Na spletni strani Strukturni skladi EU v Sloveniji je dostopno poročilo ter rezultati anket, vezanih na vrednotenje ukrepov za spodbujanje raziskovalno razvojnih aktivnosti v gospodarstvu in institucijah znanja.

Predmet vrednotenja so bili ukrepi Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo (MVZT) za spodbujanje raziskovalno razvojnih aktivnosti v gospodarstvu in institucijah znanja, kot so uveljavljeni v Operativnem programu krepitve regionalnih razvojnih potencialov (OP RR), prednostna usmeritev: »Izboljšanje konkurenčne sposobnosti podjetij in raziskovalna odličnost« ter v Operativnem programu razvoja človeških virov (OP RČV) in sicer njegovih treh prednostnih usmeritev: »Strokovnjaki in raziskovalci za konkurenčnost podjetij«, »Štipendijske sheme« in »Kakovost, konkurenčnost in odzivnost visokega šolstva«.

Glavne ugotovitve vmesnega vrednotenja ukrepov za spodbujanje raziskovalno razvojnih aktivnosti v gospodarstvu in institucijah znanja (2007-2011, za obdobje do leta 2013):

 • Prejetih 2036 vlog, od tega 71,5% odobrenih in 7,4% dokončanih od vseh odobrenih vlog.
 • 276,3 mio € vloženih sredstev, od tega javnih 218,7 mio €, razlika iz zasebnih sredstev.
 • Doslej je bilo opravljenih raziskav za 1.671 FTE, kar pomeni 371% realizacije načrtov.
 • 83 podprtih zasebnih raziskovalnih – razvojnih projektov ter 93 raziskovalnih projektov v centrih odličnosti s sofinanciranjem podjetij (skupaj 176) ali 26% več kot načrtovano.
 • Pridobljenih 47 inovacij in 22 patentov ali 2/3 načrtovanih (oboje).
 • Vzpostavljenih 94 novih partnerstev z zasebnim sektorjem.
 • Dodatno ustvarjene za 1,5 mio dodane vrednosti (ali manj kot 10% načrtovane).
 • S pomočjo instrumenta Mladi raziskovalci je do konca septembra 2011 nazive pridobilo 15 doktorjev in 2 magistra znanosti, povprečno za skoraj 140 tisoč evrov eden (financirajo se stroški, povezani z raziskovalnim delom, ne pa tudi šolnine).
 • Skoraj 370 mladih raziskovalcev zaposlenih v gospodarskih družbah ali 85% več od predvidenega.
 • Skoraj 800 postdiplomskih študentov (doktorat znanosti) je bilo sofinanciranih za plačilo šolnine za doktorski študij, v višini 8.738 € povprečno na enega (podatek v študijskem letu 2010/11).
 • Vsi prijavljeni visokošolski študijski programi so prenovljeni, povprečni znesek prenove je 35.154 € za en program.
 • Na slovenskih univerzah je samo v sklopu ukrepov predavalo 211 tujih profesorjev (strošek znaša dobrih 7.000 € na enega).
 • Ustvarjenih 5 zaposlitev v kariernih centrih ali 55% predvidenih (povprečno je bil center vzpostavljen z vložkom 561 tisoč €).

Vir: Strukturni skladi EU v Sloveniji, 10. 10. 2012

(Skupno 32 obiskov, 1 današnjih obiskov)