Na spletni strani vlade RS je obljavljen dokument “1. obletnica vlade- Pregled dosežkov ministerstev in vladnih služb”.

V dokumentu svoje dosežke in vizije navajata tudi Ministrstvo za šolstvo in šport ter Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo.

MŠŠ kot glavne dosežke navaja:

 • Ministrstvo za šolstvo in šport (MŠŠ) je na področju predšolske vzgoje s spremenjenim Pravilnikom o plačilih staršev konec leta 2008 omogočilo, da imajo starši lažji dostop do oddaje vlog za znižano plačilo.
 • S spremenjenim Pravilnikom o normativih in kadrovskih pogojih je MŠŠ poleg poenotenja posameznih rešitev s predpisi, ki veljajo na področju osnovne šole, predvsem omogočil, da se v vrtec vključi večje število otrok.
 • Na področju osnovne šole so najpomembnejši dosežki in rezultati dela ministrstva vezani na nadaljevanje projekta uvajanja drugega tujega jezika, ureditev šolske dokumentacije, zagotavljanje brezplačnih učbenikov in nakup gradiv za na klop, ki zmanjšajo maso šolske torbice, uvajanje projekta Shema šolskega sadja skupaj z Ministrstvom za kmetijstvo,gozdarstvo in prehrano in Ministrstvom za zdravje.
 • MŠŠ je povečal črpanje sredstev iz Evropskega socialnega sklada za področje srednješolskega izobraževanja in izobraževanja odraslih
  Objavil je prenovljene srednješolske programe, uredil ustanovitvene akte srednjih šol in ustanovil konservatorij za glasbo in balet Ljubljana.

Za ključne programske prioritete pa MŠŠ navaja naslednje:

Vrtec in osnovna šola
Ključne aktivnosti so usmerjene k pripravi novele Zakona o vrtcih, ki naj bi prinesla nove rešitve za zagotovitev dodatnih prostih mest v javni mreži vrtcev, poenostavila postopek vpisa otrok v vrtce ter uredila medsebojna razmerja med občinami, kadar posamezna občina ne zagotavlja dovolj prostih mest v svojih vrtcih in zato starši vpišejo otroke v vrtec v drugo občino. Ključna programska prioriteta pa je brezplačni vrtec za otroke in prenos plač zaposlenih v vrtcu na državo.

Ključne programske prioritete so usmerjene k uvajanju enotnega načrta klasifikacijskih znakov, tožbam učiteljev na podlagi 5.a člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI), novim temeljem zakonskih podlag za izvajanje sistema vzgoje in izobraževanja, izdelavi analize mreže osnovnih šol, zagotovitvi brezplačne izvedbe obveznega programa za vse učence osnovne šole (dnevi dejavnosti, ena šola v naravi, ki se izvaja v okviru dni dejavnosti, ekskurzija v okviru dneva dejavnosti), zagotavljanju enakomernega deleža vključenosti v javno glasbeno šolstvo in uveljavljanju programskih in organizacijskih sprememb programov glasbenih šol (podaljšanje trajanja šolanja za pihala, trobila, tolkala in violo ter uvedba pevskega zbora in različnih orkestrskih sestavov).

Srednje in višje šolstvo ter izobraževanje odraslih
Prioritetna naloga za leto 2010 je poleg vključevanja v pripravo novega ZOFVI priprava in objava: Metodologije za financiranje SŠ, Pravilnika o preverjanju in ocenjevanju ter o šolskem redu in Pravilnika o standardih in normativih v srednjih šolah in izobraževanju odraslih.

MVZT med dosežki zadnjega leta navaja:

 • Izveden je bil tudi javni razpis za razvoj Centrov odličnosti, na katerega se je odzvalo kar 61 konzorcijev; izbranih je bilo 8 konzorcijev, ki jih sestavlja od 7 do 22 visoko tehnoloških podjetij, raziskovalnih institucij in univerz. Zavodom, ki jih morajo registrirati na razpisu uspeli konzorciji, bo razdeljenih 77,5 milijona evrov.
 • Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo je v prvem letu mandata te vlade vzpostavilo dialog z vsemi visokošolskimi partnerji. V sodelovanju z njimi je pripravilo zakonske podlage za ustanovitev Agencije za visoko šolstvo, z namenom slediti evropskim oz. bolonjskim trendom zagotavljanja kakovosti v visokem šolstvu.Z delom pa je pričela tudi delovna skupina za pripravo uredbe o financiranju visokega šolstva.
 • MVZT je uredilo vse potrebno za odkup Študentskega doma Korotan na Dunaju, katerega lastnica je septembra 2009 postala Republika Slovenija.
 • MVZT je smiselno organiziral delo v ministrstvu in Direktorat za znanost in visoko šolstvo razdružil v dva direktorata, dodal še Direktorat za investicije in Direktorat za informacijsko družbo smiselno vsebinsko zaokrožil s priključitvijo Direktorata za elektronske komunikacije.
 • V državnem zboru je bila 20. oktobra 2009 sprejeta novela Zakona o visokem šolstvu.

Kot ključne programske prioritete MVZT navaja naslednje:
Ključne programske prioritete v prihodnjem letu za področje visokega šolstva so priprava predpisa, ki bo dolgoročno in stabilno urejal financiranje visokošolske dejavnosti, priprava sprememb oziroma posodobitev visokošolske zakonodaje, nacionalnega programa visokega šolstva v povezavi z nacionalnim raziskovalno razvojnim programom, priprava nacionalnega ogrodja kvalifikacij za področje visokega šolstva in vzpostavitev visokošolskega informacijskega sistema.

 

(Skupno 15 obiskov, 1 današnjih obiskov)