Na spletišču ministrstva za izobraževanje je z dne 2. 3. 2015 objavljena informacija o odprtem razpisu TRANSCAN-2.

Predmet razpisa je financiranje aktivnosti slovenskih partnerjev v mednarodnih raziskovalnih projektih izbranih v okviru skupnega mednarodnega razpisa za raziskovalne projekte TRANSCAN-2 (ang. JTC-2014 TRANSCAN-2, v nadaljevanju: mednarodni razpis). Poziv se navezuje in je v skladu z mednarodnim razpisom, ki je objavljen na spletni strani www.transcanfp7.eu/transcan/mod/resource/view.php, kjer so navedene tudi vse ostale financerske organizacije, ki sodelujejo pri razpisu.

Višina nacionalnih sredstev: vrednost slovenskega dela posameznega mednarodnega projekta lahko znaša največ do 70.000,00 EUR letno.

Slovenski prijavitelji morajo izpolnjevati vse splošne pogoje mednarodnega razpisa, objavljenega na spletni strani TRANSCAN-2. Poleg tega morajo slovenski prijavitelji izpolnjevati tudi naslednje nacionalne pogoje:

 • kot slovenski partnerji v mednarodnem konzorciju s partnerji iz sodelujočih držav (v nadaljnjem besedilu: slovenski partnerji) lahko nastopajo raziskovalne organizacije, ki so osebe javnega ali zasebnega prava in izpolnjujejo pogoje v skladu z veljavnimi predpisi o raziskovalni in razvojni dejavnosti; 

 • raziskovalne organizacije ter raziskovalci, ki bodo sodelovali na projektu (v nadaljevanju: člani projektne skupine), morajo biti vpisani v evidenco Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS) za opravljanje raziskovalne dejavnosti v RS;

 • vodja slovenskega dela mednarodnega projekta (v nadaljevanju: vodja slovenskega projekta) oz. koordinator slovenskega dela projekta, če je slovenskih partnerjev več (v nadaljevanju: koordinator slovenskega projekta), mora izpolnjevati pogoje iz 29. člena Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06-UPB1, 61/06-ZDru-1, 112/07, 9/11 in 57/12):

  • ima doktorat znanosti,
  • izkazuje mednarodno primerljive raziskovalne ali tehnološko-razvojne rezultate v zadnjih petih letih (kriteriji so podrobneje opredeljeni v Pravilniku o kriterijih za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za vodjo raziskovalnega projekta (Uradni list RS št. 41/09 in št. 72/11),
  • izkazuje sposobnost za organiziranje in vodenje;
 • člani projektne skupine morajo za izvajanje projekta v času njegovega trajanja imeti proste letne kapacitete:člani projektne skupine morajo biti za čas trajanja projekta v delovnem oz. pogodbenem razmerju z raziskovalno organizacijo, ki sodeluje kot slovenski partner v mednarodnem projektu;

  • za vodjo projekta pri posameznem slovenskem partnerju najmanj 170 prostih raziskovalnih ur na letni ravni,
  • za člane projektne skupine najmanj 17 prostih raziskovalnih ur na letni ravni,
 • slovenski partnerji morajo izpolnjevati tudi naslednje pogoje:

  • niso v stečajnem postopku, postopku prisilne poravnave ali likvidacije,

  • na dan 31.12.2014 niso bili v stanju insolventnosti, kot ga opredeljuje 14. člen Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 63/13-UPB7)

  • imajo poravnane obveznosti do Republike Slovenije,

  • ne prejemajo, niti niso v postopku pridobivanja, finančne pomoči države za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah,

  • niso za isti namen že pridobili oz. niso v postopku pridobivanja sofinanciranja istih stroškov iz drugih javnih virov, t.j. iz javnih finančnih sredstev lokalnega, nacionalnega ali EU proračuna oz. skupna višina prejetih sredstev ne presega najvišje stopnje sofinanciranja, ki jo določajo pravila s področja državne pomoči,

  • niso navedeni na seznamu poslovnih subjektov, ki jih je prijavilo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport oz. njegovi predhodni pravni subjekti, za katere veljajo omejitve po 35. členu Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11-UPB2),

  • imajo sedež v Republiki Sloveniji.

Upravičeni stroški: v skladu z Uredbo o normativih in standardih za določanje sredstev za izvajanje raziskovalne dejavnosti, financirane iz Proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 103/11, 56/12 in 15/14).

Višina sofinanciranja: skladno s pravili Javne agencije za raziskovalno dejavnost (ARRS).

Trajanje projektov: do 36 mesecev

Predvideni terminski plan razpisa:

– 16. 03. 2015: rok za oddajo mednarodne predprijave

– 07. 07. 2015: rok za oddajo mednarodne prijave

– oktober/november 2015: odločitev o sofinanciranju projektov in vabilo slovenskim partnerjem k oddaji nacionalne prijave –> rok za oddajo nacionalne prijave 8 dni od prejetja vabila

Mednarodna predpirjava

Mednarodno predprijavo odda koordinator projektnega predloga, v elektronski obliki preko spletne strani transcan.cbim.it (do 16.03.2015 do 16. ure).

Mednarodna prijava

Mednarodno prijavo lahko oddajo le koordinatorji tistih projektov, ki so bili s strani mednarodne pisarne za razpis povabljeni k oddaji prijave, in sicer v elektronski obliki preko spletne strani transcan.cbim.it (do 7. 7. 2015).

Nacionalna prijava

Tisti slovenski partnerji, ki bodo sodelovali v konzorciju, katerega projekt bo na osnovi mednarodnega ocenjevanja predlagan za sofinanciranje, bodo obveščeni o postopku za dodelitev nacionalnih sredstev (predvidoma v oktobru/novembru 2015).

Pomembno: pred prijavo projekta stopite v stik z nacionalno kontaktno osebo, da preverite ali izpolnjujete nacionalne in mednarodne pogoje razpisa.

(Skupno 14 obiskov, 1 današnjih obiskov)