Minister za kulturo Anton Peršak je danes predstavil osnutek novega Nacionalnega programa za kulturo 2018-2025 (v nadaljevanju NPK). Ministrstvo za kulturo je pri snovanju in oblikovanju novega NPK izhajalo iz stanja in statusa kulture, iz narave in potreb tega družbenega podsistema oz. dejavnosti oziroma iz vloge in pomena, ki jo ima kultura za celotni družbeni sistem oz. celotno skupnost.

Nov, glede na dosedanje drugačen NPK je s spremembo Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo iz leta 2016 tako opredeljen kot dolgoročnejši strateški načrt dejavnosti kulture oz. družbenega podsistema kultura.

NPK tako v skladu z novo opredelitvijo uvodoma opisuje stanje kulture oz. razloge, s katerimi predlagatelj utemeljuje svoje predloge ciljev, nato predstavi vizijo stanja po obdobju veljavnosti tega NPK, in ukrepe, ki naj bi doseganje ciljev omogočili. 

Ključni strateški cilj NPK za obdobje 2018–2025 je vzpostaviti drugačen status kulture, usklajen na eni strani z dejstvom, da kultura nima več iste vloge, kot jo je imela do osamosvojitve Slovenije, in na drugi z javnim interesom za kulturo, ki izhaja iz potreb nacionalne skupnosti, ki jo tvorijo vsi državljani Republike Slovenije skupaj s Slovenci v zamejstvu in po svetu. Ob tem je treba vzpostaviti pogoje za to, da bodo javnost in ljudje, ki odločajo, prepoznali in priznali nujnost te spremembe in razvojni potencial kulture.

Na osnovi povedanega se je izkristaliziralo pet ključnih oz. strateških ciljev za obdobje naslednjih osmih let, znotraj vsakega od strateških ciljev pa še po nekaj operativnih ciljev, v okviru katerih so napovedani tudi potrebni ukrepi – ali na celotnem področju kulture ali po sektorjih in dejavnostih v okviru kulture. Ti ukrepi predpostavljajo konkretne naloge za ministrstvo, občine in izvajalce dejavnosti, zlasti v okviru javnega sektorja na ožjem področju kulture, v okviru medijev in na ravni sodelovanja z drugimi resorji. Pomemben del teh ukrepov bodo spremembe zakonov in drugih aktov ter predpisov, še prej pa strategije za posamezno področje kulture.

Osnovni strateški cilji NPK, operativni cilji in ukrepi so oblikovani tako, da zadevajo temeljna statusna vprašanja oziroma nujnost prepoznanja in priznanja družbenega podsistema kulture kot enakovrednega in enakopravnega drugim podsistemom, vprašanje samozavesti oziroma mišljenja kulture o sebi, vprašanje prepoznavanja in priznanja razvojnega potenciala kulture, vprašanja financiranja kulture, vprašanja vrednotenja programov in projektov na področju kulture, vprašanje sorazmerij med področji kulture oz. med vrstami umetnosti in drugimi dejavnostmi, tudi glede na odmevnost oz. odzive javnosti na kulturne dobrine in storitve, in ne nazadnje vprašanje uveljavljanja slovenske kulture onkraj meja Slovenije. 

Javna razprava bo potekala do sobote, 30. septembra 2017. Cenjene odzive in morebitne pripombe ter dopolnila na predlagani osnutek besedila lahko posredujete na elektronski naslov gp.mk@gov.si ali po pošti na naslov Ministrstva za kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljubljana.

Osnutek Nacionalnega programa za kulturo 2018-2025

Analiza financiranja kulture

Vir: MK, 23. 8. 2017

(Skupno 54 obiskov, 1 današnjih obiskov)