Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Italijansko republiko v letih 2018 – 2020

Naziv in naslov uporabnika proračunskih sredstev
Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: agencija).

Cilji javnega razpisa
Cilj javnega razpisa je okrepiti znanstvenoraziskovalno sodelovanje z Italijansko republiko (v nadaljevanju: Italija), povečati mobilnost slovenskih raziskovalcev in število gostovanj vrhunskih italijanskih raziskovalcev v Sloveniji ter povečati število prijav slovenskih in italijanskih raziskovalcev na javne razpise programov Evropske unije na področju raziskav in inovacij (predvsem OBZORJE 2020) in na druge mednarodne razpise.

Predmet javnega razpisa in prednostna merila

Predmet javnega razpisa

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje krajših medsebojnih obiskov do deset (10) dni in daljših medsebojnih obiskov do trideset (30) dni slovenskih in italijanskih raziskovalcev, ki bodo izvajali skupne raziskovalne projekte (v nadaljevanju: bilateralni projekti) v letih 2018-2020 na spodaj dogovorjenih področjih:

 • Modra rast (Blue Growth);
 • Informacijske in komunikacijske tehnologije (Information and Communication Technology);
 • Fizika in astrofizika (Physics and Astrophysics);
 • Tehnologije za kmetijstvo, gozdove in varno hrano (Technologies applied to agriculture, forestry and food safety);
 • Kulturna dediščina (Cultural heritage).
 • Prijavitelji se lahko prijavijo samo na navedena področja. Prijave, ki tega ne bodo upoštevale, se ne bodo obravnavale.

V okviru tega razpisa sodelujeta Republika Slovenije (v nadaljevanju: Slovenija) in Italija. Bilateralni projekti bodo trajali dve leti.

Prednostna merila

Prednost se bo ugotavljala na podlagi naslednjih meril:

 • znanstvena odličnost raziskovalne skupine;
 • kompetence raziskovalne skupine;
 • dodana vrednost dvostranskega sodelovanja;
 • dodana vrednost pri obravnavanju družbenih izzivov;
 • uporaba in diseminacija rezultatov;
 • vključenost mlajših raziskovalcev, predvsem na podoktorski ravni, pri katerih od njihovega zagovora prvega doktorata ni minilo več kot pet let – upošteva se leto zagovora doktorata.

Subjekti, ki se lahko prijavijo na javni razpis
Na javni razpis se lahko prijavijo raziskovalne organizacije in zasebni raziskovalci, ki so:

 • vpisani v zbirko podatkov o izvajalcih raziskovalne in razvojne dejavnosti ali v register zasebnih raziskovalcev, ki ju vodi agencija,
 • izpolnjujejo pogoje, določene z Zakonom, Pravilnikom o postopkih in Pravilnikom o kriterijih za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za vodjo raziskovalnega projekta (Uradni list RS, št. 53/16; v nadaljevanju: Pravilnik o pogojih za vodje) in
 • imajo s strani agencije sofinancirane programe oziroma projekte temeljnega ali aplikativnega raziskovanja ali odobrene mednarodne projekte (zlasti npr. sodelovanje v okvirnih programih Evropske unije na področju raziskav in inovacij), ki zagotavljajo osnovni vir financiranja prijavljenega bilateralnega projekta.

Prijave morajo biti oddane na spletni portal do vključno 15. februarja  2018, do 14. ure

Podrobnosti in razpisna dokumentacija: ARRS, 15. 12. 2017

(Skupno 23 obiskov, 1 današnjih obiskov)