Na spletišču ministrstva za delo je z dne 2. 6. 2015 objavljeno sporočilo za javnost o tem, da je dr. Anja Kopač Mrak Vlado RS seznanila z informacijo o pripravi ukrepov za pomoč socialno najšibkejšim.
V Sloveniji se zaradi dalj časa trajajoče ekonomske krize srečujemo s povečanjem števila družin in posameznikov, ki živijo v slabih socialnih razmerah. Učinki krize so izčrpali ljudi in v veliki meri zmanjšali njihov potencial vrnitve na trg dela za aktivno reševanje njihovih slabih življenjskih pogojev.

Nabor ukrepov se osredotoča na tri ključna področja, ki najbolj bremenijo družine. Cilj ukrepov je zagotoviti predpogoje za hitro ukrepanje in takojšnjo pomoč tistim družinam in posameznikov, ki nujno potrebujejo podporo in pomoč.

Nabor ukrepov:

Odpis dolgov / terjatev

Ukrep odpisa terjatev, ki jih imajo do družin njihovi stanodajalci, lokalna samouprava, komunalna podjetja in dobavitelji energentov, banke ter država, in sicer za terjatve, ki jim je rok plačila potekel najkasneje 31. 12. 2014. Gre za terjatve, ki so z vidika upnika praktično neizterljive, hkrati pa dolžnikom (posameznikom in družinam) onemogočajo sprotno poravnavanje tekočih obveznosti, kar ima za posledico nadaljnje kopičenje dolgov. V pripravi in usklajevanju je dogovor, ki ga bomo sklenili skupaj z različnimi upniki in v katerem bo jasno in natančno opredeljen namen odpisa, postopek, višina odpisanih sredstev ter roki in upravičenci za uveljavljanje odpisa dolgov.

Pomoč osebam, ki jim grozi prisilna izselitev oziroma so že bile deložirane

Po podatkih Skupnosti centrov za socialno delo na območju celotne države v zadnjih letih ugotavljamo bistveno povečanje števila posameznikov in družin, ki so bili zaradi neplačevanja stanovanjskih stroškov in tekočih obveznosti izseljeni iz stanovanj.

V okviru tega ukrepa je načrtovano:

  • Obveščanje: informativna gradiva, s katerim bomo skušali opozoriti na učinkovitost pravočasnega reševanja problematike povezane z deložacijo in informirati o zakonodajnih podlagah in drugih načinih reševanja v primerih, ko družini sledi deložacija. Centre za socialno delo je treba takoj obvestiti o kopičenju dolgov, ko obveznosti niso plačane nekaj mesecev. Na ta način bo s pomočjo centra lažje dosežen dogovor o obročnem plačilu ali zamiku plačila in do same deložacije ne bo prišlo.
  • Sprememba stanovanjske zakonodaje: Preučili bomo možnosti podaljšanje minimalnega roka, v katerem mora biti odpravljen razlog za začetek postopka deložacije ter iskali rešitve, ki bi dale možnost za dodelitev izredne pomoči občine pri uporabi stanovanja tudi najemnikom tržnih stanovanj, ki se znajdejo v izjemnih okoliščinah, na katere ne morejo vplivati oz. jih ne morejo predvideti.
  • Aktiviranje in uporaba nezasedenih stanovanj, s katerimi razpolaga Republika Slovenija.
  • Vzpostavitev posebnega mehanizma, iz katerega se zagotavlja podpora in pomoč osebam, ki so bile deložirane in so začasno nastanjene v stanovanjskih objektih, ki so last Republike Slovenije.

Razrešitev problematike poplačila stroškov bank pri izvajanju sklepov o izvršbah

Številni prejemniki socialnih transferjev se srečujejo s situacijo, ko jim banke zaračunavajo nadomestilo za izvrševanje sklepov o izvršbi. Ker gre za prejemnike socialnih transferjev, ki so namenjeni preživetju, ostanejo le-ti brez pomembnega dela sredstev, upniki pa se vseeno ne morejo poplačati, tako da dolg vseeno ostane. Ministrstvo za pravosodje je zato v dogovoru z MDDSZ pripravilo spremembo Zakona o izvršbi, ki določa, da se banke iz sredstev, ki so izvzete iz izvršbe, ne morejo poplačati. Nekaterim od teh dolžnikov pa banke tudi zaprejo račune. Ker se na te prejemke v postopku izvršbe ne sme poseči, bi bilo smiselno, da se ti prejemki nakazujejo na izbrani način. Za to bo uporabljen sistem predplačniške kartice, ki omogoča kartični način poslovanja brez bančnega računa, za katerega se bodo upravičenci odločili prostovoljno. Nakazila, ki bodo možna na to kartico, bodo izključno tista, ki jih upravičenci dobijo s strani države: denarna socialna pomoč, varstveni dodatek, otroški dodatek pri prejemnikih denarne socialne pomoči in državna štipendija.

Upravičenci do ukrepov

Za izvedbo naštetih ukrepov so predvideni jasni kriteriji in pravila, ki hkrati ne prinašajo dodatnega administrativnega dela za centre za socialno delo, saj bo uveljavljanje potekalo preko že izdanih odločb:

  • prejemniki denarne socialne pomoči – (odločba CSD iz maja 2015 ali kasneje)
  • prejemniki varstvenega dodatka – (odločba CSD iz maja 2015 ali kasneje)
  • prejemniki otroškega dodatka iz 1. in 2. dohodkovnega razreda
  • prejemniki otroškega dodatka v 3. dohodkovnem razredu ob upoštevanju posebnih okoliščin v katerih živi družina, s posebno odločbo/mnenjem (o dodatku za nego otroka, o dodatku za velike družine, mnenje humanitarne organizacije o upravičenosti).

Izpolnjevanje naštetih pogojev se ugotavlja na podlagi uradnih evidenc, ki jih imajo o naštetih prejemkih centri za socialno delo.

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti bo o izvedenih aktivnostih vladi poročalo do 30. 6. 2015.

(Skupno 15 obiskov, 1 današnjih obiskov)