Na spletišču ministrstva za delo je z dne 25. 5. 2015 objavljeno sporočilo za javnost o začetku javne razprave javne razprave o predlogu Zakona o uresničevanju načela enakega obravnavanja (.pdf).

Ministrstvo je danes na spletni strani objavilo predlog Zakona o uresničevanju načela enakega obravnavanja in tako začelo javno razpravo o zakonu. O vsebini zakona bo ministrstvo pripravilo tudi javni posvet, ki bo potekal v torek, 2. 6. 2015, ob 13. uri v prostorih ministrstva.

Ključni cilj predlaganega zakona je zlasti dosledna uskladitev slovenskega pravnega reda s pravnim redom Evropske unije, predvsem glede organa za
spodbujanje enakosti, to je zagovornika / zagovornice načela enakosti.

Predlog zakona je nadgrajen še z nekaterimi izboljšavami, ki bodo prispevale k večji jasnosti in natančnosti zakonodaje ter omogočile, da posameznice
in posamezniki nedvoumno razumejo, katere pravice jim pripadajo na podlagi zakona in v okviru sprejetih direktiv Evropske unije.

Bistvena novost predlaganega zakona je tako povsem nova ureditev zagovornika / zagovornice načela enakosti, ki se preoblikuje v samostojen in neodvisen
organ. Statusno bo zagovornik / zagovornica imela položaj direktorja / direktorice vladne službe, pod pristojnostjo predsednika Vlade RS, ki pa mu bo
zagotovljena večja samostojnost in neodvisnost kot drugim podobnim vladnim službam.

Naslednja bistvena usmeritev predlaganega zakona je spreminjanje oziroma ustvarjanje prakse na področju nediskriminacije. V praksi se je izkazalo, da je področje diskriminacije na eni strani zelo obsežno in raznoliko, na drugi pa obstaja še veliko nerazumevanja glede koncepta diskriminacije, zaradi česar poudarek zakona ni na izrekanju sankcij oziroma glob za prekrške temveč v osveščanju in pomoči pri preprečevanju in odpravljanju diskriminacije. Zaradi tega je zakon okrepil položaj zagovorniku, ki bo spremljal položaj in opozarjal na nepravilnosti in predvidel možnost izdajanja ureditvenih odločb s strani inšpekcij.

Novi zakon je bil tako pripravljen z namenom:
• urediti status zagovornika / zagovornice v skladu z pravnim redom Evropske unije,
• jasneje opredeliti pojem enakega obravnavanja in določiti oblike diskriminacije,
• jasneje določiti prepovedana ravnanja,
• jasneje določiti pristojnosti, ki jih imajo posamezni državni organi, organi lokalnih skupnosti in nosilci javnih pooblastil v zvezi z uresničevanjem načela enakega obravnavanja,
• jasneje določiti pristojnosti, ki jih imajo posamezni državni organi v zvezi z nadzorom nad izvajanjem zakona,
• urediti možnost sodelovanja nevladnih organizacij v sodnih, upravnih in drugih postopkih v primerih zatrjevanih kršitev načela enakega obravnavanja,
• ureditev sankcioniranja sovražnega govora kot prekrška.

V okviru javne razprave predloga zakona bo v torek 2. 6. 2015, ob 13. uri v prostorih MDDSZ organiziran javni posvet o vsebini predloga zakona, ki bo sicer v javni razpravi do ponedeljka 8. 6. 2015.

 

(Skupno 13 obiskov, 1 današnjih obiskov)