V Uradnem listu št. 75/16, z dne 30.11.2016 je bil objavljen Pravilnik o bibliotekarskem izpitu, izdan na podlagi tretjega odstavka 39.b člena Zakona o knjižničarstvu. Pravilnik je nadomestil več kot 35 let star dokument, ki zaradi razvoja knjižnične dejavnosti in tako spremenjenih razmer že dolgo ni več ustrezal zahtevam stroke. 

Pravilnik, ki je stopil v veljavo 1. decembra 2016, uporabljati pa se začne 1. januarja 2017, ureja bibliotekarski izpit, ki je licenčni izpit in je pogoj za opravljanje strokovnega knjižničarskega dela v knjižnični dejavnosti, določa vrste, pogoje, obseg, vsebino, organizacijo in postopek opravljanja bibliotekarskega izpita in opredeli strokovno usposabljanje za opravljanje bibliotekarskega izpita. Pravilnik ureja tudi imenovanje in delovanje komisije za bibliotekarski izpit, kot tudi vodenje in upravljanje evidence bibliotekarskih izpitov pri nacionalni knjižnici, ki skrbi za izvajanje bibliotekarskih izpitov na podlagi javnega pooblastila,  ter nekatera druga vprašanja v zvezi z bibliotekarskim izpitom.

Cilji, ki jih je ministrstvo zasledovalo pri pripravi pravilnika, so poleg splošnega prizadevanja za izvrševanje krovnega zakona s spremembami, tudi cilji, ki izhajajo iz zasledovanja učinkov javnega interesa na področju knjižnične dejavnosti. Zakon o knjižničarstvu iz leta 2001 je zelo splošno opredelil, da morajo imeti strokovni delavci knjižnic, ki izvajajo javno službo, predpisano vrsto in raven izobrazbe ter opravljen bibliotekarski izpit. Ker vrsta in raven izobrazbe strokovnih knjižničarskih delavcev do spremembe Zakona o knjižničarstvu v letu 2015 nista bili urejeni na ravni zakona, je to predstavljalo oviro za sprejem pravilnika o bibliotekarskem izpitu in so se slednji še vedno izvajali na osnovi predpisa (samoupravnega sporazuma) iz leta 1980. Veljavni pravilnik bo ob začetku uporabe v letu 2017 s podrobnejšimi opredelitvami glede bibliotekarskega izpita omogočil, da bodo pogoji za strokovne knjižničarske delavce v Sloveniji primerljivi s tistimi v drugih evropskih državah in v skladu z razvojnimi trendi na področju knjižničarstva, saj je ministrstvo ob stalnem sodelovanju s strokovno javnostjo pri pripravi predpisa sledilo na eni strani praksi držav z visoko razvito knjižnično dejavnostjo, na drugi pa spremenjenim razmeram v okolju slovenskih knjižnic, kot so npr. dolga tradicija formalnega bibliotekarskega izobraževanja in različne možnosti pridobivanja formalne izobrazbe, ob tem pa upoštevalo dejstvo, da imajo različne vrste knjižnic različne potrebe po kadrih.

Pravilnik predvsem glede na zahtevano izobrazbo in obveznost priprave pisne naloge bibliotekarski izpit ločuje na:

  • bibliotekarski izpit za knjižničarja (za knjižničarja in višjega knjižničarja – brez pisne naloge),
  • bibliotekarski izpit za bibliotekarja (za bibliotekarja pomočnika in višje – obvezna pisna naloga) ter
  • dopolnilni bibliotekarski izpit (za tiste, ki so že opravili bibliotekarski izpit za knjižničarja, in izpolnjujejo pogoje za bibliotekarski izpit za bibliotekarja).

Opravljen bibliotekarski izpit ni zgolj pogoj za opravljanje strokovnega knjižničarskega dela, je tudi pogoj za nadaljnje imenovanje strokovnih knjižničarskih delavcev v višje bibliotekarske strokovne nazive. Z uveljavitvijo sistema bibliotekarskega izpita kot licenčnega izpita želimo postopno vzpostaviti sistem, ki bi zagotovil enotnost osnovnih pogojev in olajšal prehodnost kadrov glede usposobljenosti strokovnih knjižničarskih delavcev v različnih vrstah knjižnic ter omogočil opravljanje strokovnega knjižničarskega dela v kateri koli vrsti knjižnice, ki opravlja knjižnično javno službo.

Vir: MK, 1. 12. 2016

 

(Skupno 26 obiskov, 1 današnjih obiskov)