Ministrstvo za javno upravo je na podlagi dodatnih strokovnih razprav pripravilo nov osnutek Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o splošnem upravnem postopku (ZUP), ki ga je februarja 2015 poslalo v medresorsko usklajevanje in je objavljen na spletišču E-demokracija.

Osnutek zakona je bil poslan v medresorsko usklajevanje že 9. 12. 2014, a ga zaradi dodatnih sprememb pošiljajo ponovno. Sistem vročanja v upravnih zadevah želijo poenostaviti in poenotiti. Osnovni cilj ni zmanjšanje stroškov, ampak vzpostavitev procesnih možnosti hitrejšega teka in posledično zaključka upravnega postopka. Ob predpostavki, da naslovniki iskreno želijo in prispevajo k čim prejšnjemu zaključku postopka, se jim z novimi ali spremenjenimi načini komunikacije omogoča hitrejša odzivnost, skrajša njihove poti in prihrani čas (npr. zaradi obiskov pošte).

Z novelo ZUP želijo v največji meri poenotiti sistem vročanja v vseh upravnih zadevah. Trenutno je s področnimi zakoni vzpostavljeno več različnih načinov vročanja, ki se razlikujejo tako glede pravnih posledic izteka rokov, kot tudi same dolžine rokov. Na nekaterih področjih (npr. davčnem, kmetijskem) iztek roka nima vedno za posledico nastanka fikcije vročitve, na drugih po izteku roka nastane neizpodbojna fikcija (npr. uveljavljanje pravic iz javnih sredstev, uveljavljenje pravic v sistemu starševskega varstva in družinskih prejemkov, štipendij, urejanja trga dela, vrtcev), ob tem so roki zelo različni (od treh do enaindvajset dni). Če ob tem upoštevamo, da se v isti upravni zadevi nekateri dokumenti vročajo po ZUP (npr. pozivi, vabila, sklepi), drugi po področnem zakonu (odločbe), je trenutna ureditev preveč pravno nepredvidljiva in nejasna, tako za organe oziroma uradne osebe, še bolj pa za naslovnike, zato lahko prihaja do napak, možne so zamude rokov ipd. Menimo, da vse področne ureditve ne upravičujejo svojega obstoja, zato jim želimo odpraviti oziroma vsaj v največji meri omejiti.

Vir: E-demokracija, 9. 2. 2015

(Skupno 11 obiskov, 1 današnjih obiskov)