Varuhinja človekovih pravic, dr. Zdenka Čebašek – Travnik je 28. 6. 2012 v prostorih Državnega zbora Republike Slovenije predala predsedniku dr. Gregorju Virantu 17. redno letno poročilo za leto 2011.

V zvezi s pravicami otrok v vrtcih in šolah Varuh v poročilu navaja, da je bilo v letu 2011 pritožb zaradi premajhnih zmogljivosti v vrtcih precej manj kot prejšnja leta.

Varuh je na podlagi informacij iz pobude obravnaval problematiko izobraževanja na domu.Pred spremembo novembra 2011 je Zakon o osnovni šoli (ZOsn) v 90. členu določal, da se pri učencu, ki se izobražuje na domu, znanje preverja le enkrat na leto, in to ob koncu pouka vsakega šolskega leta. Menili so, da ta rešitev ni najboljša. Menijo, da je bila sprememba ZOsn v 90. členu pozitivna, saj sta po novem način in pogostost preverjanja v pristojnosti šole in da bo šola lahko preverjanje za posamezni predmet organizirala večkrat – glede na smiselnost zaradi morebitnih posebnih potreb učenca ali zaradi posebnih okoliščin. Težava vidijo le v tem, da je ZOsn sicer začel veljati, vendar se bo uporabljal šele od 1. 9. 2012.

Tudi v letu 2011 so obravnavali vprašanje odrekanja informacij o počutju, napredku in učnem uspehu otrok v posameznem vrtcu ali šoli v primerih, ko eden od staršev ne živi z otrokom. Tudi če je otrok v vzgojo in varstvo zaupan enemu od staršev, imata nad njim skupno skrbništvo. V teh primerih je drugi po posredovanju Varuha želene informacije vedno tudi dobil.

V zvezi z določbo 32. člena Zakona o vrtcih, ki daje določene pravice staršem, ki imajo v vrtec sočasno vključenih več otrok je Varuh v poročilu zapisal, da ima zakonodajalec pri sprejemanju predpisov zelo široke možnosti urejanja različnih okoliščin ter da spremembe predpisov navadno prinesejo pozitivne rezultate, lahko pa se zgodi, da so za neko določeno skupino ljudi manj sprejemljive, če ne celo krivične. Po mnenju Varuha bi bilo pravično, če bi bila predšolska vzgoja vsaj od določene starosti otrok dalje (na primer od tretjega ali četrtega leta) brezplačna za vse otroke.

Varuh ugotavlja, da je bilo pobud v zvezi z zagotavljanjem vegetarijanske prehrane v vrtcih in šolah v letu 2011 manj kot v prejšnjih letih. Predpostavljajo, da so prehrano v vrtcih in šolah v skladu s Praktikumom jedilnikov zdravega prehranjevanja začeli prilagajati tako, da je bilo težav na tem področju manj.

Težav v zvezi z izobraževanjem otrok s posebnimi potrebami, s katerimi se je ukvarjal tudi Varuh, je bilo več kot v letu poprej. Obravnavali so 15 pritožb, leta 2010 pa deset. Največ težav so zaznali na področju usmerjanja otrok s posebnimi potrebami, saj postopki trajajo nerazumno dolgo. Po podatkih iz obravnavanih pobud več otrok čaka na odločbo o usmeritvi tudi dlje kot dve leti. V zvezi s tem so poizvedovali na Zavodu RS za šolstvo, kjer so jim pojasnili, da je razlog v neenakomerni obremenjenosti posameznih komisij za usmerjanje. Na podlagi podatkov, ki so jim jih pristojni posredovali, je videti precejšnje razlike v številu obravnav po posameznih komisijah za usmerjanje. Iz poročila je razvidno, da je bilo 49,1 odstotka odločb o usmeritvi izdanih v zakonskem roku (v šestih mesecih), skoraj 51 odstotkov pa po preteku tega roka. Po njihovem mnenju gre za problem v organizaciji dela, ki bi se dala izboljšati in vloge za usmerjanje enakomerneje porazdeliti. Pristojni so Varuhu pojasnili, da je le osem (od triindvajsetih) predsednikov komisij profesionalnih predsednikov. Varuh Zavod Republike Slovenije za šolstvo priporoča, naj prouči možnost za redno zaposlitev predsednikov vseh komisij za usmerjanje.

V zvezi z nasiljem v šolah so obravnavali le eno pobudo, pa še to je Varuh obravnaval kot lastno, na podlagi poročanj medijev, prejeli pa so več vprašanj v zvezi z nasiljem med vrstniki na medmrežju oziroma na družabnih omrežjih (Facebook in Twitter). Zdi se, da gre za nasilje (predvsem grožnje, zafrkavanje, sovražni govor med vrstniki), ki mu starši prizadetih otrok niso kos. Mladostniki se namreč s tem ukvarjajo popoldne ali zvečer doma, problem pa izbruhne drugi dan v šoli. Zato so se svetovalni delavci šol večkrat obrnili na Varuha s prošnjo za nasvet, saj so starši od šole večkrat zahtevali, naj problem med vrstniki reši. Kot kaže, se je začelo vse bolj razraščati socialno nasilje oziroma nasilje med vrstniki, ki se mu bo treba postaviti zoper z inovativnimi, mednarodno razvitimi ukrepi, ki temeljijo na prosocialnosti. Menijo, da bodo šole pri tem potrebovale pomoč in podporo pristojnih strokovnjakov, ustanov in ministrstva, predvsem v obliki obveščanja in ozaveščanja o obstoječih možnostih preprečevanja in ukrepanja ob tovrstnem nasilju: projekt SAFE.SI (Varna raba interneta za otroke, starše in učitelje), projekt Spletno oko (prijavna točka za nezakonite vsebine na internetu), projekt ProSAVE (S prosocialnostjo proti nasilju in izključenosti).

Vir: Varuh človekovih pravic RS, 28. 6. 2012

 

(Skupno 18 obiskov, 1 današnjih obiskov)