Koalicijski partnerji – Pozitivna slovenija, Socialni demokrati, Državljanska lista in Demokratična stranka upokojencev so 13. marca 2013 dogovor o sodelovanju. V poglavju Izobraževanje, znanost in šport je zapisano:

” Ključni predpogoj nadaljnjega razvoja celotne slovenske družbe so vlaganja v sistem izobraževanja, od vrtcev do univerz ter znanstvenih in raziskovalnih inštitutov. Zato bomo:

 • zagotavljali bomo javno šolstvo in šolo enakih možnosti;
 • skrb za kakovostenter vsem dostopen sistem vzgoje in izobraževanja postavljamo v ospredje razvoja Slovenije. Naša prizadevanja bodo usmerjena v zagotavljanje predvidljivega, avtonomnega in svetovnonazorsko nevtralnega okolja. Ustvarjali bomo pogoje, ki bodo učečim se omogočili polni razvoj sposobnosti, inovativnosti in ustvarjalnosti.Utrjevali bomo avtonomijo šol, zaposlenih v vzgojno
 • izobraževalni in raziskovalni dejavnosti ter zagotavljali možnosti za njihovo poklicno rast;
 • v dialogu s strokovno javnostjo pripravili vizijo razvoja pred šolske dejavnosti, postaviti realne kratkoročne in dolgoročne cilje ter določiti strategijo;
 • vzdrževali bomo raven vključenosti otrok v vrtce, ob povečanju gospodarskerasti pa bomo z ustreznimi ukrepi vključenost otrok v vrtce povečevali;
 • cilj je čim večja vključenost v organizirane oblike javne predšolske vzgoje, zlasti otrok, ki prihajajo iz socialno manj spodbudnih okolij ter družbeno deprivilegiranih skupin;
 • znanje je javno dobro, zato bomo uredili stabilno financiranje obstoječih visokošolskih zavodov in regulirali nastajanje novih po načelu kakovosti skladno z Resolucijo o Nacionalnem programu visokega šolstva 2011–2020. Iz javnih sredstev so lahko sofinancirani le tisti programi zasebnih visokošolskih zavodov, ki zapolnjujejo vrzeli v programih javnih oziroma zagotavljajo presežno kakovost izvajanja.
 • pripravili zakonodajo, ki bo ustanovitelje zavezala, da za OŠ izobraževanje zagotovijo sredstva za pokrivanje vseh fiksnih materialnih stroškov. Ti bodo opredeljeni v prilogi zakona;
 • sledili bomo sprejetim ciljem Bele knjige o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji 2011, ciljem sprejetih strateških dokumentov, Nacionalnega Programa visokega šolstva 2011-2020 in Raziskovalne in inovacijske strategije 2011-2020;
 • krepili bomo zunanje in neodvisno evalviranje izobraževanja s slovenskimi mehanizmi in službami v sodelovanju z organizacijama OECD in IEA (vključitev v mednarodne študije znanja oz. različnih pismenosti, sodelovanje pri oblikovanju indikatorjev itd.);
 • V skladu z odločbo Ustavnega sodišča bomo z zakonom določili obseg javnega financiranja visokošolskih zavodov;
 • Spodbudili bomo dialog za smiselno revidiranje sistema kriterijev kakovosti znanstveno-raziskovalnega dela med raziskovalnimi področji;
 • vzpostavljali bomo odprt sistem izobraževanja odraslih in spodbujali okolje za vseživljenjsko učenje;
 • vrhunski šport razumemo kot generator množičnega športa, zato bomonadaljevali in spodbujali množični šport kot način zdravega življenja ter vključenost vrhunskih športnikov v programe, namenjene športni vzgoji otrok in mladine;
 • sprejeli bomo Nacionalni program športa v Republiki Sloveniji,ki bo med drugim ustvarila fleksibilnejšo upravljanje ukrepov na področju športa v državni upravi. S spremembo Zakona o športu bomo dali več pristojnosti civilni športni sferi priupravljanju slovenskega športa;
 • ustrezno bomo spremenili Zakon o lastninskem preoblikovanju Loterije Slovenije z namenom ureditve funkcije direktorja Fundacije za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji tako, da se bo v največji možni meri preprečila kolizija interesov.”

Vir>> Dogovor o sodelovanju Pozitivne Slovenije, Socialnih demokratov, Državljanske liste in Demokratične stranke upokojencev Slovenije v Vladi Republike Slovenije

(Skupno 19 obiskov, 1 današnjih obiskov)