Po nekaterih dostopnih podatkih naj bi Univerza na Primorskem velik del sredstev domnevno namenjala za poplačilo odvetniških storitev in obveznosti, ki so nastale kot posledica pravnomočnih sodb, ki jih je univerza izgubila. Ker lastnih sredstev za plačilo tovrstnih obveznosti univerza nima, bi bilo mogoče sklepati, da v te namene porablja sredstva, ki jih iz državnega proračuna prejme za izvajanje študijske dejavnosti. Ker to ni dopustno, bo minister za izobraževanje, znanost in šport dr. Jernej Pikalo odredil uvedbo nadzora nad poslovanjem Univerze na Primorskem, in sicer v obliki notranje revizije z zunanjim izvajalcem, v skladu z veljavnimi predpisi.

Potrebno je opozoriti, da avtonomija univerze ne velja v delu, ko gre za spoštovanje zakonodaje. Drži, da je za namensko porabo sredstev, s katerimi razpolaga, odgovorna izključno univerza sama, za zakonitost dela univerze pa je odgovoren rektor, a je pri tem treba spomniti, da tudi za univerze velja Zakon o  računovodstvu. Vodstvo univerze je dolžno spremljati poslovanje na način, da se poslovanje javne službe loči od poslovanja tržne dejavnosti, kar pomeni, da ne obstaja pravna podlaga, ki bi v imenu avtonomije univerzo izločila iz spoštovanja predpisov s področja računovodstva in davkov.

Univerza bi morala svoje računovodske evidence voditi na način, da je iz njih jasno razvidno, koliko proračunskih sredstev in za katere namene jih je prejela ter za katere namene so bila ta sredstva dejansko porabljena.

Zavedamo se, da je treba okrepiti tudi sprotni nadzor prejetih zahtevkov za izplačila s strani univerz in sproti zahtevati dokazila o porabi teh sredstev. Zato bomo na ministrstvu pripravili natančne smernice, kaj vse bi morali vsebovati omenjeni zahtevki in katera dokazila jim morajo biti priložena.

Vir: MIZŠ, 18. 1. 2019

(Skupno 110 obiskov, 1 današnjih obiskov)