Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport je posredovalo Ministrstvu za pravosodje in javno upravo predlog besedila, ki se umesti v zakon o uravnoteženju javnih financ za občine. Besedilo vsebuje predlog spremembe nekaterih določil zakona o vrtcih in zakona o osnovnih šolah.

V novici, objavljeni na spletni strani MIZKŠ, je zapisano, da je državna sekretarka Mojca Škrinjar  poslala  glavnemu tajniku Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije Branimirju Štruklju pismo s pojasnilom, da so bila pogajanja v okviru socialnega sporazuma na temelju Sporazuma o razrešitvi stavkovnih zahtev prekinjena  in so bili večkratni poskusi za nadaljevanje teh pogovorov neuspešni. Ker omenjeni sporazum tudi določa, da bodo »standardi in normativi za področje vzgoje in izobraževanja …., ki ne bodo usklajeni v okviru socialnega sporazuma, predmet nadaljnjega usklajevanja s socialnimi partnerji s ciljem doseči dogovor« in ker zahteva Ministrstva za javno upravo in pravosodje zavezuje MIZKŠ, da predloge usklajuje s sindikatom, državna sekretarka sporoča sindikatu, da ministrstvo v teku sprejemanja zakona želi vzpostaviti dialog in s tem nadaljevati prizadevanja za dogovor s socialnimi partnerji. Pismu so priloženi predlogi, ki jih je ministrstvo posredovalo Ministrstvu za pravosodje in javno upravo.

Glede otroških vrtcev predlogi izhajajo iz ugotovitve, da so glede na BDP na prebivalca otroški vrtci v Sloveniji med najdražjimi v Evropski uniji in v državah OECD. Iz objavljenih raziskav (Tanja Čelebič: Predšolska raven izobraževanja v Sloveniji in mednarodna primerjava z državami EU, Delovni zvezek UMAR, št. 4/2012) namreč izhaja, da so izdatki na udeleženca na predšolski ravni izobraževanja (Slovenija in OECD 2008) najvišji za Luksemburgom, Islandijo, ZDA in Italijo ter višji od povprečja EU in OECD. To seveda bremeni tako občine kot tudi družine. Z namenom, da se ti stroški znižajo tako za občine kot tudi za družine, ministrstvo predlaga nekatere spremembe standardov in normativov, ki bodo vsekakor zagotovili ohranitev visoke kakovosti otroških vrtcev. Tako naj bi se delovna obveznost vzgojiteljev (delo v oddelku) povečala za prvo starostno obdobje s sedanjih 30 na 32,5 ur tedensko, za drugo starostno obdobje pa s 30 na 35 ur tedensko. Pomočniku vzgojitelja pa se delovna obveznost poveča s 35 na 36 ur na teden. Do 1. 9. 2016 se začasno omogoči občinam, da povečajo število otrok v oddelkih za 2, tako da bi bilo v oddelku za prvo starostno obdobje največ 14 otrok, za drugo starostno obdobje pa največ 24 otrok.  Ministrstvo v obrazložitvi opozarja, da je povprečna dnevna prisotnost otrok v vrtcih 76,8 odstotna za 1. starostno obdobje in 83,1 odstotna za 2. starostno obdobje. Drugi ukrepi zadevajo sočasnost vzgojiteljev v oddelku in podaljšanje roka prilagoditve prostorskih normativov za občine.

Na področju osnovnega šolstva zadevajo ukrepi predvsem oblikovanje šolskih okolišev tako, da se v naseljih z dvema ali več javnimi osnovnimi šolami oblikuje skupni šolski okoliš, občine pa lahko tudi spremenijo status šole v podružnico, če ima šola manj kot 9 oddelkov, razen če je to edina šola na območju lokalne skupnosti. Določila tudi omogočajo dvema ali več občinam, da skupaj ustanovijo eno šolo. Besedilo tudi na novo ureja prevoz šoloobveznih otrok in določa , da je prevoz otrok v najmanj 4 kilometre za prve tri razrede oziroma najmanj 5 kilometrov  za nadaljnje razrede oddaljeno šolo brezplačen.

Sicer pa na ministrstvu zapisali, da želijo soočanja s sindikati tudi glede sprememb, ki jih bo treba uvesti za zagotavljanje kakovosti izobraževanja v finančnih okvirih, ki jih bo določil državni proračun za leti 2013 in 2014.

 

Vir>> Novica MIZKŠ, 23.11. 2012

(Skupno 19 obiskov, 1 današnjih obiskov)