Minister Gregor Golobič in vodja sektorja na Direktoratu za informacijsko družbo Mojca Jarc sta 14. februarja predstavila rezultate drugega javnega razpisa gradnje širokopasovnih omrežij.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje gradnje odprtih širokopasovnih omrežij elektronskih komunikacij v lokalnih skupnostih na območjih belih lis, kjer je izkazan neobstoj komercialnega interesa za gradnjo omrežja. Bele lise so za potrebe tega javnega razpisa definirane kot območja, kjer ob času prijave na javni razpis širokopasovni priključki niso omogočeni, oziroma kot območja, kjer novi interesenti nimajo možnosti pridobitve širokopasovnega priključka, četudi na tem območju že obstajajo posamezni širokopasovni priključki in kot območja, za katera je na dan objave javnega razpisa s strani operaterjev izkazan neobstoj komercialnega interesa.

Cilj javnega razpisa je skladen s ciljem Operativnega programa krepitev regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007–2013, in sicer prednostne usmeritve Informacijska družba, tj. zagotovitev dostopa do širokopasovnih povezav uporabnikom na celotnem ozemlju Slovenije z najprej funkcionalno zadovoljivo hitrostjo nato pa tudi dostop do večjih hitrosti s končnim dolgoročnim ciljem povezave večine prebivalcev v visoko zmogljivem omrežju. Cilj prednostne usmeritve po zaključku programskega obdobja 2007–2013 je povečanje števila novih širokopasovnih priključkov za 10.000.

Drugi javni razpis GOŠO 2 je bil objavljen  julija 2010. Višina razpisanih sredstev je 37,1 mio €. Na prvo odpiranje je prispelo 14 vlog. Vse prispele vloge na prvo odpiranje so bile nepopolne, zato so bili prijavitelji pozvani, da vloge dopolnijo v roku 15 dni od prejema poziva. 4 prijavitelji vlog niso dopolnili z zahtevanimi dokumenti, zato so bile njihove vloge zavržene.

Pri pregledu vsebinske ustreznosti glede na zahtevane pogoje javnega razpisa je bilo ugotovljeno, da so vloge 5 prijaviteljev neustrezne, zato so bile njihove vloge zavrnjene. V dveh primerih je bil razlog vsebinske neustreznosti v neustreznih belih lisah, v dveh primerih pogodba o izbiri soinvestitorja ni temeljila na pravnomočnem sklepu, v enem primeru pa v postopku izbire soinvestitorja prijavitelj ni zagotovil načel zagotavljanja konkurence med ponudniki, transparentnosti javnega naročanja in načela gospodarnosti. 

Z izbranimi projekti po prvem odpiranju vlog na GOŠO 2 bo omogočen dostop do odprtega širokopasovnega omrežja 13.497 gospodinjstvom na območju belih lis. Za drugo odpiranje vlog, ki bo 28.4. 2011,  ostaja na voljo še 344.340,47 EUR. 
  
Več MVZT, 14. 2. 2011

(Skupno 98 obiskov, 1 današnjih obiskov)