Na javni razpis se lahko prijavijo visokošolski zavodi v Republiki Sloveniji (univerza ali samostojni visokošolski zavod), ki se na dan roka za oddajo vloge za posamezno odpiranje vodijo v Evidenčnem in analitskem informacijskem sistemu visokega šolstva v Republiki Sloveniji, izvajajo javno veljavne študijske programe ter imajo vpisane študente v vsakem študijskem letu, ki ustreza posameznemu odpiranju vlog po tem javnem razpisu, torej v študijskem letu 2017/2018 za prvo odpiranje, v študijskem letu 2018/2019 za drugo odpiranje ter v študijskem letu 2019/2020 za tretje odpiranje.

Posamezni prijavitelj lahko odda le eno vlogo na posamezno odpiranje, s katero predloži:

  • za študijsko leto 2017/2018 največ 5 projektov (prvo odpiranje),
  • za študijsko leto 2018/2019 največ 3 projekte (drugo odpiranje),
  • za študijsko leto 2019/2020 največ 3 projekte (tretje odpiranje). 

V kolikor je prijavitelj univerza, lahko le-ta v svoji vlogi odda število projektov iz prejšnjega odstavka za vsako svojo članico, ki je nosilka izvajanja posameznega projekta.

Za posamezno univerzo je kvota projektov, ki jih lahko prijavi v vlogi, določena s številom članic univerze in največjim številom projektov, ki jih določa javni razpis za posamezno odpiranje. V primeru, da posamezna članica univerze ne prijavi največjega možnega števila projektov lahko z izjavo odstopi od predpisane kvote maksimalnega števila projektov oziroma izjavi, da se odpoveduje izvajanju določenega števila projektov.

Univerza lahko te projekte prenese na druge članice univerze, ki bi želele v vlogi prijaviti več projektov.

Način oddaje vloge: Prijavitelj lahko vlogo pošlje po pošti na naslov: Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije, Dunajska cesta 20, 1000 Ljubljana »NE ODPIRAJ – Vloga za JR PKP 2017/2020-1./2./3. odpiranje« ali pa jo odda osebno v vložišču sklada, (1. nadstropje), in sicer v poslovnem času (vsak dan od 9. do 14.30 ure, v sredo do 16. ure in v petek do 13. ure), najpozneje na zadnji dan roka za oddajo vloge za posamezno odpiranje, ki je opredeljen v  tej točki tega javnega razpisa. 

Odgovori na pogosta vprašanja bodo objavljeni na spletni strani sklada

Več informacij o informativnih delavnicah za prijavo na razpis najdete tukaj.  
 Vabilo na predstavitvene delavnice za prijavo na javni razpis Po kreativni poti do znanja

Razpisna dokumentacija je dosegljiva na strani Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada RS.

Program sofinancirata Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ter Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada

(Skupno 28 obiskov, 1 današnjih obiskov)