Urad RS za mladino načrtuje še v tem letu objavo javnega razpisa za financiranje projektov organizacij v mladinskem sektorju, ki bodo namenjeni novim zaposlitvam mladih, razvoju organizacij in njenega širšega okolja.

Predmet razpisa je sofinanciranje projektov nevladnih organizacij v mladinskem sektorju, namenjenih razvoju socialnih in državljanskih kompetenc posameznega aktivnega udeleženca in vsebinsko utemeljenih vsaj na enem od naslednjih področij:

  • širjenje organizacijskih enot na lokalni ravni,
  • vzpostavljanje lokalne mreže informiranja in usmerjanja za mlade,
  • podpora in izvajanje nekonvencionalne politične participacije mladih,
  • spodbujanje ali krepitev stalnih mehanizmov posvetovanj mladih, s ciljem izboljšati trenutno stanje.

Predvsem bo projekt moral izkazovati potrebo ter jasne predloge rešitev.

Predvideni upravičenci za sodelovanje v razpisu so nacionalne mladinske organizacije, ki imajo status delovanja v javnem interesu v mladinskem sektorju, Mladinski svet Slovenije, organizacije v mladinskem sektorju, ki imajo status delovanja v javnem interesu in so pravne osebe zasebnega prava ali organizacije, ki so mladinski sveti lokalnih skupnosti. Javnim zavodom v tem razpisu sodelovanje ne bo omogočeno.

Med ostalimi pogoji bo obveza zaposliti mlado odraslo osebo, projekt pa ne bo smel prinašati vsebin, ki sicer spadajo med redno dejavnost organizacije, zato posebej izpostavljamo element inovativnosti, ki ga bodo morali prijavitelji upoštevati pri načrtovanju projekta, element trajnosti in vidike dodane vrednosti za posameznika, organizacijo in za širšo skupnost, ki bo zasledovan pri presoji kakovosti projekta.

Okvirna višina sredstev, ki je predvidena za ta razpis je 800.000 evrov, od katerih bo 40% namenjenih za financiranje projektov nacionalnih mladinskih organizacij in Mladinskega sveta Slovenije, 60% pa ostalim. Upravičeno obdobje, v katerem bo moral projekt biti izveden, je celotno leto 2014. URSM načrtuje, da bo v okviru tega razpisa sofinancirano največ 20 projektov.

URSM izpostavlja, da bo več informacij možno podati na informativnem dnevu, ki bo sklican po javni objavi razpisa, čas za pripravo prijavne dokumentacije pa bo dovolj dolg, da bo omogočil kakovostno pripravo projekta.

Javni razpis za izbor operacij bo sofinanciran s strani Evropske unije, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Javni razpis za izbor operacij se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete – Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja; prednostne usmeritve – Izboljšanje kakovosti in učinkovitosti sistemov izobraževanja in usposabljanja.

Vir: Urad RS za mladino, 8. 10. 2013

(Skupno 17 obiskov, 1 današnjih obiskov)