Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Črno goro v letih 2018 – 2020

Naziv in naslov uporabnika proračunskih sredstev 
Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: agencija). 

Predmet javnega razpisa 

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje krajših obiskov slovenskih in črnogorskih raziskovalcev (do 14 dni) v okviru skupnega znanstvenoraziskovalnega projekta (v nadaljevanju: bilateralni projekti) v letih 2018-2020. Za podiplomske študente in podoktorande obeh držav, pri katerih od njihovega zagovora prvega doktorata ni minilo več kot pet let, bodo v letih 2018-2020 sofinancirani tudi daljši obiski.

Prednost pri izboru bodo imeli predlogi bilateralnih projektov in raziskovalne skupine, ki niso bili financirani v prejšnjih skupnih razpisih in prijave, ki bodo spodbujale mlajše raziskovalce, predvsem na podoktorski ravni.
Bilateralni projekti trajajo dve leti.

V okviru tega razpisa sodelujeta Republika Slovenije in Črna gora.

Subjekti, ki se lahko prijavijo na javni razpis
Na javni razpis se lahko prijavijo raziskovalne organizacije in zasebni raziskovalci, ki:

  1. so vpisani v zbirko podatkov o izvajalcih raziskovalne in razvojne dejavnosti ali v register zasebnih raziskovalcev, ki ju vodi agencija,
  2. izpolnjujejo pogoje, določene z Zakonom, Pravilnikom o postopkih in Pravilnikom o kriterijih za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za vodjo raziskovalnega projekta (Uradni list RS, št. 53/16; v nadaljevanju: Pravilnik o pogojih za vodje) in
  3. imajo s strani agencije sofinancirane programe oziroma projekte temeljnega ali aplikativnega raziskovanja ali odobrene mednarodne projekte (zlasti npr. sodelovanje v okvirnih programih Evropske unije na področju raziskav in inovacij), ki zagotavljajo osnovni vir financiranja prijavljenega bilateralnega projekta.

Cilji javnega razpisa
Cilj javnega razpisa je okrepiti znanstvenoraziskovalno sodelovanje s Črno goro, povečati mobilnost slovenskih raziskovalcev in število gostovanj vrhunskih črnogorskih raziskovalcev v Sloveniji ter povečati število prijav slovenskih in črnogorskih raziskovalcev na razpise programov Evropske unije na področju raziskav in inovacij in na ostale mednarodne razpise.

Prijave morajo biti oddane na spletni portal do vključno 15. februarja 2018, do 15.00.

Podrobnosti in razpisna dokumentacija: ARRS, 15. 12. 2017

(Skupno 22 obiskov, 1 današnjih obiskov)