Uradnem list Republike Slovenije št. 52/2016 je bil, dne 29.7.2016, objavljen novi Pravilnik o postopkih (so)financiranja, ocenjevanja in spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti. Kot je povedal direktor ARRS prof. dr. József Györkös: “Novi pravilnik uvaja nekatere pomembne novosti – dodaten odmik od kvantitativnih kriterijev, usklajeno oceno recenzentov in zmanjšanje administrativnih bremen”.

 1. Dodaten odmik od kvantitativnih kazalcev pri izboru v sofinanciranje

  Kvantitativni kazalci (točke) predstavljajo le še vstopni pogoj za sodelovanje na javnih razpisih in pozivih ARRS (raziskovalni programi in projekti, mentorji mladim raziskovalcem). Izbor raziskovalnih programov in projektov za sofinanciranje je rezultat evalvacijskega postopka na podlagi kvalitativne presoje prijav.

  Izbor mentorjev mladim raziskovalcem je v pristojnosti raziskovalnih organizacij. Izbor na podlagi izključno kvantitativnih kriterijev ostaja v uporabi le pri javnih razpisih ali pozivih, kjer bi bil strošek vključevanja ekspertnih mnenj nesorazmeren z višino razpisanih sredstev. Skupna vrednost tovrstnih razpisov se bo gibala med 1 – 2 % sredstev ARRS na letni ravni.
   

 2. Usklajena ocena recenzentov

  V ocenjevalnih postopkih raziskovalnih programov in projektov ARRS sodelujejo izključno tuji recenzenti. Recenzenti bodo v ocenjevanju raziskovalnih programov in projektov pripravili le eno, usklajeno oceno prijave. ARRS pripravlja spletno orodje za recenzente, preko katerega bo potekalo ocenjevanje prijav in usklajevanje ocen. Na ta način naslavljamo problematiko razhajanja ocen med recenzenti.
   

 3. Upoštevanje posebnosti – ločeni kriteriji za temeljne in aplikativne projekte po vzoru ERC in Obzorja 2020

  Temeljni in aplikativni projekti z novim Pravilnikom prehajajo na ločena sistema projektnih prijav in kriterijev ocenjevanja. Pri opredelitvi kriterijev za temeljne projekte smo sledili konceptu Evropskega raziskovalnega sveta (ERC), sinonima za izbor odličnih temeljnih raziskav; pri opredelitvi kriterijev za aplikativne projekte je konceptualno smiselno prevzet model razpisov iz Obzorja 2020.


Izbor sprememb, ki jih uvaja novi Pravilnik:

Kvantitativni kazalniki kakovosti

Prej: normiranje citatov skladno s povprečnim faktorjem vpliva revije po klasifikaciji Web of Science (WoS); beleženje sporočenih vrednosti financiranja izven sredstev ARRS (A3).

Sedaj: vrednotenje odmevnosti preko števila čistih citatov brez normiranja; odprava zgornje meje citatov (600); uvedena sledljivost do listin pri A3.

Raziskovalni projekti

Prej: množica kazalnikov brez razlikovanja temeljnih in aplikativnih projektov; en član strokovnega telesa je določal recenzente posamezni prijavi; panel je določal skupno oceno na podlagi ocen recenzentov.

Sedaj: usklajena ocena recenzentov in s tem konceptualna uskladitev s splošno shemo Obzorja 2020 in Evropskega raziskovalnega sveta (ERC); ločeni kazalniki za temeljne in aplikativne projekte; pri določanju recenzentov posameznim prijavam sodelujeta vsaj dva člana strokovnega telesa (načelo dveh parov oči).

Raziskovalni programi

Prej: različno obdobje financiranja programov (3, 4, 5, 6 let); skupno oceno je določilo strokovno telo; skupna ocena ni vplivala na določanje obsega sredstev; ob slabem rezultatu evalvacije posameznega raziskovalnega programa na RO, se je znižana sredstva proporcionalno razporedilo med raziskovalne programe iz iste RO, ki jih je mogoče povečati in so bili v evalvaciji tisto leto.

Sedaj: enotno trajanje programov (6 let); usklajena ocena recenzentov; skupna ocena vpliva na obseg financiranja; ob slabem rezultatu evalvacije posameznega raziskovalnega programa na RO, se znižanje sredstev razporedi med raziskovalne programe, ki jih je mogoče povečati, pri čemer RO glede na rezultate evalvacije sama predlaga, katere od njenih potekajočih raziskovalnih programov naj se poveča.

Mladi raziskovalci

Prej: realizacija dodeljenega mentorskega mesta raziskovalnemu programu je bila možna le v letu, za katero je bilo mentorsko mesto dodeljeno.

Sedaj: omogočen je dogovorni prenos mentorskih mest med raziskovalnimi programi.

Zmanjšanje administrativnih bremen

Prej: vsakoletna vsebinska poročila.

Sedaj: vmesno in zaključno vsebinsko poročilo (velja za programe in projekte).

Vrednotenje bibliografski enot

Prej: bistvena razlika med humanistiko in družboslovjem v prid prve.

Sedaj: izenačeno vrednotenje humanistike in družboslovja.

 

VIR: ARRS, 8. 8. 2016

(Skupno 24 obiskov, 1 današnjih obiskov)