Na svoji spletni strani je SVIZ objavil informacije o napredovanju javnih uslužbencev, ki je v osnovi urejeno z Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS), ki določa, da lahko javni uslužbenci napredujejo na dva načina: z napredovanjem v naziv ter z napredovanjem v plačne razrede. Napredovanje javnih uslužbencev v plačne razrede je podrobneje urejeno z uredbo Vlade RS, napredovanje v nazive pa s področnimi predpisi, torej po posameznih dejavnostih oziroma delih javnega sektorja.

V zadnjih letih je bila ureditev napredovanj javnih uslužbencev podvržena interventnim ukrepom, opredeljenim v različnih zakonih (ZIU, ZDIU, ZUJF, ZIPRS1314, ZIPRS1415). Zaradi teh so bila napredovanja v plačne razrede zamrznjena v letih 2011, 2013 in 2014, pri čemer se leti 2011 in 2014 ne štejeta v napredovalno obdobje; napredovanja v nazive pa so bila zamrznjena v letih 2013 in 2014. V plačne razrede je še bilo možno napredovati leta 2012, v nazive pa leta 2011 in 2012, vendar se je izplačevanje višjih plač na podlagi teh napredovanj pričelo šele s 1. 4. 2014.

Interventne ukrepe na področju napredovanj javnih uslužbencev v letu 2015 ureja Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leto 2015. Le-ta ne določa omejitev glede samega napredovanja, določa pa, da javni uslužbenci, ki v letu 2015 napredujejo v višji plačni razred, naziv oziroma višji naziv, pridobijo pravico do plače v skladu z višjim plačnim razredom, pridobljenim nazivom ali višjim nazivom šele od 1. decembra 2015 dalje (ne bo poračunano za nazaj).

Napredovanja v nazive

Postopek, pogoje ter vrednotenje pogojev za napredovanje v nazive je urejeno v področnih predpisih, torej ločeno po posameznih dejavnostih oziroma delih javnega sektorja. V nadaljevanju je SVIZ na kratko predstavil predvsem postopke oziroma roke pri napredovanju v nazive po dejavnostih, v katerih je organiziran.Na področju visokega šolstva ter raziskovalne dejavnosti so postopki in pogoji za napredovanje v nazive določeni v notranjih aktih inštitucij oziroma zavodov, zaradi česar v tem obvestilu niso predstavljeni.

Poudarili so še, da se upoštevajo vse točke za napredovanje v nazive, ki jih je javni uslužbenec pridobil v letih od zadnjega napredovanja v naziv. Tudi iz let 2011 in 2014, ki se sicer ne štejeta v napredovalno obdobje pri napredovanju v plačne razrede. Prav tako se leti 2011 in 2014 upoštevata kot leti delovne dobe, ki je eden izmed pogojev za napredovanje v nazive.

Za dejavnost vzgoje in izobraževanja so še zapisali:

Pravilnik o napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v nazive določa, da strokovni delavec napreduje v naziv s 1. decembrom, če je bil predlog vložen do vključno zadnjega dne novembra, s 1. marcem, če je bil predlog vložen do vključno zadnjega dne februarja, ter s 1. julijem, če je bil predlog vložen do vključno zadnjega dne junija.

Napredovanje strokovnega delavca v naziv predlaga ravnatelj oziroma direktor v soglasju s strokovnim delavcem. Če ravnatelj oziroma direktor zavoda ne vloži predloga za napredovanje strokovnega delavca ali ravnatelja oziroma direktorja, ki izpolnjuje pogoje po tem pravilniku, do vključno zadnjega dne oktobra, januarja oziroma maja, lahko strokovni delavec sam predlaga napredovanje v mesecu novembru, februarju oziroma juniju. O predlogih za napredovanje v naziv odloča Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.

Celotna informacija in vir: SVIZ, 17. 2. 2015

(Skupno 149 obiskov, 1 današnjih obiskov)