Na spletni strani MIZŠ je objavljen javni razpis za izbor operacij »Razvoj in udejanjanje inovativnih učnih okolij in prožnih oblik učenja za dvig splošnih kompetenc«.

Cilji javnega razpisa so:
– vzpostavitev oz. nadgradnja ustvarjalnega in inovativnega učnega okolja za dvig splošnih kompetenc na vsaj 285 VIZ, ki vključujejo vse ravni izobraževalnega sistema (do visokošolskega sistema), pri tem pa se bodo VIZ povezovali med seboj, z javnimi visokošolskimi zavodi, javnimi zavodi po 28. členu Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI) ter javnimi raziskovalni zavodi s področja vzgoje in izobraževanja;
– vzpostavitev oz. nadgradnja celovitega in učinkovitega podpornega okolja za oblikovanje, preizkušanje in implementacijo pedagoških strategij, metod in oblik dela, ki prispevajo k uresničevanju ciljev razpisa (npr. didaktična podpora, usposabljanje strokovnih delavcev VIZ, strokovne skupnosti in e-skupnosti za sodelovanje in izmenjavo dobrih praks, didaktična gradiva, evalvacije ipd.), ob strokovni podpori javnih visokošolskih zavodov, javnih zavodov po 28. členu ZOFVI in javnih raziskovalnih zavodov s področja vzgoje in izobraževanja;
– spremljava dejavnosti projekta iz prejšnjih alinej ter evalvacija dosežkov, ki vključuje postopke ugotavljanja dviga kompetenc.

Ciljne skupine javnega razpisa so: otroci, učenci in dijaki ter strokovni in vodstveni delavci v VIZ.

Predmet javnega razpisa je »razvoj in udejanjanje inovativnih učnih okolij in prožnih oblik učenja za dvig splošnih kompetenc« (skupaj sredstva za sofinanciranje do 12,58 mio EUR) in je razdeljen v več sklopov oz. podsklopov:

– SKLOP 1: Sporazumevalna zmožnost: bralna in kulturna pismenost ter večjezičnost (skupaj sredstva za sofinanciranje do 4,8 mio EUR) SKLOP 1 je razdeljen na tri podsklope: • SKLOP 1.1: Bralna pismenost in razvoj slovenščine (sredstva za sofinanciranje do 2,55 mio EUR); • SKLOP 1.2: Razvoj sporazumevalnih zmožnosti preko kulturno umetnostne vzgoje (sredstva za sofinanciranje do 1,125 mio EUR); • SKLOP 1.3: Večjezičnost (sredstva za sofinanciranje do 1,125 mio EUR).

– SKLOP 2: Naravoslovna in matematična pismenost: spodbujanje kritičnega mišljenja in reševanja problemov (skupaj sredstva za sofinanciranje do 4 mio EUR).

– SKLOP 3: Pedagogika 1:1 za udejanjanje personaliziranega in sodelovalnega učenja ter formativnega ocenjevanja (skupaj sredstva za sofinanciranje do 3,28 mio EUR).

– SKLOP 4: Kakovost učbenikov kot pomemben dejavnik krepitve splošnih kompetenc (sredstva za sofinanciranje do 0,5 mio EUR).

 

Prijavitelj na javnem razpisu je poslovodeči partner konzorcija, ki projekt prijavi v imenu konzorcija. Posamezen subjekt je lahko poslovodeči v največ dveh sklopih (v primeru več prijav istega poslovodečega partnerja, bosta upoštevani tisti prijavi, ki bosta prvi evidentirani v vložišču ministrstva).

Poseben pogoj za SKLOP 4 Prijavitelj na JR mora biti javni raziskovalni zavod oz. javni visokošolski zavod.

Na javnem razpisu se lahko kot konzorcijski partnerji (vključno s poslovodečim) prijavijo v okviru: SKLOPOV 1 in 2: vrtci, osnovne šole, gimnazije, srednje poklicne in strokovne šole, javni visokošolski zavodi, javni zavodi. SKLOPOV 3 in 4: osnovne šole, gimnazije, srednje poklicne in strokovne šole, javni visokošolski zavodi, javni zavodi.

Obvezni partnerji konzorcija: Vsak konzorcij sestavljajo VIZ, javni visokošolski zavodi ter javni zavodi.

Konzorcijski partnerji lahko sodelujejo z zunanjimi izvajalci na področju projekta.

 

Rok za oddajo vlog za dodelitev sredstev je 6. 12. 2016  do 12. ure.

 

Več>> Razpisi MIZŠ

(Skupno 52 obiskov, 1 današnjih obiskov)